• NewBees

NewBees at Work: Newbees houden de geschiedenis van Zaandam levend in het Gemeentearchief Zaanstad


Geschreven door Ellen Barnes


Behoud van het verleden terwijl je bouwt aan de toekomst


Bestaat er een betere manier om een nieuw land te leren kennen dan je in het verleden te verdiepen? In het Gemeentearchief Zaanstad doen zeven nieuwkomers dat.


De werkruimte van de vrijwilligers in het archief is van vloer tot plafond gevuld met kasten met historische documenten uit het verre verleden van Zaandam. Met een indrukwekkende collectie historische foto's, films, boeken en kranten vormen de archieven een mooie, levende herinnering aan de regio.

Het vergt veel werk om de documenten goed te bewaren, en dit is een geweldige plek om nieuwe vaardigheden te leren, Nederlands te oefenen en nieuwe mensen te ontmoeten. Het team werkt samen om de medewerkers te helpen bij het opslaan, sorteren en behouden van de documenten. Het resultaat? Een duik in het verleden en een bijdrage aan het creëren van een betere toekomst.

“Ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van de geschiedenis - de geschiedenis van mijn nieuwe land.”

Elena, geboren in Rusland, is vaak gefascineerd door de oude documenten die ze tegenkomt. Het is een avontuur om over de Nederlandse geschiedenis te leren; van het vinden van tientallen jaren oude documenten die in een ongeopend tafelkleed verborgen waren, tot prachtige oude boeken met gouden bindingen tegen komen. Er valt altijd iets nieuws te ontdekken.


Door de documenten te lezen is haar Nederlands verbeterd: “Soms vind ik heel oude documenten uit de 18e en 19e eeuw. Mijn Nederlands is niet perfect, maar ik probeer ze te lezen. Het is geweldig om te oefenen; ik begrijp steeds beter waar de documenten over gaan, en ze zijn zo interessant!”

“Het was erg belangrijk voor mij om dit vrijwilligerswerk te doen. Het was de eerste stap in mijn nieuwe leven en mijn nieuwe toekomst”, zei ze. “Je kunt nieuwe mensen ontmoeten, de taal oefenen, nieuwe manieren van leven begrijpen. Als je niets doet, bouw je niets op. Dus het is een goed begin voor mij - ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van de geschiedenis, de geschiedenis van mijn nieuwe land.”


Haar hoop voor de toekomst? “In Rusland had ik een diploma economie van het hoger onderwijs. Ik werkte als accountant. Ik hoop dit in de toekomst weer in Nederland te doen. Maar eerst moet ik beter Nederlands spreken, dus ik moet studeren en oefenen.”

“Thuis blijven is voor mij geen optie. Ik werk graag.”

Elke vrijdag springt Muhmad op zijn fiets om in de archieven te werken; dit doet hij nu al bijna een jaar lang. Toen we hem vroegen wat het voor hem betekent om dit werk te doen, glimlachte hij: “Ik heb nog geen fulltime baan, dus ik heb tijd. Thuis blijven is voor mij geen optie. Hier kan ik met anderen samenwerken en Nederlands leren”.

"Het is geweldig om nieuwe mensen te ontmoeten, en belangrijk bij het bouwen aan een nieuwe toekomst."

George geniet na zeven maanden bij het archief het meest van de sociale interactie: “Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en Nederlands te spreken en te oefenen”, zei hij. “Samen een kopje koffie of thee drinken. Het is een geweldige manier om nieuwe mensen te ontmoeten, en dat is heel belangrijk bij het bouwen aan een nieuwe toekomst.”


Waarom is het belangrijk om betrokken te raken? “Het is proactiever”, zei hij. “Thuis blijven of naar de supermarkt gaan is niet genoeg. Ik wilde werken omdat ik contact met mensen wil.” Het werk heeft geleid tot vriendschap met zowel andere Syriërs als Nederlanders: “Er is een Nederlands echtpaar dat mij één keer per week thuis bezoekt om met mij een kopje koffie te drinken en Nederlands te praten.”

