• NewBees

NewBees Perspectives: "We zijn niet alleen onderzoekers, we gaan ook praktisch aan de slag!"

Bijgewerkt: 10 aug 2020


Verhaal door: Marleen Bakker & Xanne Vos, Research interns

"Al met al worden we zo langzaamaan steeds meer ondergedompeld in het NewBees leven. De komende weken gaan we dan ook enthousiast verder met ons onderzoek en andere leuke NewBees activiteiten!"

Wij zijn Marleen en Xanne en wij lopen sinds 1 november stage bij NewBees. Deze blog gaat over het onderzoek dat wij voor deze organisatie doen en we vertellen jullie hoe wij de eerste weken hebben beleefd als onderdeel van het NewBees team. Voor ons onderzoek analyseren we een aantal gemeenten in Nederland om te kijken welke gemeente het meest geschikt is voor NewBees om naar uit te breiden.


Zoals jullie weten zit NewBees natuurlijk al in Amsterdam, Zaanstad en Amersfoort, maar daar komt dus hopelijk binnenkort nog een vestiging bij!

De afgelopen maand zijn we begonnen met het globaal in kaart brengen van zo’n twintig gemeenten in Nederland. Hier kijken wij bijvoorbeeld naar aantallen nieuwkomers en naar de aanwezigheid van taalbegeleiders en andere organisaties die nieuwkomers ondersteunen. De volgende periode gaan wij dieper op deze informatie in. Zo zullen wij in gesprek gaan met diverse gemeenten en hopen wij in contact te komen met nieuwkomers om te luisteren naar hun ervaringen en dromen met betrekking tot werk. Op deze manier staan wij niet alleen aan de zijlijn als twee stugge onderzoekers, maar gaan we ook praktisch aan de slag!

Xanne is een week geleden mee geweest naar een workshop van NewBees bij Boost Transvaal. Ze vond het heel leuk om een beter beeld te krijgen van wat NewBees buiten de kantooruren doet. Vooral vond ze het inspirerend om met nieuwkomers te praten over wat voor vrijwilligerswerk ze zouden willen doen.


Stuk voor stuk talenten!

We zijn hard aan het werk maar hebben het enorm naar ons zin. Inmiddels hebben we op verschillende locaties van NewBees gewerkt en hebben we de meeste collega’s ontmoet.


NewBees is als een warm bad, de werksfeer is prettig en iedereen is aardig en behulpzaam.

Al met al worden we zo langzaamaan steeds meer ondergedompeld in het NewBees leven. De komende weken gaan we dan ook enthousiast verder met ons onderzoek en andere leuke NewBees activiteiten! We zijn heel benieuwd naar de resultaten van ons onderzoek en wat deze voor NewBees zullen opleveren.


_____


NewBees Perspectives: "We are not just researchers, we also get things going!"


"All in all, we are slowly becoming more and more immersed in NewBees life. In the coming weeks we will continue enthusiastically with our research and other fun NewBees activities!"

We are Marleen and Xanne and we have been doing an internship at NewBees since the 1st of November. This blog is about the research we do for this organization and we would like to tell you how we experienced the first weeks as part of the NewBees team. For our research, we analyzed a number of municipalities in the Netherlands to see which municipality is best suited for NewBees to expand to.


As you know, NewBees is of course already in Amsterdam, Zaanstad and Amersfoort, but hopefully another branch will be added soon!

In the past month, we have started to map out roughly twenty municipalities in the Netherlands. Here, for example, we look at the numbers of newcomers and the presence of language supervisors and other organizations that support newcomers. In the next period we will go deeper into this information. For example, we will contact various municipalities and hope to get in touch with newcomers to listen to their experiences and dreams regarding work. In this way, we are not only on the sidelines as two rigid researchers, but we are also getting down to business!

Xanne went to a NewBees workshop at Boost Transvaal a week ago. She really enjoyed getting a better idea of ​​what NewBees does outside office hours. She especially found it inspiring to talk to newcomers about what volunteering they would like to do.


All of them have great talents!

We are working hard but are having a great time. We have now worked at various NewBees locations and have met most colleagues.


NewBees has been very welcoming, the working atmosphere is pleasant and everyone is nice and helpful.

All in all, we are slowly becoming more and more immersed in NewBees life. In the coming weeks we will continue enthusiastically with our research and other fun NewBees activities! We are very curious about the results of our research and what they will yield for NewBees.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19