• NewBees

Make it MATTER: De eerste stap uit de uitkering is het moeilijkste

Bijgewerkt: 13 uur geleden


Het gaat niet over nu, maar waar je over 5 jaar staat


Tijdens een workshop wordt een angst die leeft onder veel nieuwkomers uitvoerig besproken. Namelijk de eerste stap uit de uitkering. Die blijkt het moeilijkste. Het verschil tussen de uitkering en het minimumloon is namelijk verwaarloosbaar, terwijl de risico’s wel groter worden. Daarnaast blijkt het sociaal opvangstelsel al een doolhof voor Nederlanders, laat staan voor mensen die de taal nog niet volledig beheersen.


Ik zie onze matcher voor de groep staan terwijl hij aandachtig en vol begrip luistert naar wat er gezegd wordt. Nadat iedereen zijn zorgen heeft kunnen delen, denkt hij rustig na en zegt: “Het gaat niet over nu, maar het gaat over waar je over 5 jaar staat. Het gaat over de toekomst. Degenen die de stap hebben genomen zijn gegroeid in meer dan alleen inkomen, en degenen die dat niet hebben gedaan zijn blijven staan.” Ik kijk rond en zie dat een aantal instemmend knikken. Daarna verbreekt een deelnemer de stilte:


“Daar heb je eigenlijk wel een punt…”

______


Make it MATTER: The first step out of social insurance it the most difficultIt is not about now, but where you will be in 5 years


During a workshop, a fear that lives among many newcomers is discussed in detail. Namely the first step out of social insurance ‘de uitkering’. That turns out to be the most difficult. The difference with the minimum wage is, in fact, negligible, while the risks do increase. In addition, the social system already appears to be a maze for Dutch people, let alone for people who still learning the language.


I see our matcher standing in front of the group while he listens carefully and understandingly to what is being said. After everyone has been able to share his concerns, he thinks calmly and says: “It’s not about now, it’s where you will be in 5 years. It’s about the future. Those who have taken the step have grown in more than just income, and those who have not have stood still.” I look around and see a number of them nod in agreement. Then a participant breaks the silence:


“You actually have a point there…”