• NewBees

NewBees Perspectives: "Het is leuk dat we allemaal zo verschillend zijn"

Bijgewerkt: 11 uur geleden


Verhaal door: Dorien Marres, NewBees Operations Manager

“Er zijn elke dag wel en paar successen, elke dag een paar hobbels minder op de weg en elke ochtend vertrekken er inmiddels tientallen door NewBees gematchte vluchtelingen naar hun werk."

In mei kwam de Sociaal Economische Raad (SER) met een tussenbalans op het gebied van vluchtelingen en werk. Voor NewBees was deze rapportage goed nieuws. We zitten op de goede weg. We doen precies dat wat succesvol is gebleken bij het aan werk helpen van statushouders. De SER geeft aan dat het zo vroeg mogelijk ondersteunen van vluchtelingen om maatschappelijk te kunnen participeren, dit combineren met taal, onderwijs en werk, en zorgen voor continuïteit in de ondersteuning de belangrijkste bouwstenen voor succes zijn.

In de dagelijkse praktijk binnen NewBees ziet dit er als volgt uit; De matchers van NewBees, zijn de hele dag aan het bellen, praten, appen en mailen met zowel nieuwkomers als werkgevers, waarvan veel maatschappelijk instellingen om de ideale matches te maken. Voor sommige nieuwkomers betekent dit (eerst) vrijwilligerswerk doen, voor anderen een stage of betaalde baan.

Vandaag was weer zo’n dag op kantoor. Allerlei verhalen over kansen, wensen en kwaliteiten van mensen uit allerlei windstreken rollen over de tafel:

  • Een alleenstaande moeder van drie kleine kinderen die graag wil werken, maar waar laat je een kindje van drie jaar als je niemand kent in dit land.

  • Een Koerdische man die graag als apotheker aan de slag wil.

  • Een vluchteling die uitleg nodig heeft over het concept vrijwilligerswerk, onbetaald werk doen betekent in de Nederlandse context niet dat je niets waard bent.

  • Een jonge Eritreeër met wie het moeilijk communiceren is omdat niemand in ons team zijn taal spreekt.

En ook vandaag weer een paar mensen die aan de slag kunnen na bemiddeling van de NewBees matcher.

Een aantal NewBees collega’s is hier geboren en getogen en heeft een groot netwerk, de bakker, de fietsenmaker, de mensen op de kinderboerderij en het bejaardentehuis. Een aantal andere collega’s kwam hier zelf als vluchteling en begrijpt de taal, de woorden en ook wat er tussen de regels wordt gezegd. Deze nieuwe- en oude Nederlanders matchen vraag en aanbod en managen tegelijk de verwachtingen aan beide kanten. De droombaan van de vluchteling is vaak nog ver weg en niet de start van de loopbaan in Nederland, en de droomwerknemer moet eerst nog wat stappen zetten voor hij die droom waar kan maken.

Het zijn vaak kleine stappen en soms zijn er teleurstellingen, maar we horen gelukkig vaak dat de werknemers van de (stage)bedrijven het leuk vinden om met mensen met een andere culturele achtergrond te werken. Het is mooi werk bij NewBees en ook voor onszelf geldt dat het leuk is dat we allemaal zo verschillend zijn. Er zijn elke dag wel en paar successen, elke dag een paar hobbels minder op de weg en elke ochtend vertrekken er inmiddels tientallen door NewBees gematchte vluchtelingen naar hun werk.


_____


NewBees Perspectives: "Being different makes it more interesting"


"There are a few successes every day, a few bumps less on the road every day and every morning a handful of newcomers matched by NewBees that leave for work."


In May, the Social Economic Council (SER) released an interim balance sheet in the field of refugees and work. This report was good news for NewBees. We are on the right track. We do exactly what has been found successful in helping newcomers find work. The SER indicates that supporting newcomers as early as possible in participating in society, combining this with language, education and work, and ensuring continuity in support are the functional building blocks for success.


This also follows in daily practice within NewBees; The NewBees matchers are calling, talking, texting and emailing all day long with both newcomers and employers, many of whom are social institutions to make the ideal matches. For some newcomers this means (first) volunteering, for others an internship or paid job.


Today was another day at the office. All kinds of stories about opportunities, wishes and qualities of people from all over the world roll over the table:

  • A single mother of three small children who would like to work, but where do you leave a three year old if you don't know anyone in this country.

  • A Kurdish man who would like to work as a pharmacist.

  • A refugee who needs explanation about the concept of volunteering, doing unpaid work does not mean that you are worth nothing in the Dutch context.

  • A young Eritrean with whom it is difficult to communicate because nobody in our team speaks his language.

And today again a few people who can get started after mediation of the NewBees matcher.


A number of NewBees colleagues were born and raised here and have a large network, the baker, the bicycle repair shop, the people at the farm and the retirement home. A number of other colleagues came here themselves as refugees and understand the language, the words and what is said between the lines. These new and old Dutch people match supply and demand and at the same time manage expectations on both sides. The refugee's dream job is often still far away and not the start of his career in the Netherlands, and the dream employee must first take some steps before he can realize that dream. These are often small steps and sometimes there are disappointments, but fortunately we often hear that the employees of the (internship) companies enjoy working with people with a different cultural background. It is great work at NewBees and it is also nice for us that we are all so different. Every day there are a few successes, a few bumps less on the road every day and every morning dozens of refugees matched by NewBees leave for work.