• NewBees

Newbees at Work: Sheelan, de Matcher

Bijgewerkt: feb 16

Geschreven door Ellen Barnes

Linda (links) en Sheelan (rechts) bij het NewBees kantoor in Amersfoort

“Ik sta mijn hand op en zei: 'Ik wil werken.’"

Toen Sheelan in 2016 met haar man en zoontje in Nederland aankwam, had ze geen idee wat de toekomst in petto had. Nu, als assistent-matcher voor het team NewBees Amersfoort, helpt ze andere nieuwkomers bij het ontdekken van een nieuwe eigen toekomst. In Syrië studeerde ze economie toen de oorlog haar dwong te vertrekken - eerst naar Turkije, daarna naar Nederland. Toen Linda, NewBees’ Amersfoort Manager, naar haar taalschool kwam om over NewBees te vertellen, was ze meteen geïnteresseerd: "Ik stak mijn hand op en zei: 'Ik wil werken.'" Wat voor soort werk ze zei, administratie: "Ik wil mijn studie voortzetten op de business school", zei ze. Bij NewBees koppelt Sheelan nieuwkomers aan lokale bedrijven en organisaties die passen bij hun achtergronden, vaardigheden, sterke punten en toekomstige doelen. Ze kan ook haar moedertaal Arabisch spreken met nieuwkomers die het Nederlands nog niet goed onder de knie hebben, zodat niemand alleen vanwege hun gebrek aan Nederlandse vaardigheden aan de samenleving kan deelnemen.


"Ik ben heel blij met haar", zei Linda. "Na slechts twee jaar in Nederland spreekt en schrijft ze bijna perfect Nederlands. Ze is een geweldige connectie tussen Nederlandse en Arabische mensen, en ze helpt me culturele verschillen beter te begrijpen, wat leidt tot betere verbindingen en meer succesvolle matches."

Alleen al haar taalvaardigheid is ronduit indrukwekkend: naast Nederlands en Arabisch spreekt ze ook Koerdisch, Turks en Engels: "Als je Syriër bent, moet je veel talen kennen", zei ze. “Toen ik Syrië verliet, woonde ik vier jaar in Turkije; Ik moest de taal kennen. Ik werkte in het toeristengebied, met Arabisch, Turks en Engels.”

“Ik wil mijn studie hier voortzetten, maar de eerste stap is het beheersen van de taal - ik wil met mensen samenwerken om de taal te blijven oefenen. Daarom moet ik parttime werken en studeren, want ik ben ook moeder. Ik ben nu een assistent-matcher, maar ik wil verder gaan. Ik hoop door te gaan met NewBees. ”Een lokaal netwerk opbouwen Haar favoriete ding over het werken bij NewBees? "Het contact met mensen. Ik bouw mijn netwerk op en dat is erg belangrijk. Ik ben heel sociaal - ik stel meteen vragen en ben open en eerlijk, dus ik denk dat ik gemakkelijk contact kan maken met andere mensen." Een voorbeeld? Vorige week vertelde een collega over een bedrijf dat veel mensen zocht en schreef ze hun naam op. "Ik heb een afspraak met ze gemaakt en het bracht me op een nieuw idee voor NewBees - ik vond een nieuw bedrijf voor nieuwkomers uit mijn netwerk.”

Na vijf maanden op vrijwillige basis met NewBees te hebben gewerkt, deed ze het zo goed als matcher dat ze met betaald werk kon beginnen.

"Dit is een geweldige eerste stap - Linda is een heel goede baas en een geweldige collega."


Andere nieuwkomers - en Nederlanders - motiveren

Haar advies voor andere nieuwkomers in Nederland? "Gewoon beginnen. Je weet niet waar kansen liggen. Misschien hier, misschien daar. Van vrijwilligerswerk kreeg ik de kans om een ​​betaalde baan te krijgen - dat is een grote kans. Het is erg belangrijk dat nieuwkomers beginnen met vrijwilligerswerk."

"Het concept van vrijwilligerswerk is heel anders in Syrië", legde ze uit. "Ze helpen nog steeds anderen, maar niet op zo'n formele, georganiseerde manier - voor veel nieuwkomers vereist dit een culturele verklaring."


"In Syrië is vrijwilligerswerk geen gestructureerde activiteit. Maar hier weet ik dat ik met vrijwilligerswerk contact kan maken met mensen, de taal kan oefenen, mijn ervaring kan vergroten - en dat is goed voor mijn cv."

Haar advies aan Nederlandse organisaties? Deel hun visie en doel met meer nieuwkomers, zodat ze op de hoogte zijn van de kansen: "Ik kwam naar NewBees omdat ik een doel had. Ik wil mijn ervaring opbouwen. Organisaties moeten nieuwkomers helpen begrijpen: ‘Dit kan (mogelijk) de weg zijn naar betaald werk’."


