• NewBees

NewBees Perspectives: "Ze willen niet thuis zitten, ze willen werken."

Bijgewerkt: 13 uur geleden


Verhaal door: Ellen Barnes, NewBees Freelance Writer

Ik heb 12 nieuwkomers gevraagd wat hun hoop is voor hun toekomst in Nederland; dit is wat ik heb geleerd. In de afgelopen 1,5 jaar heb ik het voorrecht gehad om met meer dan een dozijn verschillende nieuwkomers te praten over hun ervaringen in Nederland. Ik heb niet alleen geleerd over hun ervaringen met stages, stages, vrijwilligerswerk en betaalde banen via NewBees, maar ik heb ook gehoord over uitdagende culturele verschillen, toekomstige hoop, dromen, worstelingen en successen. Ondanks alle uitdagingen, taalbarrières en culturele aanpassingen was het terugkerende thema duidelijk: ze willen niet thuis zitten - ze willen werken. Om deel te nemen aan hun nieuwe samenleving. Bijdragen. Om een ​​kans te krijgen. Om hun vaardigheden en sterke punten te gebruiken om een ​​verschil te maken in hun gemeenschap. En dat is precies wat ze doen. Dit is wat ze me vertelden:


Ze willen erop uit, deelnemen aan de samenleving.

'Als je de hele tijd thuis blijft, kun je gefrustreerd en wanhopig worden. Ik moest eruit en andere mensen ontmoeten. Wij als nieuwkomers moeten uit onze bubbels komen, ons huis uit, en erop uit gaan om Nederlanders te ontmoeten. Het is geen hard werk, vrijwilligerswerk, het is ook leuk en je ontmoet nieuwe mensen.' - Bashar, klusjesman bij Zaandam’s Stichting BIND 'Je kunt niet zomaar gaan zitten en niets doen. Je moet je vaardigheden blijven oefenen, verbindingen leggen met andere mensen en ervaring opdoen met hoe dingen in dit deel van de wereld worden gedaan. Dat is het mooie van NewBees.' - Ninah, de activist 'Ik ben graag nuttig voor de samenleving, dus ik wilde iets doen voor mensen die hulp nodig hebben. Het is beter dan thuis te zitten ... Je wordt wakker met een plan voor de dag.' - Jackie, vrijwilliger bij Amsterdam Noords’ boodschappenservice Lokaal & Sociaal


Ze willen integreren in de Nederlandse samenleving.

'Als je hier vrijwilligerswerk doet, is doe je dat voor jezelf. Het is niet voor de overheid, niet voor het Nederlandse volk. Het is voor jou. Het is een manier om je te helpen je leven hier te vinden. Als je hier wilt blijven, moet je naar buiten gaan - om hun cultuur te leren. Om te gaan proberen een baan te vinden.' - Bakri, NewBees matcher 'Vrijwilligerswerk is erg belangrijk. Ik moet contact hebben met Nederlanders. Ik vind het belangrijk om in de toekomst werk te vinden. Ik vind het erg leuk, het werk hier - spreken en contact hebben met vriendelijke mensen.' - Samer, gastheer bij De Franse Taal School bij De Waalse Kerk in Amsterdam 'We moeten ons best doen. We hoeven niet naar ons verleden te kijken, maar we moeten ons hier, op het heden concentreren en leven zoals de mensen hier leven - we moeten met hen integreren. " - Bushra, verzorger bij het verzorgingshuis Het Seminarie in Amersfoort


Ze willen zich richten op de toekomst, niet op het verleden. 'Thuis hadden we elk ons ​​eigen verleden, werk en ervaring. We hebben gewoon de juiste manier nodig om het hier voort te zetten. We komen hier om te werken, om uit te breiden. Voor mij, om hier mijn toekomst te creëren. Het is een nieuw leven.' - Eyas, fotograaf 'Mensen kwamen omdat ze door de oorlog gedwongen waren te vertrekken; ze konden daar niet blijven - ze kwamen hier niet om gewoon ergens anders te wonen. Ze willen hier een nieuw leven opbouwen.' - Abdul, vrijwilliger bij Fronik Buurtboerderij in Zaandam

Ze werken hard. 'Ik verveelde me dood thuis. Ik kijk er naar uit om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Wij Syriërs zijn werkende mensen. We werken graag. We houden ervan om ons eigen geld te verdienen om onszelf te onderhouden. We willen geen geld van de overheid hoeven te krijgen. We hebben dus werk nodig om de kost te verdienen.' - Esam, buschauffeur in Zaandam 'We zijn niet lui; wij werken graag. Door de oorlog zijn we alles kwijtgeraakt. We kwamen niet zomaar uit het niets. We waren rijk, maar we zijn alles kwijtgeraakt, en nu moeten van vooraf aan beginnen - met de taal, werk, alles. Veel mensen hebben een goede opleiding genoten, maar ze werken nu als schoonmaakster. We moeten opnieuw beginnen. En ik denk dat we daarvoor open moeten staan, want hier kunnen en mogen we opnieuw beginnen. Ergens moeten we de eerste stap zetten.' - Shatha, NewBees matcher

