• NewBees

NewBees Perspectives: "Hire away, people!"

Bijgewerkt: 13 uur geleden

Verhaal door: Annemiek Dresen, oprichter en directeur van NewBees


Eergisteren ging ik naar een preview van de eerste aflevering in een televisieserie over vluchtelingen en hun zoektocht naar passend werk in Nederland (Grenzeloos Talent - je kunt de aflevering hier bekijken). Het werd in een nabijgelegen theater georganiseerd door een gewaardeerde partner, Refugee Talent Hub, en wordt binnenkort op de nationale televisie uitgezonden. Door middel van de verhalen van twee nieuwkomers uit Syrië konden we een tijdje mee met hun reizen.

The team at the preview of the tv series 'Grenzeloos Talent'

Ons team bij de preview van de tv-serie 'Grenzeloos Talent'

Terwijl mijn collega's en ik een drankje dronken voordat de preview begon, praatten we met andere professionals die werken aan integratie en inclusie. We hebben een divers team en mijn collega Osama is pas 18 maanden in Nederland. Zijn Nederlands is niet perfect, maar verbetert snel. Hij praatte met ons allemaal, wat hem helpt zijn taalvaardigheid nog meer te verbeteren. Onze partners en vrienden uit het veld prezen Osama en vertelden hoe geweldig het is dat we mensen met een vluchtelingenachtergrond in dienst hebben. Voor mij is het logisch.


We kunnen het werk dat we doen niet doen als we proberen oplossingen te bedenken VOOR mensen. We moeten het MET hen doen.

Ik vind het eigenlijk vreemd dat niet meer organisaties mensen in dienst hebben met dezelfde achtergrond als die waarvoor ze willen werken. Is dat niet een beetje contraproductief? En waarom is het zo moeilijk om te doen? Diverse teams maken onze werkdag interessanter en leuker en ze maken onze oplossingen beter uitgerust om degenen die deelnemen aan onze stages te dienen. Ze maken ons succesvoller. Dat is wat meer bedrijven en organisaties moeten zien en wat we ze willen laten zien.

The teams of 'Wat We Doen' and NewBees toast to our collaboration and EU support.

De inclusieve teams van 'Wat We Doen' en NewBees proosten op samenwerking en EU-steun

Onlangs overtuigden we ‘Wat We Doen’, een creatief bedrijf waarmee we in 2020 door Nederland reizen met een toneelstuk over integratie: 'Hoe ik talent voor het leven kreeg'. Rond de show zullen we extra programma's maken om ontmoetingen tussen nieuwe en oude Nederlanders te vergemakkelijken. ‘Wat We Doen’ huurde een aantal van hun medewerkers in, zoals Seeryz en Mo en Ranwa, via NewBees, en leert al van de toegenomen diversiteit in hun team. Voordat ik naar de preview vertrok, hoorden we dat we na onze tour met ‘Wat We Doen’ steun van de Europese Unie zullen krijgen om meer stages in heel Nederland te organiseren. Hierdoor kon NewBees onze stagiair Nagham inhuren, die een geweldige aanwinst voor de organisatie is geweest. En de aankomende maanden zullen we in heel Nederland nog veel meer nieuwkomers inhuren om ons te helpen kwalitatieve stages te creëren in hun nieuwe woonsteden. Zoals de serie zal laten zien, is er nog veel werk aan de winkel om echt een inclusieve samenleving te worden. Daarvoor moeten we ons niet alleen richten op nieuwkomers, maar ook kijken naar Nederlandse werkgevers. En een dag als die van gisteren biedt goede hoop.

Let's hire away!


_____


NewBees Perspectives: Hire away, people!


The day before yesterday I went to see a preview of the first episode in a television series on refugees and their quest to find suitable work in the Netherlands (Grenzeloos Talent - you can watch the episode here). It was hosted in a nearby theater by a valued partner, Refugee Talent Hub, and is broadcasted on national television soon. Through the stories of two newcomers from Syria, we were allowed to tag along with their journeys for a short while.

As my colleagues and I were having a quick drink before the preview started, we chatted with other professionals who work in integration and inclusion. We have a diverse team and my colleague Osama has only been in the Netherlands for 18 months. His Dutch is not perfect, but improving rapidly. He chatted along with all of us, which helps him improve his language skills even more.

Our partners and friends from the field praised Osama, and mentioned how it is such a wonderful thing that we employ people with a refugee background. To me, it is only logical.


We cannot do the work we do if we try to come up with solutions FOR people. We have to do it WITH them.

I actually think it is odd not more organizations employ people from the same background as the ones they aim to work for. Isn’t that a little counter-productive? And why is it so difficult to do in the first place?

Diverse teams make our workday more interesting and fun, and they make our solutions better equipped to serve those who participate in our traineeships. They make us more successful. That is what more companies and organizations need to see and what we aim to show them.

Recently, we convinced ‘Wat We Doen’, a creative company with whom we will be travelling the Netherlands in 2020 following a play on integration: 'Hoe ik talent voor het leven kreeg'. Around the show we will create additional programming to facilitate encounters between new and old Dutchies. ‘Wat We Doen’ hired several of their staff, like Seeryz and Mo and Ranwa, through NewBees, and is already learning from the increased diversity in their team.

Before I left for the preview, we learned that we will get support from the European Union to organize more traineeships across the Netherlands following our tour with ‘Wat We Doen’. This allowed NewBees to hire our intern, Nagham, who has been an amazing asset to the organization. And over the coming months we will hire many more newcomers across the Netherlands to help us create quality traineeships in their new home towns.

As the series will show you, there is a lot of work still to be done to really become an inclusive society. For that we should not only focus on newcomers, but also look to Dutch employers. And a day like the one before yesterday gives me high hopes.

Let's hire away!