• NewBees

NewBees Perspectives: "Hard werken, werkt harder dan geluk"

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Verhaal door: Essam Alsaloum, NewBees IT Developer

"Angst moet altijd op een positieve manier benaderd worden - in plaats van ervoor weg te rennen, moet je de angst onder ogen zijn. Als je angst als 'stepping stone' gebruikt, zal het je naar het gewenste doel leiden."


Door mijn eerdere ervaring in mijn thuisland Syrië en mijn ervaring hier in Nederland met de geweldige organisaties NewBees (waar ik nu werk) en HackYourFuture (een programmeerschool waar ik studeerde), is de vraag die me altijd achtervolgt:

Hoe betekent succes voor mij, hoe kan ik dat bereiken en wat is de sleutel die daartoe leidt?

Ik zou het antwoord willen delen op basis van zowel mijn bescheiden mening als door mijn onderzoek en lezing van het onderwerp.


De ware betekenis van hard werken


Het leven zit vol wendingen. Iedereen moet in deze wereld zijn best doen om elke hindernis op het pad naar succes te overwinnen. Hiervoor is hard werken de enige optie. Er is een bekend gezegde: 'no pain, no gain' - hard werken gaat nooit verloren. Hard werken is niet de enige sleutel tot succes, maar het is absoluut de hoofdsleutel om kansen en deuren naar succes te openen. Hard werken vergroot de kans op succes, maar het loont alleen als het aan het juiste actieplan voldoet. Dit is erg belangrijk, omdat veel harde werkers niet succesvol zijn omdat ze hun werk niet kanaliseren volgens het juiste actieplan. Met lukraak werken zonder plan, kom je nergens. Ik herinner het me altijd: "Hard werken verslaat talent als talent niet hard werkt." Hard werken, werkt harder dan geluk! Over het algemeen plan ik dingen door conclusies te trekken uit mijn ervaringen uit het verleden. Dit geeft me een goede richting voor het aanpakken van een probleem met een mogelijke oplossing. Hard werken legt pure toewijding op om een ​​uitstekend resultaat te bereiken met minimale fouten. Deze specifieke methodologie streeft naar perfectie in elke uitvoeringsfase. Maar toch kan het zijn dat je ergens niet presteert. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom. Hoe kun je ze overwinnen?


Wordt slim

Een gebrek aan opleiding zal een enorm nadeel zijn bij het bereiken van je bestemming. Het is beter om goed op de hoogte en geïnformeerd te zijn dan hard te werken zonder resultaten te tonen.


Grijp kansen

Zelfs als je volledige kennis en opleiding hebt, kun je je doel niet bereiken als je niet genoeg kansen hebt. Zakelijke relaties zijn belangrijk. Hoe beter je netwerkvaardigheden, hoe meer kansen je zult aantrekken.


Je angsten onder ogen zien

Leren om je angst te overwinnen, zal je succes verzekeren. Angst moet altijd op een positieve manier worden benaderd - in plaats van ervoor weg te rennen, moet je het onder ogen zien. Als je angst als 'stepping stone' gebruikt, zal het je naar het gewenste doel leiden.


Geloof en hoop

Je moet erop kunnen vertrouwen dat je harde werk zeker platina resultaten zal opleveren. Hard werken wordt nooit verspild als het wordt gedaan met de juiste planning en positiviteit.


Zelfvertrouwen

Zelftwijfel is je ergste vijand. Als je er niet genoeg vertrouwen in hebt dat je harde werk positieve resultaten zal opleveren, dan zal dat het ook zeker niet doen. Het eerste dat je moet doen, is in jezelf geloven. Maak een perfect, foutloos plan en werk er vervolgens hard aan door te geloven dat niets voor jou onmogelijk is. Alleen hard werken zal je nooit dichter bij je doel brengen. Je moet eerst innerlijke vrede sluiten en geen twijfels aan jezelf koesteren. Deze houding zal je inspanningen om je doel te bereiken kracht bijzetten.

Uiteindelijk is hard werken, aangevuld met een intens verlangen om door te blijven gaan en succes te behalen, de enige zekere manier om het succes te bereiken dat je altijd al wilde hebben. Ik wens iedereen succes.


_____


NewBees Perspectives: "Hard work works harder than luck"


“Fear should always be treated in a positive way — instead of running from it, you should face it. Making fear your 'stepping stone' will lead you to your desired goal."

Through my previous experience in my home country of Syria and my experience here in the Netherlands with the wonderful organizations NewBees (where I work now) and HackYourFuture (a programming school where I studied), the question that always haunts me is:

How can I define success from my point of view, how should it be achieved, and what is the key to success?

I’d like to share the answer according to both my humble opinion and through my research and reading of the subject.


The true meaning of hard work

Life is full of twists and turns. Everyone has to struggle in this world to conquer every hindrance on the path to success. For this, hard work is obligatory. There is a well-known proverb “no pain, no gain” — hard work never goes wasted.

Hard work is not the only key to success, but it's definitely the master key to open opportunities and doors to success. Hard work increases the probability of becoming successful, but it only pays off when it meets the right plan of action. This is very important, as a lot of hard workers fall short of success because they don't channel their work on the right plan of action.

I always remember: “Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.” Hard work works harder than luck!

Generally, I plan things by drawing inferences from my past experiences. This gives me a proper direction on how to attack a problem with a possible solution. Hard work imposes pure dedication in order to achieve an outstanding result with minimal errors. This particular methodology struggles for perfection at every stage of execution.

But still, somewhere, you may fail to perform. There could be numerous reasons why. How can you overcome them?


Get smart

A lack of education will be a huge drawback in achieving your destination. It’s better to be well-aware and informed than to work hard without any results to show.


Grasp opportunities

Even if you have full knowledge and education, you cannot achieve your goal if you don’t have enough opportunities. Business relations are important. The better your networking skills, the more opportunities you will attract.


Tackle fears

Learning to overcome your fear will ensure your success. Fear should always be treated in a positive way — instead of running from it, you should face it. Making fear your "stepping stone" will lead you to your desired goal.


Faith and hope

You need to have faith that your hard work will surely yield out platinum results. Hard work never gets wasted if done with proper planning and positivity.


Self-belief

Self-doubt is your worst enemy. If you're not confident enough that your hard work will bring positive outputs, then it surely will not. The first thing you need to do is believe in yourself. Make a perfect, flawless plan, and then work hard towards it by believing that nothing is impossible for you. Hard work alone will never bring you closer to your goal. You first need to make peace within and not entertain self-doubts. This attitude will escalate your efforts towards achieving your goal.

Ultimately, hard work complemented with an intense desire to struggle and achieve success is the only sure way of reaching the success you’ve always wanted. I wish success to all.