• NewBees

MEET NewBees: "Altijd als je het over NewBees hebt dan begin je te stralen"

Bijgewerkt: 13 uur geleden


MEET Gert. Onze matcher in Zaanstad. Hij woont al sinds ’88 in de Zaanstreek en kent het dus als geen ander. Toen het einde van het arbeidzame leven steeds meer in zicht kwam, groeide de vraag of het werk wat hij deed nog wel was wat hij wilde blijven doen.

“Of wil ik iets doen wat ertoe doet. En als je die vraagt stelt, dan heb je het antwoord eigenlijk al.”

“Vanaf dag 1 heb ik het buitengewoon naar mijn zin bij NewBees. Het is echt een warm bad. Een verademing. Als ik met vrienden over NewBees praat, dan zeggen ze ook altijd dat ik meteen begin te stralen. Het is jammer dat een organisatie als deze zo bijzonder is, het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn.”Wat NewBees dan zo bijzonder maakt?


“Het team is goud. Als er iets is en ik bel collega’s, dan is binnen twee minuten de tafel leeg en is er alle ruimte en tijd om met je te sparren. Een verademing. Iedereen vertrouwt en ondersteund elkaar, terwijl we ook gezond kritisch naar elkaar kunnen zijn. Daarnaast hebben we gemengde teams. Ik leer dagelijks van mijn collega’s die naar Nederland zijn gekomen voor een nieuwe start. Zo was ik laatst jarig en in Nederland neem je taart mee als je jarig bent. Mijn collega’s hadden taart voor mij meegenomen. Ze begrepen er niets van: ‘Maar jij bent toch jarig, dan hoef jij toch niet te trakteren?’ Dan besef ook, tja, waarom doen we dat ook eigenlijk zo? Daar kunnen we samen ontzettend om lachen. Ik geniet en leer elke dag van hun.”


“Daarnaast is het de gedrevenheid en gemeenschappelijkheid die we delen bij NewBees, het DNA. Om iets te doen wat ertoe doet, een gedrevenheid voor mensen. Het moment dat ik viel voor NewBees was toen Annemiek mij in 5 minuten vertelde waarom ze dit doet. Bij andere bedrijven draait het altijd om geld, aantallen en het moet snel, snel, snel. Tuurlijk zijn de aantallen bij ons ook van waarde, maar echt van ondergeschikt belang. Wat we doen en wat we voor iemand betekent hebben is wat voorop staat. Beter 5 hele goede matches, dan 15 mindere.”Wat is dan een kwalitatief goede match?


“20% van de nieuwkomers redt het wel, ook zonder onze hulp. Bij nog 20% wil het nu nog even niet lukken, maar liefst 60% kan onze hulp goed gebruiken”. De plek waar we hun mee matchen is niet per se de plek waar iemand zijn carrière kan oppakken daar waar hij het in zijn thuisland heeft achtergelaten. Maar het is ook zeker niet de plek waar we mensen neerzetten voor de vorm.


“Ik wil echt gaan voor kwalitatief goede plekken. Ik vind het best wel lastig om iemand die in Damascus een fabriek leidde met 75 werknemers, hier in te zetten als jongste bediende van een klein atelier. Dan maak je best een duikeling in aanzien. Ik snap dat dit heel moeilijk is en dat niet iedereen die knieval voor het nieuwe leven wil of kan maken. Dat respecteer ik. Je hebt al zoveel achtergelaten en dan wordt dat ook nog van je gevraagd.”


Maar niets is zo belangrijk als het eerste stapje. Want na het eerste stapje, komt het tweede stapje, enzovoorts. En zo kom je er uiteindelijk wel. Maar je moet ergens beginnen. “Zo was er een Uitmarkt in Zaanstad waar we 12 newbees hadden gematcht. Samen – jong, oud, man, vrouw, advocaat of niet – verrichtten ze allemaal hand- en spandiensten om het evenement te organiseren. Zo stond er een Syrische cateraar met hapjes en kwamen er vrienden van hun kijken. Zo ontstond er een voorzichtige mix van nieuwkomers en ‘oudkomers’ (ofwel Zaankanters). Zo leuk om te zien. Dan zie je ook dat tafels sjouwen met elkaar op een uitmarkt ook meerwaarde heeft en dat je daar ook waardering voor krijgt.


Dus gaan we voor elke nieuwkomer die dat wil op zoek naar een kwalitatieve plek. Een plek waar je anderen leert kennen, waar je Nederlands kan oefenen en je niet bezwaard voelt om een taal- of spellingsfout hier en daar, maar bovenal een plek waardoor je het eerste stapje wil maken en waar je misschien zelfs daarna ook het tweede stapje kan maken.


_____


MEET NewBees: "Whenever you talk about NewBees you start to radiate"


MEET Gert. Our matcher in Zaanstad. He has lived in the Zaan region since '88 and therefore knows it like no other. As the end of working life came closer and closer, the question grew whether the work he did was still what he wanted to continue doing.


"Or do I want to do something that matters. And if you ask that question, you actually already have the answer.”

“From day 1 I have had a great time at NewBees. It is such a warm environment. When I talk to friends about NewBees, they always mention how I immediately start to radiate. It is a pity that an organization like this is so special, it should be the standard.”What makes NewBees so special?

“The team is gold. If there is something and I call colleagues, the table will be empty within two minutes and there is plenty of time and space to discuss whatever is on my mind. Everyone trusts and supports each other, with some healthy criticism. We also have diverse teams. I learn daily from my colleagues who have come to the Netherlands for a new start. For example, it was my birthday lately and in the Netherlands you take cake with you when it is your birthday. My colleagues brought cake for me. They didn't understand: "But it's your birthday, so why would you have to treat us?" Then I realize, well, why do we do it that way? We can laugh about that together. I enjoy and learn from them every day.”

In addition, it is the drive and common goal that we share at NewBees, the DNA. To do something that matters, a passion for people. The moment I fell for NewBees was when Annemiek told me in 5 minutes why she does what she does. Other companies are always about money, numbers and it has to be fast, fast, fast. Of course the numbers are also of value to us, but really of minor importance. What we do and what we have meant to someone is what comes first. Better 5 very good matches than 15 less.”What is a good quality match?

“20% of the newcomers will manage, even without our help. For another 20% it might not work out in this point in time, but no less than 60% can use our help well”. The place we match them with is not necessarily the place where someone can pick up their career where they left it in their home country. But it is certainly not the place where we put people just for the sake of putting them somewhere.

“I really want to arrange good quality places. I find it quite difficult to match someone who ran a factory in Damascus with 75 employees as the youngest employee of a small workshop. Then it is best to dive into prestige. I understand that this is very difficult and that not everyone who wants or can make that bow for the new life. I respect that. You have already left so much and then you are be asked to do that as well.”

But nothing is as important as the first step. Because after the first step, the second step comes, and so on. And that's how you get there eventually. But you have to start somewhere. “There was an Uitmarkt in Zaanstad where we matched 12 newbees. Together - young, old, male, female, lawyer or not - they all provided services to host the event. For example, there was a Syrian caterer with snacks and friends came over to the event to support him. This created a nice mix of newcomers and 'oldcomers' (or Zaankanters). So nice to see. Then you will also see that carrying tables together in a market also has added value and that you also get appreciation for that.

So we look for a qualitative place for every motivated newcomer. A place where you get to know others, where you can practice Dutch and where you don't feel burdened by a language or spelling mistake here and there, but above all a place where you want to take the first step and where you may even take the second step afterwards.