• NewBees

NewBees at Work: Hamad bij het Amsterdam Light Festival

Bijgewerkt: 10 aug 2020


Eenmaal per jaar worden de Amsterdamse grachten verlicht door prachtige kunstwerken gemaakt van lichtinstallaties als onderdeel van het Amsterdam Light Festival. Het is een van de belangrijkste winterevenementen van de stad, erg populair en zeer bekend. Maar wat je misschien niet weet, is dat NewBees al twee jaar op rij nieuwkomers aan het festival matcht! De vrijwilligerscoördinator van het festival, Norma Schiphof, werd vorig jaar voor het eerst voorgesteld aan NewBees en was vanaf het begin enthousiast: "Het was geweldig werken met de nieuwelingen, dus besloot ik dit dit jaar opnieuw te doen." Volgens Norma ligt de grootste uitdaging bij het werken met nieuwkomers voordat het festival daadwerkelijk begint. "Vooral proberen uit te leggen waar het festival over gaat en wat je precies gaat doen, kan moeilijk zijn als iemand de taal niet zo goed kent. Het beste is om gewoon te beginnen en het zelf te ontdekken. Het is niet altijd gemakkelijk werken, in de kou staan ​​en informatie moeten geven in een nieuwe taal. Maar als je het koude weer niet erg vindt, niet bang bent om je mening te geven en van de uitdaging te genieten, kan het voor iedereen een goede ervaring zijn!"


Een van de nieuwkomers die dit jaar werd gematcht met het Amsterdam Light Festival, is de 34-jarige Hamad uit Soedan - en hij past zeker in het profiel. In feite is Hamad er de afgelopen twee maanden elke maandag geweest. “Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat niemand de kunst aanraakt, uit te leggen wat de kunstwerken betekenen en om bezoekers informatie te geven over de routes. En soms om gewoon een praatje te maken met bezoekers en collega's!” Hamad kwam naar NewBees omdat hij vrijwilligerswerk wilde vinden om zijn taal te oefenen, werkervaring op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Dat is precies wat hij heeft gedaan, maar vooral zijn taalvaardigheid is beter geworden:


“Ik was eerst nogal verlegen, omdat ik dacht dat mijn Nederlands niet goed genoeg was. Maar sinds ik hier elke maandag ben, heb ik veel vertrouwen gekregen. Als ik iets te zeggen heb, zeg ik het. Natuurlijk moet ik het een beetje simpel houden, en als ik een ingewikkelde vraag krijg ... nou, ik vind gewoon een manier om het simpel te maken!"

Zijn collega's zijn grote fans van Hamad. Karlijn, een van de festivalcoördinatoren, kan bevestigen dat Hamad graag met iedereen praat:


“Zijn enthousiasme is zijn grootste kracht. Het is niet alleen dat hij graag met mensen praat, maar hij is ook oprecht geïnteresseerd in de kunstwerken. Natuurlijk pikken bezoekers dat ook op, dus we zijn blij dat hij er is!”

Uiteindelijk wil Hamad een opleiding krijgen in elektrische installatie en het is zijn droom om zonnepanelen te installeren. Maar lichtkunstwerken maken? "Oh nee - ik hou van de kunst, het is prachtig, maar ik zou het nooit zelf kunnen maken!" Natuurlijk hoeft hij dat niet te doen: hij heeft zich al ingeschreven voor een opleiding, dus met wat meer oefening en meer van zijn enthousiasme zou Hamad geen probleem moeten hebben om zijn doelen te bereiken. Wat betreft NewBees en Amsterdam Light Festival? Het lijkt erop dat dit slechts het begin is van een langdurige ‘match’!


_____


NewBees at Work: Hamad at Amsterdam Light Festival


Once a year, Amsterdam’s canals are lit up by beautiful artworks made of light installations as part of the Amsterdam Light Festival. It is one of the city’s main winter events, very popular and very well-known. But what you might not know, is that NewBees has been matching newcomers to the festival for two years in a row now! The festival’s volunteer coordinator Norma Schiphof was first introduced to NewBees last year and was enthusiastic from the start: “It was great working with the newbees, so I decided to do so again this year.”

In Norma’s experience, the biggest challenge in working with newcomers lies before the festival actually starts. “Especially trying to explain what the festival is about, and what exactly you will be doing, can be hard if someone doesn’t know the language that well. Really the best thing to do is just start, and find out for yourself. It isn’t always easy work, being out in the cold and having to give information in a new language. But if you don’t mind the cold weather, aren’t afraid to speak up and enjoy the challenge, it can be a good experience for everyone!”

One of the newbees that was matched to Amsterdam Light Festival this year, is 34-year old Hamad from Sudan – and he sure fits the profile. In fact, Hamad has been there every Monday for the past two months. “My job is to make sure that nobody touches the art, to explain what the artworks mean, and to give information to visitors about the routes. And sometimes, to just have a chat with visitors and colleagues!”

Hamad came to NewBees because he wanted to find volunteer work as a way of practicing his language, gaining work experience and meeting new people. He has done just that, but especially his language skills have gotten better:


“I was pretty shy before, because I thought I wasn’t good enough at speaking Dutch. But since I’ve been here every Monday, I gained a lot of confidence. If I’ve got something to say, I’ll say it. Of course I have to keep it a bit simple, and if I get a complicated question…well, I just find a way to make it simple!”

His colleagues are big fans of Hamad. Karlijn, one of the festival coordinators, can confirm that Hamad loves to chat with anyone and everyone:


“His enthusiasm is his biggest strength. It’s not only that he likes to talk to people, but he is also genuinely interested in the artworks. Of course visitors pick up on that as well, so we are happy to have him around!”

Eventually, Hamad wants to get an education in electrical installation, and his dream is to install solar panels. But making light art works? “Oh no – I like the art, it’s beautiful, but I could never make it myself!” Of course he won’t have to: he has already enrolled himself for an education, so with a little more practice and more of his enthusiasm, Hamad should have no problem achieving his goals.

As for NewBees and Amsterdam Light Festival? It looks like this is only the beginning of a long-lasting ‘match’!


NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19