• NewBees

Make it MATTER: Newbees schieten te hulp bij lerarentekort

Bijgewerkt: 13 uur geleden

Er is een groot lerarentekort in Nederland: rondom 4.000 banen. Tegelijkertijd zijn er zo’n 500 leerkrachten uit Turkije in Nederland op zoek naar werk. 1+1=2 zou je denken? Dat blijkt lastiger dan gedacht.


De specialiteit van onze matcher Hülya is Turkse leerkrachten. Dat is een vrij grote groep. Gezien het lerarentekort in Nederland zou je denken dat het matchen met vrijwilligerswerk of zelfs een betaalde baan geen probleem is. Dat blijkt lastiger dan gedacht. De grootste barrière? Taal. Onmogelijk? Zeker niet, maar het vergt wel assertiviteit, doorzettingsvermogen en geduld.


Dat het kan, blijkt uit meerdere matches die Hülya onlangs heeft gemaakt. Zo is het een leerkracht gelukt om uiteindelijk een betaalde baan te krijgen in het voorgezet onderwijs. ‘Zij heeft heel snel Nederlands geleerd en praatte Nederlands waar en wanneer zij maar kon. Dat daar af en toe een spelling- of grammaticafoutje tussen zat, daar zat zij niet mee. Daarnaast haalde zij binnen afzienbare tijd haar B2 diploma en stuurde naar elke school in de omgeving een open sollicitatie. Het moest en zou gaan lukken, en zij wilde laten zien dat het kon. En dat is haar gelukt.’


Zo was laatst ook een biologiedocent die nog maar 2 jaar in Nederland was. Na talloze sollicitatiebrieven zonder succes, kwam hij ons tegen. Ondanks de taalbarrière konden we een school vinden die ervoor open stond en het lukte om een vrijwilligersplek te vinden. ‘Zet mij maar gewoon achter in de klas om te observeren en te leren hoe de leerkrachten het hier doen. Ik ken alle stof, maar praten gaat nog lastig. Elke dag sta ik 5 minuten voor de klas om te oefenen.’


Naast taal zijn er ook verschillen in cultuur en omgangsvormen in de klas. De eerste match die Hülya maakte was een basisschoolleerkracht. Hij benoemde dat het er hier anders aan toe gaat in de klas. ‘Respect wordt hier op een andere manier geuit. In Turkije gaan alle kinderen staan als de leerkracht binnenkomt, groeten de juf of meester en gaan pas zitten als het mag. Als een kind hier het niet eens is met de leraar, dan mag dan gewoon worden uitgesproken. Dat mag in Turkije niet. Hier is respect door gelijkwaardigheid. Kinderen zijn vrijer en gelukkiger. Ze kunnen zich uiten en worden aangespoord om zich te ontplooien.’


Haar advies aan nieuwkomers?


‘Geef de moed niet op. Als je wil, dan gaat het lukken. Maar geef het tijd en wees geduldig’.

Haar advies aan scholen?


‘Sta ervoor open en geef ze een kans. Je zult nog versteld staan.’

_____


Make it MATTER: Newbees to the rescue with teacher shortages


There is a large shortage of teachers in the Netherlands: around 4,000 jobs. At the same time, there are about 500 teachers from Turkey in the Netherlands looking for work. Seems like a simple solution? That turns out to be more difficult than expected.


The speciality of our matcher Hülya are matching Turkish teachers. That's a fairly large group. Given the shortage of teachers in the Netherlands, you would think that matching volunteer work or even a paid job is not a problem. Yet, it turns out to be more difficult than expected. The biggest barrier? Language. Impossible? Certainly not, but it does require assertiveness, perseverance and patience. That it is possible, is evident from several matches that Hülya recently made. For example, a teacher has managed to get a paid job at a high school. "She learned Dutch very quickly and spoke Dutch whenever and wherever she could. She was not bothered by an occasional spelling or grammar error. In addition, she soon obtained her B2 diploma and sent an open application to every school in the area. Success was the only option, and she wanted to show that it was possible. And she did." Recently, for example, there was a biology teacher who had only been in the Netherlands for 2 years. After numerous unsuccessful application letters, he came across NewBees. Despite the language barrier, we were able to find a school that was willing and managed to find a volunteering opportunity. "Just put me in the back of the classroom to observe and learn how the Dutch teachers do it. I know all the theory, but talking Dutch is still difficult. Every day I stand in front of the class for 5 minutes to practice." In addition to language, there are also differences in culture and classroom manners. The first match Hülya made was an elementary school teacher. He mentioned that things are different here in the classroom. "Respect is expressed in a different way here. In Turkey, all children stand up when the teacher comes in, they greet him or her and only sit down when allowed. If a child here disagrees with the teacher, then it is okay to speak up. That is not done in Turkey. Here there is respect through equality. Children are freer and happier. They can express themselves and are encouraged to develop." Her advice to newcomers?


"Do not give up. If you want, it will work. But give it time and be patient."

Her advice to schools?


"Be open to it and give them a chance. You will sure be amazed."