• NewBees

Make it MATTER: Het belang van intrinsieke motivatie


Meer dan de helft van ons team bestaat uit nieuwkomers. Van hen hebben we het meeste geleerd. Zij kunnen vaak een nieuw en helder inzicht geven in zaken waar wij mee worstelen.


Zoals bijvoorbeeld het belang van intrinsieke motivatie, het werken vanuit je eigen drijfveren en ambitie. Iedereen die het zelf wel eens moeilijk heeft gehad, weet dat je geen mensen motiveert door het belang van een baan te benadrukken vanuit een uitkering, systeem of verantwoordelijkheden naar een samenleving. Wat wel helpt, is gewoon beginnen met iets wat je leuk en zinvol vindt, of op een plek waar je het naar je zin hebt en gezien wordt. Werken aan wat jou drijft. Dat is vaak de sleutel tot succes. En als het dan weer wat beter gaat, dan kun je het misschien eens gaan hebben over anderen zaken en nog een stap zetten.


Dat is de reden waarom wij uitgebreid en rustig de tijd nemen om iemand te leren kennen. Om te leren wat hun dromen en ambities zijn; hoe ze tegen vrijwilligerswerk en een betaalde baan aankijken; hoeveel ze willen en kunnen werken; hoe hun thuissituatie eruitziet. Wat hen echt raakt, drijft en motiveert. Deze kennismaking begint bij de intake en wordt verder verdiept tijdens de begeleiding van het traineeship. Tijdens de maandelijkse workshops faciliteren we dat newbies het hier samen ook over kunnen hebben, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen motiveren.Niet alleen matches, maar matches that matter


Daarom richten wij ons niet op het maken van zoveel mogelijk matches. Als je dat doet dan ga je teveel denken in aantallen en targets, in korte termijn doelen. Met het risico dat je mensen plaatst om het plaatsen, zonder bij te dragen aan het verwezenlijken van hun eigen doelen. Op korte termijn heb je dan misschien een match, maar op lange termijn heb je nauwelijks impact gemaakt. Het gaat erom dat de match een positieve ervaring is waar mensen iets van leren en die hun leven en dat van hun gezin verbetert. Ook op langere termijn. Daarom zijn wij gestopt met het geven van uitsluitend numerieke targets aan ons team. Kwaliteit, en daarmee het maken van duurzame impact, wint het bij ons van kwantiteit. Want uiteindelijk draait het niet alleen om matches, maar om matches that matter. Om mensen.


______


Make it MATTER: The importance of intrinsic motivation


More than half of our team consists of newcomers. We learned the most from them. They can often provide new and clear insight into issues we struggle with.

Such as the importance of intrinsic motivation, working from your own drive and ambition. Anyone who has had a hard time themselves knows that you do not motivate people by emphasizing the importance of a job from responsibilities to the system or society. What does help is just starting with something you like and find meaningful, or in a place you enjoy and are seen. Working on something that drives you. That is often the key to success. And when things get better again, maybe you can talk about other things and take another step.


That is the reason why we take the time to get to know someone extensively. To learn what their dreams and ambitions are; how they view volunteering and a paid job; how much they want and can work; what their home situation looks like. What really moves, drives and motivates them. This introduction starts with the intake and is further deepened during the guidance we offer in the traineeship. During the monthly workshops, we facilitate that newbies can also discuss this together, learn from each other and motivate each other.Not just matches, but matches that matter.


That’s why we don’t focus on making as many matches as possible. If you do that, you start to think too much in numbers and targets, in short-term goals. You increase the risk of placing people, just for the sake of placing, without contributing to their own goals. In the short term, you may have a match, but in the long term, you have hardly made an impact. A match should be a positive experience that people learn from and that improves their lives and that of their families. Also, in the long term. That is why we have stopped giving only numerical targets to our team. Quality, and thus making a sustainable impact, wins over quantity for us. Because in the end it’s not just about matches, but about matches that matter. About people.