• NewBees

Meet Newbees: "Ik word erg blij van duurzame werk- of stageplekken"

“Ik word erg blij als we duurzame werk- of stageplekken vinden die goed aansluiten op iemands talenten en wensen. Elke match wordt op maat gemaakt.”

Voordat Froukje bij NewBees kwam werken, heeft zij twee jaar bij VluchtelingenWerk op het thema arbeidsparticipatie gewerkt. Wat zij bij NewBees heeft gevonden was de praktijk. De hands-on aanpak, het werken met nieuwkomers en dichtbij de mensen staan. Zij is ervan overtuigd dat participeren in de maatschappij belangrijk is om te laten zien wie je bent. Het geeft eigenwaarde.

Het liefste zou Froukje iedereen meteen aan een betaalde baan willen matchen, maar zij realiseert zich dat elk stapje, hoe klein dan ook, net zo waardevol is. “Zolang je iets aanbiedt wat echt bij iemand past en waar iedereen iets aan heeft; zowel de nieuwkomer als de werkgever, maar ook de lokale omgeving”. Het is essentieel om te luisteren naar wat iemand wil en uit te zoeken wat het best bij hun talenten en ambities past. “Ik word erg blij als we duurzame werk- of stageplekken vinden die goed aansluiten op iemands talenten en wensen. Elke match wordt op maat gemaakt.”

Daarnaast is Froukje erg enthousiast over de diversiteit van het NewBees team. Meer dan de helft van de matchers bestaat uit nieuwkomers. “Ik leer zo veel van mijn collega’s, bijvoorbeeld over andere culturen. Al onze verschillende achtergronden en perspectieven, dat is precies wat onze organisatie zo mooi, sterk en succesvol maakt.”

"Al onze verschillende achtergronden en perspectieven, dat is precies wat onze organisatie zo mooi, sterk en succesvol maakt.”

Kortgeleden heeft Froukje de locatie voor NewBees in Amstelveen opgezet. “Ik vind het leuk om mee te bouwen aan de organisatie en na te denken over hoe we onze diensten kunnen verbeteren en ons doelgroep nog beter kunnen bereiken”. Met haar kennis en ervaring wil Froukje bijdragen aan de ontwikkeling van NewBees.

Maar zelf leert zij ook voortdurend. Zoals dat we niet moeten denken vanuit wat wij willen aanbieden, maar waar de ander behoefte aan heeft. En dat betekent vaak ook dat ‘meer’ aanbieden niet altijd ‘beter’ is. Zo blijkt dat een workshop niet te lang moet zijn. Juist de kortere bijeenkomsten zijn heel effectief. “En trouwens, het samenkomen alleen is voor de deelnemers, en zeker ook voor mij, al zeer waardevol en leerzaam.”

Meet NewBees: “I am very happy when we find sustainable work- or internship positions that match someone's talents and wishes. Every match is tailor-made. ”


“I am very happy when we find sustainable work- or internship positions that match someone's talents and wishes. Every match is tailor-made.”

Before Froukje started working at NewBees, she worked for two years at the Dutch Council for Refugees on the theme of labor participation. What she found at NewBees was a practical approach, a hands-on way of working with newcomers and being close to people. She is convinced that participating in society is important to show who you are. It gives you self-esteem.

Froukje would prefer to match everyone to a paid job right away, but she realizes that every step, no matter how small, is just as valuable. “As long as you offer something that really fits someone’s profile and that benefits everyone; the newcomer, the employer and local society”. It is essential to listen to what someone wants and to find out what would best suit their talents and ambitions. “I am very happy when we find sustainable work- or internship positions that match someone's talents and wishes. Every match is tailor-made. ”

In addition, Froukje is very enthusiastic about the diversity of the NewBees team. More than half of the matchers are newcomers. “I learn so much from my colleagues, for example about other cultures. All our different backgrounds and perspectives, that is exactly what makes our organization so beautiful, strong and successful. ”

"All our different backgrounds and perspectives, that is exactly what makes our organization so beautiful, strong and successful. ”

Froukje recently set up the location for NewBees in Amstelveen. “I enjoy helping to build the organization and thinking about how we can improve our services and reach our target group even better”. With her knowledge and experience Froukje wants to contribute to the development of NewBees.

But she is also continuously learning. For instance, that we should think from the point of view of what somebody needs instead of what we want to offer. This often also means that proposing "more" is not necessarily "better". It turns out that a workshop should not be too long or too stuffed with information. Shorter meetings are particularly effective. “And by the way, just coming together as a group is already very valuable and educational for the participants and certainly also for me.”

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19