Ze zijn niet bang om iets nieuws te proberen. 'De uitdagingen waren het beste wat me zijn overkomen tijdens deze nieuwe ervaring. Ik weet dat het woord 'uitdaging' misschien niet positief klinkt, maar de uitkomst van de uitdaging is altijd positief. Of je het nu maakt of breekt, het is altijd positief, want als je faalt, leer je; en als je slaagt, win je.' - Ali, coder voor NewBees en andere bedrijven 'Het is de eerste keer dat ik in een tuin werk. Alles wat ik over landbouw heb geleerd, heb ik hier geleerd. En mijn Nederlands wordt hier beter. Elke dag leer ik meer. Ik blijf hier werken. Dit werk is erg goed voor mij. ' - Taha, tuinman bij Tuinen van Verbinding in Amersfoort


_____NewBees Perspectives: "They don’t want to sit at home; they want to work."


I asked 12 newcomers about their hopes for their future in the Netherlands; this is what I learned.

Over the past 1.5 years, I’ve had the privilege of sitting down with over a dozen different newcomers to hear about their experience in the Netherlands. I've not only learned about their experiences working at internships, traineeships, volunteer jobs and paid jobs through NewBees, but I've also heard about challenging cultural differences, future hopes, dreams, struggles and triumphs.

Despite all the challenges, language barriers and cultural adaptations, the recurring theme was clear: they don’t want to sit at home — they want to work. To participate in their new society. To contribute. To be given a chance. To use their skills and strengths to make a difference in their communities. And that’s exactly what they’re doing.

Here’s what they told me:


They want to be out, participating in society.

“If you stay at home all the time, you can become frustrated and desperate. I needed to go out and meet other people. We [as newcomers] need to get out of our bubbles, out of our houses, and go out and meet Dutch people. It’s not hard work, volunteering — it’s also having fun and meeting new people.”Bashar, handiman at Zaandam’s Stichting BIND

“You cannot just sit. You must continue practicing your skill, making connections with other people, and getting experience in how things are done in this part of the world. That’s the beauty of NewBees.”Ninah, aspiring activist

“I like to be useful to society, so I wanted to do something for people that need help. It’s better than sitting at home... You wake up having a plan.”Jackie, volunteer at Amsterdam Noords’ grocery service Lokaal & Sociaal

They want to integrate into Dutch society.

“When you do a voluntary job here, it’s for you. It’s not for the government, not for the Dutch people. It’s for you. It’s a way of helping you find your life here. If you want to stay here, you must go outside — to learn their culture. To go try to find a job.”Bakri, NewBees matcher

“Volunteering is very important. I must have contact with Dutch people. It’s important for me to find work in the future. I like it very much, the work here — speaking and having contact with friendly people.”Samer, host at The French Language School at Amsterdam’s De Waalse Kerk

“We need to give effort. We don’t have to look to our past, but we should focus here, on the present, and live as the people here are living — we need to integrate with them.”Bushra, caretaker at Amerfoort’s assisted living facility Het Seminarie


They want to focus on the future, not the past.

“At home, we each had our own pasts, work and experience. We just need the right way to continue it here. We come here to work, to expand. For me, to create my future here. It’s a new life.” Eyas, photographer

“People came because they were forced by the war to leave; they couldn’t stay there — they didn’t come here to just live somewhere else. They want to build a new life here.”Abdul, volunteer at Zaandam’s Fronik Buurtboerderij

They work hard.

“Sitting at home was killing me. I’m excited to have a chance to participate in Dutch society. We are Syrian people; we are working people. We love to work. We love to make our own money to support ourselves. We don’t like to have to get money from the government. So we need work in order to make a living.” Esam, bus driver in Zaandam

“We are not lazy people; we like to work. Because of the war, we lost everything. We didn’t just come from nowhere. We were rich, but we lost everything, and now we have to start from zero — with the language, work, everything. A lot of people have good education, but they’re working as a cleaner. We have to start from zero. And I think we have to be open for that, because here we can start from zero. We have to start from somewhere.”Shatha, NewBees matcher

They're not afraid to try something new.

“The challenges were the best thing that happened to me during this [new] experience. I know the word ‘challenge’ might not sound positive, but the outcome of the challenge is always positive. Whether you make it or break it, it’s always positive because when you fail, you learn; and when you succeed, you win.”Ali, coder for NewBees and other companies

“It’s my first time working in a garden. Everything I’ve learned about agriculture, I’ve learned here. And my Dutch is becoming better here. Each day I learn more. I'm going to continue working here. This work is very good for me.” Taha, gardener at Amserfoort’s Tuinen van Verbinding