• NewBees

Meet NewBees: “Het is belangrijk om in oplossingen te denken, voor werkgevers én nieuwkomers"

“Je moet nooit stoppen met dromen!”

Voordat ze met haar man en haar zoon naar Nederland kwam, heeft Lara tien jaar als zelfstandig advocaat in haar eigen kantoor in Syrië gewerkt. In de laatste jaren dat ze daar was, werkte ze veel met vluchtelingen. Samen met UN teams, ging Lara naar kampen toe om presentaties en lezingen te geven over hun rechten. Totdat de situatie te gevaarlijk werd en ook zij moest vluchten. Haar kennis en ervaring, als advocaat in Syrië en als vluchteling in Nederland, zijn van onschatbare waarde voor NewBees. Lara kent de angsten voor een nieuw en onbekend leven, de uitdagingen waarmee nieuwkomers worden geconfronteerd, de nostalgie naar het verleden en de dromen van een mooie toekomst. Maar wat Lara vooral een ideale matcher maakt, is haar capaciteit om altijd in oplossingen te denken. En haar doorzettingsvermogen. “Je moet nooit stoppen met dromen!”

“Laatst was ik bij een schooldirecteur die eigenlijk niet openstond voor nieuwkomers. Taal bleek de grootste barrière te zijn”, vertelt Lara. Ze vindt zelf dat taal geen barrière hoeft te zijn. ‘Ik ben ook een nieuwkomer, en mijn Nederlands is misschien niet perfect, maar ik heb geleerd me verstaanbaar te maken”. Lara is met haar studie HBO Sociaal Werk begonnen en heeft de kans gekregen om bij NewBees stage te lopen en zodoende de Nederlandse taal en de werkcultuur te leren kennen. Zij helpt graag anderen om ook zo’n kans te krijgen en dat doet ze sinds september vorig jaar bij NewBees in Zaandam. “NewBees is niet alleen mijn team maar ook mijn grote familie.”

Lara vindt het vooral heel leuk om nieuwe werkgevers te vinden. Zij klopt graag aan bij Het Rode Kruis, of bij buurthuis De Bloesem in Zaandam. Maar ook bij scholen en bij kappers, en ze zoekt stage- en werplekken in de zorg of bij de brandweer.

“Als je vast blijft houden aan dat ene, dan zie je de andere oplossingen niet meer, die ook heel leuk kunnen zijn"

“Het is belangrijk om in oplossingen te denken, voor beide kanten. Voor de werkgevers, maar ook voor de nieuwkomers,” legt Lara uit. Soms heeft iemand een heel specifiek idee in zijn hoofd. Dat hij alleen in het onderwijs aan de slag kan gaan, bijvoorbeeld. Vanwege diploma of certificaat voorwaarden kan dit soms niet. Dan probeert Lara alternatieven te bieden, want “als je vast blijft houden aan dat ene, dan zie je de andere oplossingen niet meer, die ook heel leuk kunnen zijn."

Meet NewBees: “It is important to think in solutions for both parties. For the employers and also for the newcomers.”

"You should never stop dreaming!"

Before coming to the Netherlands with her husband and her son, Lara worked for ten years as an independent lawyer in her own office in Syria. During her last years there, she spent a lot of time with refugees. Together with UN teams, Lara went to refugee camps to give presentations and lectures about refugees’ rights. Until the situation became too dangerous and she too had to flee. Her knowledge and experience as a lawyer in Syria and as a refugee in the Netherlands are very valuable to NewBees. Lara is familiar with the fears for a new and unknown life, the challenges newcomers face, the nostalgia for the past, and also with dreaming of a bright future. But what makes Lara an ideal matcher is her capacity to always think in terms of solutions. And her persistence. "You should never stop dreaming!"

“Recently I met with a school principal who was actually not open to hiring newcomers. Language turned out to be the biggest barrier.” Lara believes that language should not be a barrier. "I am also a newcomer and my Dutch might not be perfect, but I have learned to make myself understood". Lara started her study ‘HBO Social Work’ and was given the opportunity to do an internship at NewBees where she could learn the Dutch language and experience the Dutch work culture. She is keen on helping others get a similar opportunity. This is exactly what she has been doing since September last year at NewBees in Zaandam. "NewBees is not only my team but also my big family."

Lara especially enjoys finding new employers. She does not hesitate to knock on doors. She looks for internships and paid work at places such as the Dutch Red Cross or the Bloesem community center in Zaandam. At schools and at hairdressers. At healthcare organizations and at the fire department.

"If you stick to one idea only, you will not see other solutions and you will miss nice opportunities”

“It is important to think in solutions for both parties. For the employers and also for the newcomers,” Lara explains. Sometimes someone has a very specific idea in mind. That he or she can only work in education, for example. Unfortunately, this is not always possible because of a diploma or certificate issues. Lara tries to offer alternatives because she says "if you stick to one idea only, you will not see other solutions and you will miss nice opportunities.”