• NewBees

NewBees Perspectives: "Hoe verschillend we ook zijn, we lijken nog steeds erg op elkaar"

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Verhaal door: Shatha Tamim, NewBees Matching, Zaandam

"Ik heb hier mijn juiste pad gevonden - ik deel graag mijn ervaringen in dit prachtige land en inspireer anderen om deze nieuwe reis op hun eigen manier te ondernemen." In de loop van mijn tijd in Nederland heb ik te maken gehad met een andere cultuur, een moeilijke taal en veel nieuwe religieuze dimensies en diversiteit. Ik maakte kennis met een nieuw leven vol nieuwe uitdagingen. Ik was vereerd bij het NewBees-team te komen en ik werk graag met zulke geweldige, geweldige en attente Nederlanders. In deze periode observeer ik de overeenkomsten en verschillen tussen Nederlandse en Arabische culturen, vooral op de werkvloer.


Verschillende culturen, verschillende mindsets

Laten we beginnen met de Nederlandse mentaliteit op de werkvloer. Normaal gesproken zijn Nederlanders gewend om na te denken voordat ze aan een stap beginnen: plannen maken, dan discussiëren, de discussie bespreken enzovoort. Ik was echt onder de indruk van dit teamwerk en deze mentaliteit, die is gebaseerd op het handhaven van zeer gestructureerde, georganiseerde en goed geplande stappen.

En dan de Arabische mentaliteit: er is een bijeenkomst waar we dingen bespreken, en Abracadabra, het project is klaar!

Meestal zul je merken dat de bazen de enige beslissers zijn, en ze vinden het niet erg om de ideeën van de medewerkers die aan het project deelnemen te negeren - ze denken dat zij de experts zijn en weten hoe ze het project naar succes kunnen leiden. Het delen van uw feedback kan leiden tot ontzegging of zwarte lijst.


Eetcultuur

Dan komt het leukste deel van de dag: de lunchpauze op het werk.


Zoals u wellicht weet, zijn Arabieren liefhebbers van eten. En we delen het graag!

Het is onderdeel van onze traditie om ons eten te delen met onze vrienden op school en collega's op het werk - aan één tafel en samen hetzelfde eten. Tijdens de lunch in Nederland eten mensen uit hun eigen lunchboxen. Sommigen zitten alleen en anderen delen een tafel, maar niet het eten.


Voel je je slaperig op werk?

Nederlanders zijn zeer getalenteerd in het maken van korte rekoefeningen (planking) als manier om op te frissen tijdens de lange werktijden. Voor ons Arabieren kunnen we ons gewoon opfrissen door een kop koffie en een groot stuk dessert.


De kern van de zaak

Wat betreft het karakter van de Nederlanders kan ik zeggen dat ze erg praktisch, direct en vooruitstrevend zijn, maar tegelijkertijd zijn ze heel verstandig en ondersteunend.


Het Arabische karakter is heel anders: ze kiezen graag de grijze kleur wanneer hen wordt gevraagd om te kiezen tussen zwart en wit!

Het klinkt grappig, maar dit is de realiteit. Nederlanders werken op het werk, genieten van de vrije tijd: goede balans! Arabieren kunnen het professionele en privéleven niet scheiden - in mijn eigen werk kan ik dat ook niet! Met alle verschillen kunnen we elkaar op één punt ontmoeten: we zorgen ervoor dat we, hoe verschillend we ook zijn, nog steeds erg op elkaar lijken. Ik geniet elke dag met dit team. We spreken, lachen om Arabische en Nederlandse woorden - "Inshallah" (Arabische uitdrukking voor "God wil") is een positief Arabisch woord, maar voor Nederlanders betekent dit dat het nooit zal gebeuren! De uitdrukkingen zijn vaak erg moeilijk te begrijpen, maar nog steeds een grappige manier om te leren. Ik leer elke dag nieuwe dingen - ik word geïnspireerd door hun ideeën en ik hoop dat ik ze wat inspiratie kan geven door mijn gedachten. Ik heb hier mijn juiste pad gevonden - ik deel graag mijn ervaringen in dit prachtige land en inspireer anderen om deze nieuwe reis op hun eigen manier te ondernemen.


_____


NewBees Perspectives: "No matter how different we are, we're still very similar"


“I managed to find my right path here — I'm happy to share my experience in this wonderful country, and inspire others to undertake this new journey in their own way."

During the course of my time living in Netherlands, I've faced a different culture, a difficult language, and many new religious dimensions and diversity. I was introduced to experiencing a new life full of new challenges.

I was honored to join the NewBees team, and I enjoy working with such wonderful, amazing and thoughtful Dutch people. During this time period, I've been observing the similarities and dissimilarities between Dutch and Arab cultures, especially in the workplace.


Different cultures, different mindsets

Let’s start with the Dutch mindset in the workplace. Normally, the Dutch are used to taking time to think before starting any step: make plans, then discussion, discuss the discussion and so on. I was really impressed with this teamwork and mindset, which is based on maintaining very structured, organized and well-planned steps.

Moving to the Arabic mindset: there's one meeting where we discuss things, and Abracadabra, the project is ready!

Most of the time, you'll find that the bosses are the only decision makers, and they don't mind ignoring the ideas of the employees participating in the project — they think they are the experts and know how to lead the project towards success. Sharing your feedback might lead to termination or being blacklisted.


Food culture

Coming to the most enjoyable part of the day: the lunch break at work.


As you might know, Arabs are food lovers. And we like to share it!

It's part of our tradition to share our food with our friends at school and colleagues at work — at one table, eating the same food together. During lunchtime in the Netherlands, people eat from their own lunch boxes. Some sit alone, and others share a table, but not the food.


Do you feel sleepy at work?

The Dutch are very talented in making short stretching exercises (planking) as a way to refresh during the long working hours. For us Arabs, we can simply get refreshed by a cup of coffee and a big slice of dessert.


The heart of the matter

As for the Dutch people's character, I can say that they are very practical, direct, and forward — but at the same time, they are very sensible and supportive.


The Arabic character is quite different: they love to choose the grey color when asked to choose between black and white!

It sounds funny, but this is the reality. The Dutch work at the work time, enjoying the time off: good balance! Arabs can't separate professional and private life — in my work, I can not do it!

With all the dissimilarities, we're able to meet on one point: we make sure that no matter how different we are, we're still very similar. I enjoy every day with this team. We speak, laugh at Arabic and Dutch words — "Inshallah" (Arabic language expression for "God willing") is a positive Arabic word, but to Dutch people, this means it will never happen! The expressions are often very hard to understand, but still a funny way to learn.

I learn new things every day — I am inspired by their ideas, and I hope I can give them some inspiration through my thoughts. I managed to find my right path here — I'm happy to share my experience in this wonderful country, and inspire others to undertake this new journey in their own way.