• NewBees

Changemaking Collaborations: NewBees werkt samen met Casemanagers in Zaanstad/Werkom

Bijgewerkt: 13 uur geleden


"Wat het meeste voldoening geeft is wanneer een nieuwkomer een baan heeft en daar blij mee is. NewBees is een zeer belangrijke schakel tussen vrijwilligerswerk en het vinden van werk." - Monique, Casemanager (links)

Monique deelt een belangrijk doel met NewBees: om nieuwkomers te helpen gedijen in hun nieuwe thuisland. Als casemanager bij de gemeente Zaanstad / Werkom is het haar taak om vluchtelingen in de gemeenschap voor te bereiden op betaald werk in Nederland. "Het is onze taak om ze zo snel klaar te stomen voor een betaalde baan", zei ze. "En daarvoor hebben we verschillende instrumenten." Toen nieuwkomers een paar jaar geleden in Zaanstad arriveerden, was ze gemotiveerd om te helpen door een persoonlijke ontmoeting. "Ik sprak met een paar mensen uit Syrië en ik was zowel ontroerd als bezorgd over hen", zei ze. "Ik dacht dat deze baan bij mij zou passen."


Een zinvolle samenwerking

Het proces om een ​​nieuwkomer voor te bereiden op betaald werk, zo blijkt, kan vaak complex, veelzijdig en vol onverwachte culturele en logistieke uitdagingen zit. Het vereist ook reeds bestaande verbindingen met lokale organisaties.

Door op een persoonlijk niveau samen te werken met casemanagers in Zaanstad / Werkom, helpt NewBees nieuwkomers uit de gemeente te matchen met zinvolle stages die een belangrijke brug vormen naar het vinden van betaald werk."NewBees heeft de afgelopen jaren alle verbindingen gemaakt. Het is echt nuttig - om de mensen te helpen beter Nederlands te spreken en ook meer werkervaring op te doen."

"Natuurlijk heeft Zaanstad / Werkom verschillende instrumenten en methoden", voegde ze eraan toe, "maar als de casemanagers alle verbindingen voor vrijwilligerswerk moesten leggen, zou dat heel moeilijk zijn. Dit kunnen we niet binnen 40 uur per week doen." NewBees helpt ook bij de logistieke uitdagingen van het matchen van nieuwkomers aan stages. "NewBees spant zich in om afspraken te maken voor een intakegesprek, en dat is echt veel werk. Het is moeilijk omdat de mensen ook naar school gaan, meestal 3 keer per week, dus het is moeilijk om voor hen een goed rooster te vinden dat ook bij de vacatures past."


De voldoening van succes

Haar favoriete onderdeel van haar baan? Vooruitgang zien. "Wat het meeste voldoening geef is wanneer een nieuwkomer een baan heeft gekregen en ze zijn er blij mee."


"Maar voor je dat punt bereikt, is elke stap die iemand zet waardevol. De betaalde baan is de kers op de taart - dat is natuurlijk het mooiste, maar soms duurt dat lang, misschien zelfs een paar jaar."


Haar advies aan andere gemeenten die overwegen om samen te werken met vergelijkbare organisaties? "Als je het niet doet, denk ik dat er een enorm gat is, en ik zou anders niet weten hoe ik die moet vullen."


"Ik denk dat het essentieel is - NewBees is hard nodig."

Voor meer informatie over hoe NewBees met uw gemeente kan samenwerken om relevante matches te maken, gaat u naar onze gemeente-informatiepagina.


_____


Changemaking Collaborations: NewBees Partners with Casemanagers in Zaanstad/Werkom


"The most rewarding part is when a newcomer has got a job, and they’re happy with it. NewBees is a very important link between volunteer work and finding work.” - Monique, Casemanager (left)

Monique shares something valuable with NewBees: a personal goal to help newcomers thrive in their new home country. As a case manager at the municipality of Zaanstad/Werkom, her job is to help prepare refugees in the community for paid work in the Netherlands.

“Our job is to get them ready for a paid job as soon as possible,” she said. “And for that we’ve got several instruments.”

When newcomers began arriving to Zaanstad a few years ago, a personal encounter left her motivated to get involved. “I talked with a few people from Syria, and I was both touched and worried about them,” she said. “I thought this job would be a good fit for me.”


A meaningful collaboration

The process of preparing a newcomer for paid work, she’s found, can often become complex, multi-faceted, and full of unexpected cultural and logistical challenges. It also requires pre-existing connections with local organizations.

By working on a personal level with case managers in Zaanstad/Werkom, NewBees helps match newcomers from the gemeente to rewarding traineeships and internships that serve as an important bridge to finding paid work.

“NewBees made all the connections during the past few years. It is really helpful — to help the people speak better Dutch, and also get more work experience.”

“Of course, Zaanstad/Werkom has several instruments and tools," she added, "but if the casemanagers had to establish all the connections for voluntary work, it would be very hard. We couldn’t do this within 40 hours a week.”

NewBees also helps with the logistical challenges of matching newcomers to traineeships. “NewBees takes effort in making appointments for an intake conversation, and that’s really a lot of work. It’s difficult because the people also go to school, usually 3 times a week, so it’s difficult to find a good schedule for them that also fits in with the vacancies.”


The satisfaction of success

Her favorite part of her role? Watching progress. “The most rewarding part is finding out when a newcomer got a job, and they’re happy with it. That’s the most satisfying part.”

“Before that, though, every step a person takes is satisfying. The paid job is the icing on the cake — that’s really the most beautiful, of course, but sometimes that takes a long time, maybe even a few years.”

Her advice to other municipalities considering partnering with similar organizations? “If you don’t do it, I think there’s an enormous gap, and I wouldn’t know how to fill it otherwise.”

“I think it’s essential — NewBees is very well needed.”

To learn more about how NewBees can partner with your gemeente to make matches that matter, visit our gemeente information page.