“Ik kan niet alleen maar thuis blijven; ik hou ervan om te werken”

Mona, uit Syrië, heeft een jaar in de archieven doorgebracht. Wat vindt ze het leukst? “Het is een activiteit. Ik wil niet de hele tijd thuis blijven”, zei ze. “Ik werkte 30 jaar als wiskundelerares in Syrië en ik werk graag. Ik kan niet gewoon thuis blijven. Hier kan ik Nederlands leren en met mijn collega's kletsen; het is geweldig.” “Door vrijwilligerswerk leer ik hoe Nederlanders werken”, zei ze. “Ik kan zien wat ze doen, hoe ze werken - het is erg handig.”

“NewBees is geweldig omdat ze altijd activiteiten en workshops organiseren: Ik hou hiervan. De mensen zijn allemaal erg behulpzaam en vriendelijk. Ik ben blij."

Om meer te leren over de missie van NewBees om nieuwkomers te matchen aan zinvol werk, ga naar www.newbees.com

_____


NewBees at Work: Newbees Keeping Zaandam’s History Alive at the Zaanstad


Preserving the Past while Building a Future:


What better way to learn about a new country than to delve into its past? At the Zaanstad Municipal Archives, seven newbees are doing just that.

As volunteers in the archives, their workspace is filled floor-to-ceiling with cabinets holding historical documents of Zaandam’s centuries-old past. With an impressive collection of historical photos, films, books and newspapers, the archives form a beautiful, living memory of the region.

With so much work needed to properly preserve the documents, it’s also a great place to learn new skills, practice Dutch, and meet new people. The team works together to help the staff store, sort and care for the documents. The outcome? Diving into the past is helping them create a brighter future.


“I feel like I’m a part of history — the history of my new country.”

Elena, a Russian native, is often fascinated by the ancient documents she encounters. Learning about Dutch history has been an adventure: from finding decades-old documents hidden inside of an unopened tablecloth, to stumbling upon beautiful old books with gold bindings. There’s always something new to discover.

Reading them has helped to improve her Dutch: “Sometimes I find very old documents from the 18th and 19th centuries. My Dutch is not perfect, but I try to read them. It’s great for practice; more and more I am able to understand what the documents are about, and they are so interesting!”

“Doing this voluntary work has been very important for me. It was the first step in my new life and my new future,” she said. “You can meet new people, practice the language, understand new ways of life. If you do nothing, you build nothing. So, it’s a good start for me — I feel like I’m a part of history, the history of my new country.” Her hope for the future? “In Russia, I had a high education diploma in economics. I worked as an accountant. In the future, I hope to do this again in the Netherlands. But first I need to speak better Dutch, so I need to study and practice.”

“Staying at home is not an option for me”

Every Friday Muhmad jumps on his bicycle to work at the archives, which he has been doing for almost a full year now. When we asked him what it meant to him doing this work, he smiled: “I don’t have a full-time job yet, so I have time. Staying at home is not an option for me. Here I can work with others and learn to speak Dutch”.

“It is a great to meet new people, which is important when building a new future”

After seven months, George’s favorite part is the social interactions: “I like meeting new people, and speaking and practicing Dutch” he said. “Sitting and drinking coffee and tea, working together. It is a great activity to meet new people, which is important when building a new future.”

Why it’s important to get involved? “It’s more pro-active,” he said. “Staying at home or going to the supermarket, it’s not enough. I wanted to work because I want contact with people.” The work has led to befriending both with other Syrians as well as Dutch people: “There is a Dutch couple who come to my house once a week to speak Dutch with me over coffee. I have the time and I want to meet people.”

“I can’t just stay at home; I love to work”

Mona, from Syria, has spent a year in the archives. What she likes most? “It’s an activity. I don’t want to stay home all the time,” she said. “I used to work as a math teacher in Syria for 30 years, and I love to work. I can’t just stay at home. Here I can learn Dutch and speak with my colleagues; it’s great”. “Volunteer work is good because I learn how Dutch people work,” she said. “I can see what they do, how they work — it’s very useful.”

“NewBees is great because they always organize activities and workshops; I like this. The people are all very helpful and friendly. I am happy.”

To learn more about NewBees’ mission to match newcomers with meaningful work, visit www.newbees.com