• NewBees

Newbees at Work: Bushra, de Verzorger

Bijgewerkt: 13 uur geleden


“Hier werken heeft mijn zelfvertrouwen vergroot. Ik ben een beter mens geworden."

Geschreven door Ellen Barnes


In haar thuisland Syrië studeerde Bushra om kinderleraar te worden. Maar toen ze de kans kreeg om een ​​heel andere leeftijdsgroep te helpen in haar nieuwe woonplaats Amersfoort, pakte ze die kans met beide handen aan.


Bij Het Seminarie, een woonzorgcentrum voor ouderen in hartje Amersfoort, blijft Bushra bezig: of ze nu koffie en thee schenkt aan de inwoners, hen helpt met hun activiteiten of gewoon met ze kletst, er is altijd wat te doen.


Terwijl ze aanvankelijk vrijwilligerswerk deed om haar netwerk uit te breiden en haar Nederlands te verbeteren, is ze van het werk zelf gaan houden: "De sfeer hier is zo leuk", zei ze. "Ik help de mensen hier graag."

Tijd om te spelen In vergelijking met haar studie om kinderleraar te worden, is werken bij Het Seminarie compleet nieuw en anders - maar tegelijkertijd zijn sommige dingen hetzelfde voor elke leeftijdsgroep. Een voorbeeld? De spelletjes die Bushra speelt met de inwoners. Spelen met ouderen klinkt misschien raar, maar dat is precies wat Bushra doet: elke dinsdag speelt ze een nieuw spel of sportactiviteit, zoals tafeltennis of aerobics. "Dat is het leukste gedeelte", zei ze. "We spelen elke keer iets nieuws met de mensen."


Een hernieuwd vertrouwen


Bushra's favoriete ding over Het Seminarie? Het gaf haar de kans om te werken aan zichzelf, haar communicatie en de manier waarop ze met Nederlanders omgaat. En na drie maanden besloot ze zelfs dat ze misschien liever met ouderen werkt dan met kinderen.

"Door hier te werken, heb ik meer zelfvertrouwen gekregen", zei ze. "Ik ben een beter mens geworden." Haar advies aan andere nieuwkomers die betrokken willen raken bij hun gemeenschap?


"We moeten ons best willen doen. We hoeven niet naar ons verleden te kijken, maar we moeten ons hier, op het heden concentreren en leven zoals de mensen hier leven - we moeten met hen integreren." Een ding dat haar heeft verrast? "Er is hoop voor deze oude mensen", zei ze. "Ze zitten niet alleen maar de hele dag niks te doen. Ze leven nog steeds hun leven." Zelf bezit Bushra deze zelfde geest van hoop. "Het is niet altijd gemakkelijk, maar ik probeer het altijd. Het is iets nieuws en dat is erg leuk. "


Geïnteresseerd om nieuwkomers zoals Bushra te helpen bij hun integratie in Nederland? Neem contact op om meer te leren over de mogelijkheden.


_____


NewBees at work: Bushra, the Caretaker

Written by Ellen Barnes


“Working here has increased my self-confidence. I’ve become someone better.”

In her home country of Syria, Bushra was studying to become a children’s teacher. But when given the chance to help a very different age group in her new hometown of Amersfoort, she jumped at the opportunity.

At Het Seminarie, an assisted living center for elderly people in the heart of Amersfoort, Bushra stays busy: whether she’s serving coffee and tea to the tenants, helping them with their activities or simply sitting down for a chat, there’s always something to do.

While she initially pursued volunteer work to grow her network and improve her Dutch, she’s grown to enjoy the work itself: “The atmosphere here is so nice,” she said. “I like to help the people here.”Time to play

Compared to her studies to become a children’s teacher, working at Het Seminarie is completely new and different — but at the same time, some things extend across all age groups. One example? The games Bushra plays with the tenants.

Playing with elderly people may sound odd, but that’s exactly what Bushra’s does — each Tuesday, she joins them for a new game or sporting activity, such as ping pong or aerobics. “That’s the best part,” she said. “We are playing something new with the people each time.”


A newfound confidence

Bushra’s favorite thing about Het Seminarie? It gave her the chance to work on herself, her communication and the way she interacts with Dutch people. And after three months, she even decided she may like working with elderly people more than children.

“Working here has increased my self-confidence,” she said. “I’ve become someone better.”

Her advice to other newcomers looking to get involved in their community? “We need to give effort. We don’t have to look to our past, but we should focus here, on the present, and live as the people here are living — we need to integrate with them.”

One thing that’s surprised her? “There is hope for these old people,” she said. “They’re not just sitting and giving up. They’re still living their lives.”

Bushra herself possesses this same spirit of hope. “It’s not always easy, but I always try. It’s something new, and that’s very nice.”

Interested in helping newcomers like Bushra in their integration journey in the Netherlands? Reach out to learn more about the possibilities.