• NewBees

NewBees at work: "Als ik een glimlach op iemands gezicht kan toveren, is mijn dag geslaagd”


Ali is een gediplomeerde arts uit Irak die in september 2019 in Nederland is aangekomen. Hij voelt zich enorm betrokken met de Corona situatie en vindt het vreselijk om thuis te zitten en niets te doen terwijl er een tekort aan zorgpersoneel is. “Ik hou van werken en ik ben blij dat ik dankzij NewBees een baan in de zorg heb gevonden”.

"In Jordanie heb ik geleerd dat niets onmogelijk is"

Oorspronkelijk komt Ali uit Irak waar hij zijn opleiding geneeskunde in de algemene geneeskunde en chirurgie heeft afgerond. Toen de situatie in Irak voor hem te gevaarlijk werd, is Ali naar Jordanië gevlucht waar hij drie jaar lang in zeer slechte omstandigheden heeft geleefd. Hij was alleen en had niets. Geen geld, geen identiteit, geen rechten. Ondanks deze moeilijke situatie heeft Ali in een ziekenhuis in Amman een jaar lang stage gelopen, waar hij veel heeft geleerd en ervaring heeft opgedaan. Tegelijkertijd verdiende hij een beetje geld door als freelancer medische rapporten op te stellen. “In Jordanië heb ik geleerd dat niets onmogelijk is.“ Via een hervestiging traject is Ali in september 2019 naar Nederland gekomen.

Voordat Ali in Nederland als arts mag werken moet hij een aantal examens afleggen, waaronder de AKV-toets (algemene kennis- en vaardighedentoets) en de beroepsinhoudelijke toets (BI-toets). De Nederlandse taal is een belangrijk onderdeel. Dankzij intensieve taallessen aan de VU in Amsterdam en heel hard studeren legt Ali in december dit jaar (2020) het laatste deel van het NT2 examen af. “Ik ben trots dat ik maar één jaar nodig had om de taal te leren.”

“Ik ben trots dat ik maar één jaar nodig had om de taal te leren.”

Ali vertelt dat juist de eenzaamheid die hij bij aankomst in Nederland heeft ervaren hem heeft geholpen. In Jordanië heeft Ali geleerd om zijn negatieve gevoelens in iets productiefs om te zetten. Zelfs in die moeilijke situatie heeft hij daar een stageplek en werk gevonden. Ook hier in Nederland werkt hij hard om zijn doel te bereiken. Zijn eerste mijlpaal is al in zicht: de Nederlandse taal helemaal onder de knie krijgen. Hij heeft zijn droom op een stuk papier opgeschreven dat op zijn koelkast hangt. Het is zijn toekomstige visitekaart: Ali Obaidi, BIG geregistreerde arts. “Ik zie het elke dag als ik opsta. Het geeft mij een goed gevoel.”

Volgende week zet Ali de eerste stap richting zijn droom: hij gaat als assistent zorgmedewerker bij het Zaans Medisch Centrum aan de slag. Ali is dankbaar voor alle steun die hij hier ontvangt. Van de gemeente, het wijkteam, zijn taalcoach. En van Gert, onze matcher in Zaanstad die hem de link naar deze baan heeft gestuurd.

"Als ik een glimlach op iemands gezicht kan toveren, is mijn dag geslaagd”

Ali vindt het helemaal niet erg dat hij nog niet als arts mag werken. Hij voelt zich enorm betrokken met de Corona situatie en vindt het vreselijk om thuis te zitten en niets kunnen doen terwijl er een tekort aan zorgpersoneel is. “Ik hou van werken en ik ben heel blij dat ik dankzij NewBees een baan in de zorg heb gevonden”. Door deze baan voelt Ali zich onderdeel van de maatschappij en levert hij een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse zorgsector.

Daarnaast helpt deze baan hem begrijpen hoe het systeem in de Nederlandse ziekenhuizen werkt. Hoe de contacten tussen verpleegkundigen, patiënten en artsen lopen. Hoe om te gaan met patiënten. “Ik wil de vaktaal goed leren.” Ali hoopt op verschillende afdelingen te mogen werken en kijkt ernaar uit om ondersteuning aan verpleegkundigen en patiënten te geven. “Ik verheug me erop en ik weet dat het een goede ervaring zal zijn. Bovendien, als ik een glimlach op iemands gezicht kan toveren, is mijn dag geslaagd.”

Newbees at work: "If I can put a smile on someone's face, I consider my day to be successfull."

Ali is a licensed doctor from Iraq who arrived in the Netherlands in September 2019. He feels deeply concerned with the Corona situation and does not like sitting at home doing nothing, while there is a shortage of health personnel. “I love to work and I am happy to have found a job in healthcare, thanks to NewBees”.

“In Jordan I found out that nothing is impossible.”

Ali completed his medical training in general medicine and surgery in his home country of Iraq. When the situation there became too dangerous for him, he fled to Jordan where he lived for three years in very poor conditions. He was alone and had nothing. No money, no identity, no rights. Despite his difficult situation, Ali did a one year internship in a hospital in Amman, so he could learn and gain more experience. At the same time, he found ways to earn some money doing freelance jobs, drafting medical reports. “In Jordan I found out that nothing is impossible.” Ali came to the Netherlands in September 2019 through a resettlement process.

Before Ali is allowed to work as a medical practitioner in the Netherlands, he must pass several exams, such as the AKV test (general knowledge and skills test) and the professional aptitude test (BI test). The Dutch language is an important component of the AKV test. Ali follows an intensive language course at the VU in Amsterdam and studies tirelessly. He is ready to take the last part of the NT2 exam in December of this year (2020). "I am proud that it only took me one year to learn the language."

"I am proud that it only took me one year to learn the language."

The loneliness that Ali experienced upon arrival in the Netherlands is precisely what helped and strengthened him. In Jordan, he learned to turn his negative feelings into something productive. Even in that difficult situation, he found ways to earn money and to keep learning in an internship. Now that he is in the Netherlands, Ali continues on this path and keeps working hard to achieve his goal. The first milestone is already in sight: fully mastering the Dutch language. He has written down his dream on a piece of paper that is displayed on his fridge: ‘Ali Obaidi, BIG registered doctor’, it is his future business card. “I see it every day when I get up. It makes me feel good. ”

Next week Ali will take the next step towards realizing his dream: he will start working as a healthcare assistant at the Zaans Medical Center. Ali is grateful for all the support he receives here. From the municipality, the neighborhood team, his language coach. And from Gert, our matcher in Zaanstad who introduced him to this job.

"If I can put a smile on someone's face, I consider my day to be successfull."

Ali does not mind at all that he is not allowed to work as a doctor yet. He feels very concerned with the Corona situation and does not like sitting at home doing nothing while there is a shortage of healthcare personnel. “I love to work and I am very happy to have found a job in healthcare thanks to NewBees”. This job allows Ali to become an engaged and productive member of our society and to make a valuable contribution to the Dutch healthcare sector.

Additionally, it will help him understand the Dutch hospital: how nurses, patients and doctors interact, and how to work with patients. "I also want to learn the medical jargon." Ali hopes to work in different departments and looks forward to providing his support to the nurses and the patients. “I know it will be a good experience. Besides, if I can put a smile on someone's face, I consider my day to be successfull. ”

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19