• NewBees

NewBees at Work: Het warme weerzien tussen twee bekenden uit het AZC

Bijgewerkt: 13 uur geleden

‘Je hebt een baan! Ik ben zo trots op jou’

Op een ochtend loopt een mevrouw uit Uganda ons kantoor binnen voor een intake. Meteen voelt het als een weerzien met een goede vriend. Een van de matchers bleek namelijk met haar in hetzelfde AZC in Almere te hebben gezeten. ‘Hey, wat leuk om jou hier te zien! Wat goed dat je hier aan het werk bent. Het is je gewoon gelukt. Ik ben zo trots op jou!’ Het is ontroerend om te zien hoe blij ze was voor onze matcher dat hij een baan had. Het voelde alsof hij een rolmodel voor haar was. Nog blijer was ze toen ze erachter kwam dat hij haar matcher bleek te zijn. Daaropvolgend werd met veel geruststelling en bemoediging gereageerd: ‘Voor jou gaat we ook iets moois regelen, want soms heb je net een kans nodig; een deur waardoor je naar binnen kan. En dat was voor mij hier. Voor jou ga ik ook echt mijn best voor doen. Ik voel aan alles dat het gaat lukken.’Diversiteit op de werkvloer betekent meer dan alleen nieuwkomers aannemen en in je team zetten


Nadat we aan tafel gaan zitten, beginnen we met de intake. Het blijkt dat ze aardig goed Nederlands kan, maar ze vond zelf dat het nog wel beter kon. We praten over haar opleiding, talenten en ambities. Ze heeft een passie voor cijfers en had in Uganda, haar land van herkomst, in een bank gewerkt. Nadat ze in Nederland was aangekomen, kreeg ze een kans op een ontwikkelingsplek bij een bank in het kader van diversiteit. Dat leek echter mooier dan het uiteindelijk was. Diversiteit op de werkvloer betekent namelijk meer dan alleen nieuwkomers aannemen en in je team zetten. Zonder de juiste begeleiding bleek het uiteindelijk voor beide partijen geen succes. En zo kwam ze terecht bij NewBees.Het belang van intrinsieke motivatie


De zoektocht naar een geschikte werkplek begint bij de intrinsieke motivatie van de newbee. Daarin spelen niet alleen opleiding en werkervaring mee, maar ook ambities en dromen. Want wat wilde zij het allerliefste? Zelfvoorzienend zijn. Waarom? Omdat ze altijd in staat was geweest om voor zichzelf te zorgen en nu het gevoel had dat anderen voor haar moesten zorgen. Daar wilde ze zo snel mogelijk verandering in brengen. Daarom gingen we op zoek naar een werkplek met uitzicht op een baan. En dat lukte! Zij het niet dat toen de match rond was, ze zwanger bleek te zijn en het daardoor uiteindelijk (voorlopig) niet door ging.


_____


NewBees at Work: The warm welcome by a familiar face from the AZC


‘You have a job! I’m so proud of you’

One morning a lady from Uganda walks into our office for an intake. It immediately feels like seeing a good friend again. One of the matchers turned out to have been with her in the same AZC in Almere. ‘Hey, how nice to see you here! Good that you are working here. You have a job! I’m so proud of you.’ It’s moving to see how happy she was for our matcher. It felt like he was a role model to her. She was even happier when she found out that he would be her matcher. Subsequently, the response was with a lot of reassurance and encouragement: ‘We will also arrange something nice for you, because sometimes you just need one chance; a door through which you can enter. And for me that was here. I will really do my best for you. I feel that everything will work out.’Diversity in the workplace means more than just hiring newcomers and putting them on your team


After we sit down at the table, we start with the intake. It turns out that she can speak Dutch quite well, but she thought it could be even better. We talk about her education, talents and ambitions. She has a passion for numbers and had worked in a bank in Uganda, her country of origin. After she arrived in the Netherlands, she was given a chance at a bank in a development position in the context of diversity. However, that seemed better than it ultimately was. Diversity in the workplace means more than just hiring newcomers and putting them in your team. Without the right guidance it turned out to be unsuccessful for both parties. And that’s how she ended up at NewBees.The importance of intrinsic motivation


The journey for a suitable workplace starts with the intrinsic motivation of the newbee. Not only education and work experience play a role in this, but also ambitions and dreams. Because what this newbee wanted most was being self-sufficient. Why? Because she had always been able to take care of herself and now felt that others had to take care of her. She wanted to change that as soon as possible. That is why we started looking for a workplace with a job prospect. And we did find a place, though shortly after she turned out to be pregnant. Therefore the match is off for now.