(Veer)kracht ontwikkelen Wat betreft wonen in Nederland? "Het is goed en mooi - ik hou niet van alles even veel, maar meer dan de helft vind ik leuk. Ik mis mijn familie. Ik ben hier alleen. Daarom blijf ik bezig met het werk, met mijn kind - ik wil niet thuis zitten." "In mijn leven heb ik heel veel dingen die ik mis", voegde ze eraan toe. “Ik ging naar Turkije waar ik in mijn eentje een baan vond, en toen moest ik weg. Ik kwam hier en ik heb geen familie en ik zou thuis komen te zitten - ik heb veel problemen in mijn leven. Maar toen dacht ik: "Nee. Ik moet weer opstaan ​​... Nog een keer. Misschien is er een kans om te groeien." Nu, na twee jaar in Nederland, begint ze zich meer thuis te voelen. "Ik ben nu bijna 24 jaar oud, maar ik heb veel geleerd. Wanneer ik op wil staan, zal ik altijd problemen tegenkomen ... maar ik moet altijd accepteren en zeggen: 'Ok, ik red het wel.'" Geïnteresseerd om nieuwkomers als Sheelan in Nederland te helpen gedijen door hen de kans te geven hun sterke punten en vaardigheden te gebruiken voor de Nederlandse samenleving? Bekijk onze website voor meer informatie over hoe u het leven van lokale nieuwkomers kunt beïnvloeden.


_____

Written by Ellen Barnes


Newbees at Work: Sheelan, the Matcher


“I raised my hand and said, ‘I want to work.’"

When Sheelan arrived in the Netherlands with her husband and small son in 2016, she had no idea what the future held. Now, as an assistant matcher for NewBees’ Amersfoort team, she’s helping other newcomers discover a new future of their own.

In Syria, she was studying economics when war forced her to leave — first to Turkey, then the Netherlands. When Linda, NewBees’ Amersfoort Manager, came to her language school to share about NewBees, she was immediately interested:

”I raised my hand and said, ‘I want to work.’” As for what kind of work, she said administration: “I want to continue my studies in business school,” she said.

At NewBees, Sheelan matches newcomers to local businesses and organizations that suit their backgrounds, skills, strengths and future goals. She’s also able to speak her mother tongue of Arabic with any newcomers who haven’t yet gotten a firm grasp on Dutch, ensuring that nobody is unable to participate in society solely because of their lack of Dutch skills.

"I’m very happy with her," said Linda. "After only two years in the Netherlands, she speaks and writes almost perfect Dutch. She's a great connecter between Dutch and Arabic people, and she helps me better understand cultural differences, leading to better connections and more successful matches."

Her language skills alone are nothing short of impressive: in addition to Dutch and Arabic, she also speaks Kurdish, Turkish and English: “If you are Syrian, then you must know many languages,” she said. “When I left Syria, I lived in Turkey for four years; I had to know the language. I worked in the tourist area, using Arabic, Turkish and English.”

“I want to continue with my studies here, but the first step is mastering the language — I want to work with people in order to keep practicing the language. Therefore, I must work and study — part time, because I'm also a mother. I’m now an assistant matcher, but I want to go further. I hope to continue with NewBees.”

Growing a local network

Her favorite thing about working for NewBees? “The contact with people. I’m building my network, and that is very important. I’m very social — I ask questions right away and am open and honest, so I think it’s easy for me to make contact with other people.”

An example? “Last week a colleague told about a company that was searching for a lot of people, and she wrote down their name. I made an appointment with them, and it gave me a new idea for NewBees — I found a new company [for newcomers] from my network.”

After working with NewBees on a voluntary basis for five months, she did so well in the role of matcher that she was able to start with paid work.

“This is a great first step — Linda is a very good boss and a great colleague.”


Motivating other newcomers — and Dutchies

Her advice for other newcomers in the Netherlands? “Just begin. You don’t know where your chance is. Maybe here, maybe there. From volunteer work, I got the chance to work a paid job — that is a big chance. It’s very important for newcomers to begin with volunteer work.”

The concept of volunteering is very different in Syria, she explained. They still help others, but not in such a formal, organized way — for many newcomers, this requires a cultural explanation."


“In Syria, volunteering is not a structured activity. But here, I know that with volunteer work, I can get contact with people, practice the language, increase my experience — and that’s good for my CV.”

Her advice to Dutch organizations? Share their vision and target with more newcomers so that they’re aware of the opportunities: “I came to NewBees because I have a target. I want to build my experience. Organizations must help newcomers understand, ‘This could [possibly] be the way to paid work.’”


Developing resilience and strength

As for living in the Netherlands? “It is good and beautiful — I don’t like 100% of it, but I like more than 50%. I miss my family. I am alone here. That’s why I stay busy with work, with my child — I don’t want to sit at home.”

“In my life, I have very many things that I miss,” she added. “I went to Turkey where I found a job on my own, then I had to leave. I came here and I have no family, and I would sit at home — I have many problems in my life. But then I say, ‘No. I've got to get up again… One more time. There might be an opportunity to grow.”

Now, after two years in the Netherlands, she’s starting to feel more at home. “I’m now almost 24 years old, but I’ve learned a lot. Whenever I want to stand, a problem will always come against me… but I must always accept and say, 'Ok, I’ll make it through.'"

Interested in helping newcomers like Sheelan thrive in the Netherlands by giving them a chance to use their strengths and skills to benefit Dutch society? Check out our website to learn more about how you can impact the lives of local newcomers.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19