• NewBees

Newbees at Work: Taha, de Groeier

Bijgewerkt: feb 16“Alles dat ik over landbouw heb geleerd, heb ik hier geleerd. Dit werk is erg goed voor mij."

Geschreven door Ellen Barnes


Taha, een voormalige gids in zijn geboortestad Aleppo, heeft op een zeer onwaarschijnlijke plek een nieuwe passie gevonden. "In Syrië woonde ik in een grote stad", zei hij. "Er was weinig landbouw of tuinen. Ik werk graag buiten in de natuur. In de grote steden van Syrië kun je niet echt in de natuur werken. Maar hier kan het. Werken in de tuin vind ik erg mooi." Taha doet vrijwilligerswerk bij Tuinen van Verbinding in Amersfoort - een door de overheid gefinancierde tuin die vers voedsel verbouwt voor de lokale voedselbank (de vrijwilligers mogen ook eten mee naar huis nemen). Twee keer per week is hij te vinden bij het planten, graven, water geven en zaaien, waarbij hij er met grote zorg voor zorgt dat de 26 soorten planten en groenten in de tuin optimaal tot hun recht komen.

"Hij voelt zich erg verantwoordelijk voor wat hij doet", zei Jelle, de tuinman. "Zozeer zelfs dat hij, toen we courgette plantten die moest worden bewaterd, hij zei: 'Als het niet gaat regenen, dan kom ik zondag om de planten water te geven.'

Hij voelt zich erg verantwoordelijk en aan het einde van de dag blijft hij als laatste van alle arbeiders. Hij is een heel harde werker.


Zijn favoriete eten in de tuin? "De radijsjes", zei hij. "En de aardappelen. Wortels. Spinazie."Integratie door tuinieren

De missie van de tuin gaat verder dan het verbouwen van voedsel: het is ook een plek waar mensen uit unieke en diverse culturen samen kunnen komen en van elkaar kunnen leren. "We proberen verschillende mensen met verschillende achtergronden te verenigen, maar we hebben allemaal één ding gemeen: we werken hier graag in de tuin", zegt Jelle. De voordelen van een dergelijke diversiteit aan vrijwilligers? "De meeste mensen hier genieten van de connecties en interacties. En ze doen dit soort werk graag. Het is heel zwaar werk - niet iedereen vindt het leuk. De beste ervaringen met integratie zijn de momenten waarop mensen elkaar ontmoeten in wat ze gemeen hebben.”

Jelle (links) en Taha (rechts)

"Als organisaties mensen proberen te verbinden die thuis zitten en iets willen doen, andere mensen willen ontmoeten en in de natuur willen zijn, is dat een goede zaak."

"Ik leer over landbouw", zei Taha. "Het is de eerste keer dat ik in een tuin werk. Alles wat ik over landbouw heb geleerd, heb ik hier geleerd. En mijn Nederlands wordt hier beter. Elke dag leer ik meer."


"Ik vind het leuk hier. Ik blijf hier werken. Dit werk is erg goed voor mij."


Geïnteresseerd om nieuwkomers zoals Taha te helpen gedijen in hun nieuwe huis door deel te nemen aan de samenleving? Neem contact op voor de mogelijkheden.


_____


Newbees at Work: Taha, the Grower

Written by Ellen Barnes


“Everything I’ve learned about agriculture, I’ve learned here.

This work is very good for me.”

Taha, a former tour guide in his native city of Aleppo, has found a new passion at a very unlikely place.

“In Syria, I lived in a big city," he said. "There was little agriculture or gardens. I love to work outside in nature. In Syria [in the big cities], you can’t really work in nature. But here, it’s possible. I find working in the garden very beautiful.”

Taha volunteers at Amersfoort’s Tuinen van Verbinding — a government-funded garden that grows fresh food for the local food bank (the volunteers also get to take food home). Twice a week, he can be found planting, digging, watering and seeding, taking great care to ensure the garden’s 26 varieties of plants and vegetables grow to their fullest.

“He feels very responsible for what he’s doing,” said Jelle, the garden’s manager. “So much so that when we planted zucchini that needed to be watered, he’d say, ‘If it’s not going to rain, then I’ll come on Sunday to water the plants.’

He feels very responsible, and at the end of the day, he stays the latest of all the workers. He’s a very hard worker."

Taha’s favorite foods in the garden? “The radishes,” he said. “And the potatoes. Carrots. Spinach.”


Integration through gardening

The mission of the garden goes beyond growing food: it’s also a place where people from unique and diverse cultures can come together and learn from one another.

“We try to unite several people with different backgrounds, but we all have one thing in common: we enjoy working here in the garden,” said Jelle.

The benefits of having such diversity of volunteers? “Most of the people here enjoy the connections and interactions. And they love doing this kind of work. It’s very tough work — not everyone enjoys it. The best experiences in integration are the moments where people meet each other in what they have in common.”

“When organizations try to connect people who sit at home and want to do something, meet other people and be in nature, it’s a good thing.”

“I’m learning about agriculture,” Taha said. “It’s my first time working in a garden. Everything I’ve learned about agriculture, I’ve learned here. And my Dutch is becoming better here. Each day I learn more.”

“I like it here. I'm going to continue working here. This work is very good for me.”

Interested in helping newcomers like Taha thrive in their new homes by participating in society? Reach out!

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19