• NewBees

NewBees Perspectives: "Moeten vluchten is geen keuze, maar proactief zijn als vluchtelingen wel"

Bijgewerkt: 10 aug 2020


Verhaal door: Bakri Hilani, NewBees Matching, Zaandam

"Elke vluchteling heeft slechts een kans nodig om zichzelf te bewijzen, en dit land zit vol met kansen."


Nieuw leven, nieuwe cultuur Vijf jaar geleden ben ik in Nederland aangekomen. Ik vluchtte voor de oorlog, zoals de meeste mensen deden; Ik verloor alles in mijn leven: mijn werk, mijn vrienden, mijn mooie herinneringen.

De Europese droom Alles is moeilijk: het is een nieuw leven, een nieuwe taal, een nieuwe cultuur. Elk begin is moeilijk, maar we moeten een stap vooruit doen.

Werken met NewBees Werken met NewBees gaf me de kans om aan de Nederlandse samenleving te bewijzen dat een vluchteling ook gewoon een mens is met veel vaardigheden, maar gewoon een kans nodig heeft. Ik wil mijn familie bij NewBees bedanken voor het geven van deze kans en voor hun voortdurende steun.De Syrische cultuur begrijpen Tijdens mijn werk in Nederland kwam ik veel uitdagingen tegen tijdens het werk. Een van de grootste uitdagingen is het verschil in culturen. Een voorbeeld hiervan? Ik volgde ooit een training en begon mezelf te voor te stellen: "Mijn naam is Bakri en ik kom uit Syrië." Plots onderbrak een dame me en zei: "Je komt van ISIS!" "Nee nee, mevrouw, sorry, ik ben Syriër, maar ik ben weggelopen van ISIS ..." Daarna probeerde een andere dame mij te steunen en zei: "Ohhh, ik ben zo blij en verrast dat je kunt schrijven!" "Echt?" zei ik. "Bedankt voor je compliment, maar mevrouw, heb je al eerder iets over Syrië gelezen?" Als je ook niet veel weet over de echte Syrische cultuur, kun je deze googlen en veel informatie vinden. Deze website is een goed voorbeeld.


Bericht aan nieuwkomers: we zijn gekomen om te integreren


Aan mijn mede-nieuwkomers, alsjeblieft, focus: wiet roken is geen integratie. Evenmin is het drinken van alcohol. Asiel zoeken is niet onze keuze, maar proactief zijn als vluchteling wel.


Als je wilt integreren met de Nederlandse gemeenschap, moet je ook meer lezen, de cultuur bestuderen en respecteren en je eigen ervaringen en informatie over je cultuur delen met de Nederlanders.


Uiteindelijk wil ik dit zeggen: elke vluchteling heeft slechts een kans nodig om zichzelf te bewijzen, en dit land zit vol kansen. Je moet weten wat je wilt en hard werken - uiteindelijk krijg je wat je wilt, maar het vereist geduld.


_____


NewBees Perspectives: "Asylum is not our choice, but being proactive as refugees is"


“Every refugee needs only a chance to prove himself, and this country is full of opportunities."

New life, new culture

Five years ago, I arrived to The Netherlands. I ran away from the war, as most people did; I lost everything in my life: my work, my friends, my nice memories.


The European dream

Everything is hard: it's a new life, new language, new culture. Every beginning is difficult, but we have to take a step forward.


Working with NewBees

Working with NewBees gave me the opportunity to prove to Dutch society that a refugee is a real person with many skills, but simply needs a chance.

I want to thank my family at NewBees for giving me this opportunity and for their continued support.


Understanding Syrian culture

While working in the Netherlands, I encountered many problems during work. One of the biggest problems is the difference in cultures.

An example of this? I was once in a training and started to identify myself: “My name is Bakri, and I am from Syria.” Suddenly, a lady interrupted me and said, “You are from ISIS!”

“No no, madam, sorry, I am Syrian but I ran away from ISIS…”

After that, another lady tried to support me, saying, “Ohhh, I am so happy and surprised you can write!”

“Really!” I said. “Thanks for your compliment, but please, madam, have you read anything before about Syria?”

If you also don’t know much about true Syrian culture, you can google it and find lots of information. This website is one good example.


Message to newcomers: We've come to integrate

To my fellow newcomers, please, brothers, focus: smoking weed is not integration. Neither is drinking alcohol. Asylum is not our choice, but being active as refugees is our choice.

If you want to integrate with the Dutch community, you also have to read more, study and respect the culture, and share your own experiences and information about your culture with the Dutch people.

In the end, I want to say this: every refugee needs only a chance to prove himself, and this country is full of opportunities. You have to know what you want and work hard — in the end, you will get what you want, but it requires patience.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19