• NewBees

Meet NewBees: "Als je positief denkt, maak je meer positieve ervaringen mee"

“Geef nieuwkomers een kans. Ze hebben talent, kennis en ervaring. Wat ze nodig hebben is een kans en een plek om te beginnen.”

Shatha komt uit Palestina en woont nu vijf jaar met haar drie kinderen in Nederland. Zij praat liever niet over wat er niet kan, maar juist over wat er wel kan. Zij vertelt graag haar verhaal. Over hoe zij gedurende negen jaar in Saudi-Arabië met veel plezier Arabische taalles heeft gegeven aan kinderen van wie zij Engels heeft geleerd. Over hoe zij, na het overlijden van haar man, terug naar Syrië is gegaan waar de situatie niet goed was. En over hoe zij besloot naar Nederland te komen, waar haar zuster toen al dertig jaar woonde en zoveel positieve verhalen over het land en de Nederlanders vertelde.


Shatha houdt van koken. Gedurende haar eerste maanden in Nederland kookte zij vaak, bijvoorbeeld voor mensen die een hele dag bij vergaderingen van de gemeente zaten. “Ik krijg positieve energie als mensen mijn gerechten lekker vinden.” Nu heeft zij er veel minder tijd voor, want vrijwel meteen na haar aankomst in Nederland is Shatha op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Al snel kwam ze NewBees tegen. Drie maanden later begon zij aan haar traineeship.


“Ik leg uit dat we kleine stapjes moeten maken en vooral dat we positief moeten blijven denken. Want als je positief denkt, dan maak je meer positieve ervaringen mee.”

Vandaag de dag is Shatha een succesvolle matcher bij NewBees in Zaanstad. Elke keer als het haar lukt om een stage of een baan te regelen, dan wordt zij heel blij. Vooral wanneer dit voor iemand is die in het begin minder gemotiveerd was. “Veel nieuwkomers hebben angst,” constateert Shatha, “ze durven soms niet de stap uit de uitkering te maken, ze zijn bang om opnieuw iets te verliezen.” Zij ontmoet ook veel nieuwkomers die hoogopgeleid zijn, maar hier nauwelijks de kans krijgen om hun beroep uit te oefenen. “Ze zijn teleurgesteld en willen soms helemaal niet werken.” Toch lukt het Shatha geregeld om zo iemand te motiveren. “Ik leg ze uit dat we kleine stapjes moeten maken en vooral dat we positief moeten blijven denken. Want als je positief denkt, dan maak je meer positieve ervaringen mee.”


Het team in Zaanstad heeft onder andere vijftien vrouwen gematcht met de Kernschool, een school waar kinderen van nieuwkomers het eerste jaar naar toe gaan om Nederlands te leren, voordat ze naar een Nederlandse school gaan. Shatha vindt dat verzorgingshuizen ook mooie stageplekken zijn. “Wij helpen ouderen door iets leuks met ze te doen, en zij helpen ons Nederlands te leren.”

“Wij helpen ouderen door iets leuks met ze te doen, en zij helpen ons Nederlands te leren.”

Toen Shatha in Nederland aankwam, was een betaalde baan een droom, laat staan een vast contract. Toen het eindelijk lukte, wist zij dat niets meer onmogelijk was. Met haar positieve aanpak, richt Shatha zich zowel tot nieuwkomers als werkgevers. “Ja, het kan eng en spannend voor beide zijn, maar ik geloof dat ze het toch moeten proberen”. Tegen nieuwkomers zegt zij: “Als je echt wil, dan zal het lukken. Anderen kunnen je helpen bij het bouwen van de brug, maar je zult er zelf overheen moeten lopen. Probeer, blijf positief en het komt goed.” En aan bedrijven zegt zij: “Geef nieuwkomers een kans. Ze hebben talent, kennis en ervaring. Wat ze nodig hebben is een kans en een plek om te beginnen.”

Meet NewBees: "If you think positively, you will have more positive experiences."

Give newcomers a chance. They have talent, knowledge and experience. What they need is an opportunity and a place to start.”

Shatha comes from Palestine and has been living in the Netherlands for five years, with her three children. She rather talks about what is possible than complain about what is not. And she likes to tell her own story. About how much she enjoyed teaching Arabic to children during the nine years she lived in Saudi Arabia and how they taught her English. About moving to Syria after her husband died, where the situation was rapidly getting worse. About how she decided to come to the Netherlands, where her sister had already been for thirty years. About all the positive stories her sister had told her about the country and the Dutch people.

Shatha loves to cook. During her first months in the Netherlands she often cooked, for example for people who spent whole days in meetings at the municipality. "I get positive energy when people like my dishes." Now she has hardly any time for cooking, because almost immediately after her arrival in the Netherlands, Shatha started looking for volunteer work. She got to know NewBees pretty quickly after her arrival and three months later she started her traineeship.


“I explain that we have to take small steps and above all that we must continue to think positively. Because if you think positively, you will have more positive experiences. ”

Today Shatha is a successful matcher at NewBees in Zaanstad. Every time she manages to arrange an internship or a job, it makes her happy. Especially when it is for someone who was limitedly motivated at first. “Many newcomers are apprehensive,” Shatha explains, “sometimes they do not dare to take the steps that would help them get out of the governmental benefit program, they are afraid of losing something again.” She also meets many newcomers who are highly educated, but do not get the opportunity to practice their profession here. "They are disappointed and sometimes they don't want to work at all." Yet Shatha regularly manages to motivate such a person. “I explain to them that we have to take small steps and above all that we must continue to think positively. Because if you think positively, you will have more positive experiences. ”


Among other achievements, the NewBees team in Zaanstad has matched fifteen women with the Kernschool. This is a school that newcomers’ children attend the first year they are in the Netherlands to learn the language, and before they go to a regular Dutch school. Shatha believes that nursing homes are also great places for internships. "We help the elderly by doing something fun with them, and they help us learn Dutch."

"We help the elderly by doing something fun with them, and they help us learn Dutch."

When Shatha arrived in the Netherlands, her dream was to get a paid job, maybe even a permanent contract. When that dream finally came true, she knew that nothing was impossible anymore. Shatha uses her positive approach with both newcomers and employers. "Yes, it can be scary and intimidating for both parties, but I believe they should try it anyway." To newcomers she says: “If you really want to, it will work. Others can help you build the bridge, but you will have to walk across it yourself. Try it, stay positive and you'll be fine. ” And she tells companies and organizations: “Give newcomers a chance. They have talent, knowledge and experience. What they need is an opportunity and a place to start.”

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19