• NewBees

Newbees at Work: Abdul op de boerderij

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Abdul met eigenaren Roel en Linda bij de Fronik Buurtboerderij “Elke week is anders. Dit is niet het typische, saaie 9-5 werk. Ik doe iets anders elke dag, en dat maakt het ontzettend leuk.”

Geschreven door Ellen Barnes

Als kippenboer in zijn geboorteplaats Idlib, Syrië, verzorgde Abdul elke dag meer dan 10.000 kippen - en hij hield van zijn werk. Toen de oorlog hem dwong te vluchten, vond hij een stukje thuis in de Fronik Buurtboerderij in Zaandam.

"Het voelt alsof ik terug ben in Syrië, als ik van de stad naar de boerderij ga", zei hij.

Elke week brengt hij een dag door als vrijwilliger op de plaatselijke buurtboerderij, waarbij hij alles doet, van het voeren van dieren (kippen, geiten, ezels) en het verzamelen van eieren tot het maken van dingen met een elektrische tafelzaag. Abdul kreeg onlangs een betaalde baan als verkeersregelaar, maar zijn favoriete werk is nog steeds op de boerderij. Hoewel het veel kleiner is dan zijn Syrische boerderij, is het een welkome omgeving - in een compleet nieuwe en onbekende cultuur houdt hij van de vertrouwdheid en universaliteit van de landbouw.


Abdul zocht vrijwilligerswerk in Nederland om zijn Nederlandse taalvaardigheid te versterken, maar hij wilde ook de lokale bevolking op een persoonlijker niveau leren kennen. "Samen koffie drinken, praten met de andere Nederlandse vrijwilligers ... het is inclusief", zei hij.

Een verschil tussen Abdul en de 25 andere vrijwilligers? Hij is veel jonger dan de meesten (variërend in leeftijd van 7 tot 70 jaar). "Hij heeft veel kracht en energie - hij is een geweldige toevoeging aan ons team", aldus Fronik Buurtboerderij-eigenaren Roel Kreeft en Linda Bloem. Ze hebben Abdul in de loop van de tijd zien evolueren: "Hij begon meer initiatief te nemen en meer voor zichzelf op te komen - dat is echt een goede zaak."

Abdul was aanvankelijk verrast door de hoeveelheid verantwoordelijkheid die hij op de boerderij kreeg.


"Ik verwachtte kleine klusjes te doen, zoals 'dit is kapot, kun je het oplossen', enzovoort, maar er was zoveel dat ik kon doen. Soms voelt het alsof er niets is wat ik 'niet mag doen'," zei hij gekscherend.

Een voorbeeld? Toen de straat bij de boerderij werd geplaveid, sprong Abdul er meteen in - en hielp hij de weg zelf te effenen. Hij leerde terwijl hij het deed, blij dat hij weer iets nieuws kon leren. "Elke week is anders", zei hij. "Het is niet een typische, saaie 9-5 baan. Ik doe elke dag iets nieuws en dat maakt het erg leuk."


Advies dat hij andere nieuwkomers over vrijwilligerswerk zou geven? "Ga ergens vrijwilligerswerk doen. Om echt te integreren, moet je de taal gebruiken. Om Nederlanders te leren kennen, moet je met hen Nederlands spreken. Op school leer je veel woorden, maar als je gewoon naar huis gaat en na school thuis blijft tot de volgende les, vergeet je ze. Je moet de nieuwe woorden echt gebruiken - het is veel effectiever dan alleen school."

Wat betreft stereotypen? "Natuurlijk is niet iedereen hetzelfde. Het is niet alleen 'alle vluchtelingen zijn goede mensen' of 'alle vluchtelingen zijn slechte mensen', maar je moet naar de individuele persoon kijken, zien wat voor soort persoon ze zijn en daarover oordelen - niet uit het feit dat ze een vluchteling."


Een ding wenste hij dat meer nieuwkomers zich realiseerden over integratie in de Nederlandse samenleving: "Vluchtelingen zijn gasten in Nederland, dus we moeten respect tonen voor het land en de mensen die hier wonen. We zijn het beeld van Syrië, dus we moeten ons gedragen op een manier die het beste van ons huis laat zien - en representatief zijn."


Zijn hoop op een fulltime baan in de toekomst? "Kippenhouderij. Het hoeft geen kippenboerderij te zijn, maar gewoon wonen en werken op een boerderij - dat is mijn ideale situatie."

Nieuwkomers als Abdul steunen? Neem contact op voor de mogelijkheden!


_____


Newbees at Work: with Abdul at the farm

Written by Ellen Barnes


“Every week is different. It’s not your typical, boring 9-5 job. I’m doing something new each day, and that makes it a lot of fun.”

As a chicken farmer in his hometown of Idlib, Syria, Abdul handled over 10,000 chickens each day — and he loved his work. When war forced him to flee, he found a little slice of home in Zaandam’s Fronik Buurtboerderij.

“I feel like I’m back in Syria, going from the city to the farm,” he said.

Each week, he spends a day volunteering at the local neighborhood farm, doing everything from feeding animals (chickens, goats, donkeys) and collecting eggs to making things with an electric table saw. Abdul recently got a paid job as a traffic controller, but his favorite work is still helping on the farm. While it’s much smaller than his Syrian farm, it’s a welcome environment — in a completely new and unfamiliar culture, he loves the familiarity and universality of farming.


Abdul sought volunteer work in the Netherlands to solidify his Dutch language skills, but he also wanted to get to know locals on a more personal level. “Drinking coffee together, talking to the other Dutch volunteers… it’s inclusive,” he said. One difference between Abdul and the 25 other volunteers? He’s much younger than most (ranging in age from 7 to 70s). “He has great strength and energy — he’s been a great addition to our team,” said Fronik Buurtboerderij owners Roel Kreeft and Linda Bloem. They’ve observed Abdul evolve over time: “He began taking more initiative and standing up for himself more — it’s a really good thing." Abdul was initially surprised at the amount of responsibility he received at the farm.


“I expected to do small jobs like, ‘this is broken, can you fix it,’ and so on, but there was so much that I was able to do. Sometimes it feels like there’s nothing I’m ‘not allowed’ to do,” he said jokingly.

One example? When the street by the farm was being repaved, Abdul jumped right in — and helped pave the road himself. He learned as he went, appreciating the opportunity to learn something new. “Every week is different,” he said. “It’s not your typical, boring 9-5 job. I’m doing something new each day, and that makes it a lot of fun.” Advice he’d give other newcomers about volunteering? “Go do some voluntary work somewhere. To truly integrate, you must keep using, using the language. To get to know Dutch people, you have to speak Dutch with them. At school, you learn a lot of words, but if you just go home and sit after school until the next lesson, you forget them. You must actually use the new words — it’s much more effective than school alone.”

One thing he wishes more Dutchies realized about newcomers? “People came because they were forced by the war to leave; they couldn’t stay there — they didn’t come here to just live somewhere else. They want to build a new life here.”

As for stereotypes? “Of course, not everyone is the same. It’s not just ‘all refugees are good people’ or ‘all refugees are bad people,’ but you should look at the individual person, see what kind of person they are, and judge from that — not from the fact that they’re a refugee.”

One thing he wished more newcomers realized about integrating into Dutch society? “Refugees are guests in the Netherlands, so we should show respect to the country and the people living here. We’re the image of Syria, so we should behave in a way that shows the best of our home — and represent it well.”

His hopes for full-time work in the future? “Chicken farming. It doesn’t have to be a chicken farm, but just living and working on a farm — that’s my ideal situation.”

To support newcomers like Abdul, reach out to learn more about the possibilities