• NewBees

Newbees at Work: Ali, de Coder

Bijgewerkt: 11 uur geleden


"Als je uitdagingen aan durft te gaan, kun je veel leren. Het snelste pad om te groeien is jezelf blijven uitdagen.” Ali is geen onbekende als het op uitdagingen aankomt. Na zijn studie op de kunstacademie in Syrië, bracht de inwoner van Damascus 10 succesvolle jaren door bij een groot internationaal reclamebureau in Dubai. Toen de oorlog hem dwong te vertrekken, vond hij een nieuw thuis aan de andere kant van de wereld in Amsterdam. Zijn eerste baan in zijn nieuwe land was in digitale animatie, maar de animatiemarkt kende een neerwaartse spiraal - dus besloot hij een risico te nemen. Hij had amateurervaring met coderen en hij wist dat er veel vraag was naar coders. Hij hoorde over Hack Your Future, een lokale NGO die nieuwkomers codeervaardigheden bijbrengt. Door hun cursussen tilde hij zijn vaardigheden op het gebied van webontwikkeling naar een professioneel niveau. Ali was klaar voor een ​​nieuwe carrière in codering. De volgende vraag was: waar kon hij ervaring gaan opdoen?


De NewBees-database transformeren Zijn eerste freelance codeer opdracht was bij FONK, een lokale digitale productiestudio en NewBees-partner. Het project was om een nieuwe website voor NewBees te maken. Nadat hij zijn vaardigheden had bewezen, werd hem het hele project toevertrouwd; het creëren van het CRM-systeem van NewBees werd zijn fulltime baan.

"Ali is een harde werker", zegt Niels de Keizer, medeoprichter van FONK. "De drive en motivatie van nieuwkomers zoals hij is enorm." Een geavanceerd systeem met meerdere functies vanaf het begin opbouwen is niet eenvoudig, maar Ali hield van de uitdaging. Hij creëerde al snel een complete digitale database van nieuwkomers met zoekfuncties voor records, intakeformulieren, cv's en werklocaties - waardoor de manier waarop NewBees werkte volledig veranderde.Een wederzijdse impact Hoewel het systeem een ​​enorme impact had op het NewBees-team, veranderde het Ali ook - NewBees was de perfecte springplank om in zijn codeer carrière te groeien.


"NewBees hielp me om me te vestigen in de nieuwe carrière die ik voor mezelf had gekozen", zei hij. "Ze hebben me geholpen om meer te leren in web programmering, wat van onschatbare waarde is." "Tijdens het project heb ik veel geleerd", ging hij verder. "Ik heb geleerd van mijn eigen fouten en ik heb veel nieuwe vaardigheden geleerd. Wanneer je problemen tegenkomt en er oplossingen voor moet vinden, krijg je de motivatie om dieper te graven, te vragen en te weten wat er aan de hand is - dat is ook een leerervaring. Dit kom allemaal bij NewBees. Ze hebben me veel kansen gegeven. Het gaat niet om geld; het gaat over de kans om in deze branche te stappen." Dit was zelfs zijn favoriete ding bij het werken met NewBees: "De uitdagingen waren het beste wat me tijdens deze ervaring is overkomen", zei hij. "Ik weet dat het woord uitdaging misschien niet positief klinkt, maar de uitkomst van de uitdaging is altijd positief. Of het je nu maakt of breekt, het is altijd positief, want als je faalt, leer je; en als je slaagt, win je."


Een nieuwe toekomst

"Ik had de flexibiliteit nodig die elke beginner nodig zou hebben - dat kreeg ik bij NewBees." Hij ziet het blijven helpen van NewBees als een manier om andere nieuwkomers te blijven helpen die dezelfde hulp nodig hebben als die hij jaren geleden nodig had.

"Ik vind het geweldig wat NewBees doet. Zij zijn de enigen die dit doen - de enige website, organisatie die zich toelegt op het helpen van vluchtelingen om een ​​baan te vinden. NewBees gaf me een kans en daarvoor ben ik ze dankbaar. "

Ben je geïnteresseerd in het helpen van nieuwkomers zoals Ali op hun reis naar een nieuwe carrière in Nederland? Neem contact op voor de mogelijkheden!


_____


Newbees at work: Ali, the Coder


“If you can live with challenges, you can learn a lot. The fastest track to growing is to keep challenging yourself.”

Ali is no stranger to challenges. After studying fine arts in Syria, the Damascus native spent 10 successful years at a large international advertising firm in Dubai — but when issues related to war forced him to leave, he found a new home across the globe in Amsterdam.

His first job in his new country was in digital animation, but the animation market was spiraling downward — so, he decided to take a risk. He had amateur experience in coding, and he knew coders were in high demand. He heard about Hack Your Future, a local NGO that teaches newcomers coding skills — through their courses, his web development skills reached a professional level.

Ali was ready to pursue a new career in coding. The next question was: where could he get real world coding experience?


Transforming the NewBees database

When Ali got his first freelance coding gig at FONK, a local digital production studio and NewBees partner, his first project was making a new website for NewBees. After proving his skills, he was entrusted with the entire project; creating NewBees’ CRM system became his full-time job.

"Ali is a hard worker,” said FONK co-founder Niels de Keizer. “The drive and motivation of newcomers like him is huge.”

Making an advanced, multi-featured system from scratch is no easy feat, but Ali loved the challenge. He soon created a complete digital database of newbees with easy search features for records, intake forms, CVs and work locations — completely transforming the way NewBees operated.


A mutual impact

While the system made a huge impact on the NewBees team, it also changed Ali — NewBees was the perfect stepping stone to continue growing in his coding career.

“NewBees helped me get established in the new career I’d chosen for myself,” he said. “They helped me advance in web programing, which is invaluable.”

“While doing the project, I learned a lot,” he continued. “I learned from my own mistakes, and I learned a lot of new practices. When you confront problems and have to find solutions for them, you get the motivation to dig deeper, ask, and know what’s going on — that’s a learning experience, too. This was all offered to me by NewBees. They offered me a lot. It’s not about money; it’s about the chance to get into this industry.”

In fact, this was his favorite thing about working with NewBees: “The challenges were the best thing that happened to me during this experience,” he said. “I know the word ‘challenge’ might not sound positive, but the outcome of the challenge is always positive. Whether you make it or break it, it’s always positive because when you fail, you learn; and when you succeed, you win.”


A new future

“I needed the flexibility that any beginner would need — these guys wouldn’t have offered it to me from the beginning. NewBees gave it to me.”

He sees continuing to help NewBees as a way to be able to keep helping other newcomers in need of the same help he needed years ago.

“I love what NewBees is doing. They’re the only ones doing this — the only website, organization dedicated to helping refugees find jobs. NewBees gave me a chance, and for that I’m grateful.”

Interested in helping newcomers like Ali in their journey to finding a new career in the Netherlands? Reach out to learn more!