• NewBees

Meet NewBees: “Als je werkt, wordt je zelfredzaam en zelfstandig"


Osama, docent Engels van beroep, is in 2011 uit Syrië naar Turkije gevlucht. Daar heeft hij verschillende banen gehad in de evenementen branche en als tolk. Toen hij na zeven jaar nog steeds geen verblijfvergunning kreeg en werd gedwongen om terug te keren naar Syrië, besloot hij naar Europa te vertrekken. Waar het leven voor hem makkelijker, veiliger en passender zou zijn.

"Taal kan voor nieuwkomers een barrière zijn. Je niet goed kunnen uiten is frustrerend”

Meteen na zijn aankomst in Nederland in november 2018, begon Osama met het leren van de taal. “Taal kan voor nieuwkomers een barrière zijn. Je niet goed kunnen uiten is frustrerend.” Zelf spreekt hij vier talen: Arabisch (zijn moedertaal), Engels (in Syrië gestudeerd), Turks en nu ook Nederlands. Naast zijn taallessen heeft Osama als vrijwilliger bij het Hermitagemuseum gewerkt. Tegelijkertijd sloot hij zich aan bij Makers Unite en werkte hij als gids in de Arabische taal in het Stedelijk Museum.


“We hebben allemaal dromen over het soort werk dat we willen doen. Maar als we hier aankomen, moeten we vaak van alles en nog wat voordat we een baan vinden die goed bij ons past.” Voordat hij bij NewBees kwam werken, heeft Osama meerdere banen aan hem voorbij zien gaan, bij bedrijven die het lastig vonden dat hij een vluchteling was. Bij NewBees, waar hij inmiddels bijna twee jaar als gedreven en succesvolle matcher in Amsterdam werkt, ging alles makkelijk. “Stap voor stap bereik ik de doelen die ik voor mezelf had uitgezet.” Osama wil meer leren, de taal beter onder de knie krijgen en een rolmodel voor anderen worden. “Ik hou van mijn werk. Het team is divers, gezellig, professioneel en voelt als familie. Ik ga iedere dag met veel motivatie en plezier aan de slag.”

“Als iemand gemotiveerd is en graag wil werken én het lukt mij om die persoon te helpen, dan is dat heel tof”

Motivatie is een sleutelbegrip voor Osama. Hij helpt graag iedereen die gemotiveerd is en klaar is om de eerste stap naar werk te zetten. Zelfs als ze met iets anders moeten beginnen dan wat ze verwachten of wensen. Soms heeft iemand een extra steuntje in de rug nodig of hulp om de juiste weg te vinden. Recent heeft hij een tandarts geholpen die in Nederland niet aan de slag kon. Osama vond een stageplek waar hij ervaring richting zijn droombaan opdoet, de tandarts is er erg blij mee. “Als iemand gemotiveerd is en graag wil werken én het lukt mij om die persoon te helpen, dan is dat heel tof.”

“Als je werkt, dan hoef je niet geholpen te worden. Je wordt zelfredzaam en zelfstandig.”

Soms ontmoet hij iemand die het belang en het nut van vrijwilligerswerk of onbetaalde stageplekken niet begrijpt. Osama gelooft dat vrijwilligerswerk een bewijs van je motivatie is en enorm wordt gewaardeerd. “Ondertussen leer je de taal, doe je ervaring op, maak je kennis met de arbeidscultuur en blijf je je ontwikkelen.” Hij is ervan overtuigd dat het belangrijk is om naar buiten te gaan, om deel te nemen aan de maatschappij, te werken, mensen ontmoeten, een netwerk opbouwen en zodoende meer kansen te creëren voor een waardevolle en onafhankelijke toekomst. “Als je werkt, dan hoef je niet geholpen te worden. Je wordt zelfredzaam en zelfstandig.”


Meet NewBees: “Work greatly contributes to making you self-reliant and independent.”


Osama studied in Syria to become an English teacher. In 2011, he fled to Turkey where he lived for seven years and worked in the event industry and as an interpreter. After years of being denied a residence permit in Turkey, he was threatened of being sent back to Syria. He decided to go to Europe, where he hoped that life would be easier, safer and more appropriate for him.

“Language can be a barrier for newcomers. Not being able to express yourself is frustrating”

Immediately after arriving in the Netherlands, in November 2018, Osama started studying Dutch. “Language can be a barrier for newcomers. Not being able to express yourself is frustrating.” He himself speaks four languages: Arabic (his mother tongue), English (learned in Syria), Turkish and now also Dutch. In addition to attending his language classes, Osama worked as a volunteer at the Hermitage Museum. At the same time, he joined Makers Unite and worked as a guide in the Arabic language at the Stedelijk Museum.


“We all dream about our ideal job. But once we arrive here, we often have to do all sorts of things before we find a position that really suits us.” Before joining NewBees, Osama applied to several jobs at companies that did not hire him because he was a refugee. At NewBees Amsterdam, where he works as a passionate and successful matcher for the past two years, everything went easily. "Step by step I come closer to the goals that I have set for myself." Osama wants to learn more, become more proficient in Dutch and a role model for others. "I love my job. The team is diverse, friendly, professional. NewBees feels like family. Everyday I get up and go to work with great motivation and pleasure.”

"When someone is motivated and really wants to work and I manage to help that person, that’s very cool."

Motivation is key for Osama. He likes to help newcomers who are motivated and ready to take the first step towards employment. Even if they have to start with a job that is different from what they expect or want. Newcomers sometimes need extra encouragement or more support in finding the right path. Recently he helped a dentist who couldn’t find work in the Netherlands. Osama matched him to an internship where he gained valuable experience. The dentist is happy because he is getting closer to his dream job. "When someone is motivated and really wants to work and I manage to help that person, that’s very cool."

“Work greatly contributes to making you self-reliant and independent.”

Now and then he encounters someone who does not understand the importance of volunteering or unpaid internships. “Volunteering testifies of your motivation and is greatly appreciated. In the meantime, you learn the language, experience the Dutch work culture, gain practice and develop new skills.” Osama believes that in order to come across new opportunities and build an independent future you must go out, participate in activities, meet people, develop a network, and work. “Work greatly contributes to making you self-reliant and independent.”