• NewBees

Make it MATTER: Goed voorbeeld doet volgen

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Matcher als rolmodel


Meer dan de helft van ons team bestaat uit nieuwkomers. Zij weten als geen ander hoe het is om hier te komen en helemaal opnieuw te moeten beginnen. Onze collega’s hebben een baan. Bijna allemaal betaald, sommige zelfs een vaste baan. Als jij als nieuwkomer daar nog niet bent lijkt dat misschien onbereikbaar, dan denk je misschien vaak ‘wat een mooie praatjes allemaal’, totdat je zo iemand net als jij ontmoet en denkt ‘het kan dus wel’. Een rolmodel biedt hoop en geeft motivatie om door te zetten, hoe lastig het ook is om je leven weer helemaal opnieuw op de rails te krijgen.Leren van elkaar in workshops


Een belangrijk onderdeel van het NewBees traineeship en de begeleiding door de matcher zijn de interculturele workshops. De matchers ontwikkelen en faciliteren de workshops zelf, omdat zij als geen ander weten waar de deelnemers over willen leren. Zij hebben een vergelijkbare achtergrond als die van de deelnemers, zij spreken letterlijk en figuurlijk elkaars taal en kunnen goed de verbinding te leggen en van elkaar te leren.


Nieuwkomers volgen deze workshops in hun eigen stad, samen met anderen die daar ook bezig zijn met het NewBees traineeship. Het doel is om te motiveren, te informeren, te inspireren en te begeleiden. Maar vooral om van elkaar te leren, vragen te beantwoorden, ervaringen te delen en aan oplossingen te werken.


Meer weten over wat we voor jouw organisatie of gemeente kunnen betekenen? Neem contact op!


_____


Make it MATTER: Great example inspires following


Matcher as a role model


More than half of our team consists of newcomers. They know better than anyone what it is like to come here and have to start all over again. Our colleagues have jobs. Almost all of them are paid, some even a permanent position. If you as a newcomer are not there yet, it may seem unattainable. You might think ‘yeah, right’, until you meet someone like you and think ‘so it is possible’. A role model offers hope and motivation to persevere, however difficult it might be to get your life back on track all over again.Learning from each other in workshops


An important part of the NewBees traineeship and the guidance by the matcher is intercultural workshops. The matchers develop and facilitate the workshops themselves because they know better than anyone what the participants want to learn about. They have a similar background to that of the participants, they speak each other’s language, literally and figuratively, and are good at establishing connections and learning from each other.


Newcomers follow these workshops in their own city, together with others who are also working on the NewBees traineeship there. The goal is to motivate, inform, inspire and guide. But above all to learn from each other, answer questions, share experiences and work on solutions.


Would you like to know more about what we can do for your organization or municipality? Get in touch!