• NewBees

MEET NewBees: Achter elk fantastisch product staat een fantastisch team

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Dit is ons IT-team. Een team dat veel lol met elkaar beleeft, op elkaars krachten inspeelt, goed communiceert en hard werkt om ons product te constant te perfectioneren. Een team wiens missie het is om ons IT-systeem te ontwikkelen en te verbeteren. Hier wordt alle informatie over onze matches - conform privacywetgeving - opgeslagen en gebruikt door de participanten, matchers en managers.


Allereerst hebben we Essam. De man waar het allemaal begon. Lang geleden leerde hij in Syrië verschillende programmeertalen. Toen hij naar Nederland kwam, bracht hij het in de praktijk. Hij solliciteerde voor HackYourFuture en kwam aan het einde van het programma bij NewBees. Het IT-systeem kwam vanaf de prille beginfase onder zijn hoede, vanuit waar hij het geduldig heeft ontwikkeld en verbeterd tot het solide, betrouwbare en efficiënte systeem dat het nu is. Als Essam de tijd vergeet, dan vinden we hem hoogstwaarschijnlijk achter zijn laptop waar hij druk bezig is met de codering van het systeem.


Maar dit heeft hij niet allemaal alleen gedaan! Onder begeleiding van de bekwame Nagham, bewerken ze de data samen zodat het systeem elke dag beter wordt. Dan is er nog Gert, onze real-life tester. Hij neemt het standpunt van de matcher in en heeft veel 'shiny ideas' - zoals ze het noemen - voor verbeteringen om te helpen bij het maken van matches die ertoe doen.


We ontmoeten elkaar in hun 'hypothetische werkruimte', waar je van ver het gelach en tikken op toetsenborden kunt horen. De binnenkant van het kantoor heeft een blauwe lucht, omdat ons systeem zich in de cloud bevindt. Verder is er een goede koffiemachine, en dat is alles. Dit is alles wat ze nodig hebben.


Deze minimale manier van werken is ook typerend voor ons systeem. Elke functie wordt grondig besproken en beoordeeld voordat deze wordt geïmplementeerd, zodat er geen onnodige ingewikkelde functies worden toegevoegd, tenzij dit de gebruikerservaring verbetert.


'Het doel is altijd dat het super intuïtief is. Het heeft alleen de functies die we echt nodig hebben', zegt Essam.

Maar als we het hebben over gebruikerservaring, over welke gebruikers hebben we het dan? 'Wat ons systeem uniek maakt, is dat het is gebouwd vanuit het perspectief van de nieuwkomer', zegt Gert. 'Het komt in meerdere verschillende talen en we vangen de ambitie, het onderwijs, de ervaring en de dromen van de nieuwkomer. Met deze informatie gaan we op zoek naar een vacature. We plaatsen dus geen vacatures en kijken dan wie aan de criteria voldoet.' Dit is interessant voor alle bedrijven die twee partijen aan elkaar koppelen. De blauwdruk van ons systeem is al verkocht en aangepast voor drie andere klanten.


In de toekomst zouden ze nog meer van de waardevolle gegevens die in het systeem zijn opgeslagen willen gebruiken, zodat de impact die we maken beter begrijpen. Maar in de nabije toekomst willen ze elkaar vooral binnenkort weer eens in het echt zien. Het voelt op de een of andere manier geruststellend dat zelfs de digitale mensen de digitale ontmoetingen beu zijn. Hoog tijd om elkaar weer eens te zien!

_____


MEET NewBees: Behind every dream product, there is a dream team


Let's meet the IT-team. A team that has plenty of fun, play off each other's strengths, communicate well and work hard to perfect our product. A team whose mission it is to develop and improve our IT system. Here all the information about our matches is stored privacy-proof and can be used by newbees, matchers and managers.


So first, we have Essam. The man whom it all started with. He started learning different programming languages a long time ago in Syria. When he came to the Netherlands, he put it into practice. He applied for HackYourFuture and at the end of the program joined NewBees. He found our system at the very beginning and patiently developed and improved it to the solid, reliable and useful system it is today. When he loses track of time, we find him behind his computer coding in the back end of the system.


But he didn't build this all by himself! Accompanied by the skilled Nagham, they crunch the data together to make the system better every single day. Then there is Gert, our real-life tester. He takes the point of view of the matcher and has had many 'shiny ideas' - as they call it - for improvements to help make matches that matter.

We meet each other in their 'hypothetical working space', where you can hear the laughter and ticking on keyboards from far away. The inside of the office has a blue sky, as our system is up in the cloud. Furthermore, there is a good coffee machine, and that's it. This is all they need.


This clean style of working is also typical for our system. Every feature is thoroughly discussed and assessed before implementing, thus ensuring no unnecessary complicated features are added unless it improves the user experience.


'The goal is always for it to be super intuitive. It only has the features we really need', says Essam.

But when we talk about user experience, which users are we talking about? 'What makes our system unique is that it is built from the view of the newcomer', says Gert. 'It comes in multiple different languages, and we capture the ambition, education, experience and dreams of the newcomer. With this information, we look for a vacancy. So, we don't put up vacancies and then see who fit's the criteria.' This is interesting for all companies who match two parties together. The blueprint of our system has already been sold to and customized for three other clients.


The future holds the desire to use more of the valuable data stored in the system so we can understand more about the impact we make. But the near future holds the biggest wish to see each other in person again soon. It feels somehow comforting that even the digital people are fed up meeting digitally. Time to meet up!