• NewBees

Newbees at Work: Shatha, de helpende hand

Bijgewerkt: feb 16


"We moeten opnieuw beginnen. En ik denk dat we daar voor open moeten staan, want hier kunnen we opnieuw beginnen.”​

Geschreven door Ellen Barnes


Gezien hoeveel Shatha al heeft bereikt in haar nieuwe stad Zaandam, is het moeilijk te geloven dat ze hier nog maar een jaar woont.


"Wij nieuwkomers moeten iets doen. We kunnen niet de hele tijd thuis blijven en niets doen - ik doe graag iets."

Door vrijwilligerswerk bij vijf verschillende lokale organisaties (ja, vijf) is ze voor velen een bekend gezicht geworden. Voor Shatha is vrijwilligerswerk een essentieel aspect van een goed geleefd leven - en een manier om te acclimatiseren aan een nieuw land, cultuur, taal en manier van leven.


"Ik zat hier met slechts drie dagen school - dat is niet voldoende om de nieuwe taal te leren', zei ze. "We moeten met Nederlanders omgaan. Ik denk dat dit het belangrijkste is. Dus ik zei: 'Ok, ik wil een baan als vrijwilliger.'"

Gezien haar Palestijnse afkomst bracht Shatha het grootste deel van haar leven door in Saoedi-Arabië en studeerde aan de universiteit in Syrië. Toen ze twee jaar geleden met haar drie kinderen in Nederland aankwam, verspilde ze geen tijd en ging meteen opzoek naar manier anderen te helpen.

"Ik was een Arabische lerares in Saoedi-Arabië", zei ze. "Dat heb ik negen jaar gedaan. Ik was een lerares voor niet-Arabische mensen - mensen uit Amerika, de Filippijnen, India - en ik heb Engels van hen geleerd. Ik heb het niet gestudeerd, ik heb het van de hun geleerd."


Ze wilde haar taalvaardigheid gebruiken om andere nieuwkomers te helpen die Nederlands of Engels nog niet onder de knie hadden, en ze wilde zich verdiepen in haar nieuwe cultuur; het was alleen een kwestie van uitzoeken hoe.


“Toen een deur open ging, gingen er veel open.”

Toen Shatha haar cv aan NewBees gaf, werd ze gekoppeld aan VluchtelingenWerk Nederland (VWN) als Arabisch-Engelse vertaler voor een nieuwe Arabische familie. "Ik vind het leuk", zei ze. "Ze kwamen hier en ze kunnen geen Nederlands of Engels spreken; het is moeilijk voor ze."

De rol bij VWN was slechts de eerste van vele: "Eén deur ging open en daarna gingen veel deuren open", zei ze. "Met NewBees heb ik veel manieren gevonden om vrijwilligerswerk te doen.


NewBees is als een brug; ze verbinden mensen met elkaar.

Als je hier nieuw bent, ken je niet veel mensen - NewBees kent veel mensen en ze zien in iedereen iets speciaals wat ze kunnen bieden."


"Dat is belangrijk", zei ze. "We hebben iemand nodig die ons steunt. Als nieuwkomers weten we nog niets over de Nederlandse samenleving."Een vrijwillige virtuoos

Meer kansen vinden was een sneeuwbaleffect: "Via NewBees vond ik 'Vertel je verhaal' - we delen onze verhalen en we hebben nu een workshop over hoe je voor een groep moet staan, hoe je moet spreken, enzovoort. Het gaat geweldig. Van het een kwam het ander en toen vonden we het koken."


Tegenwoordig zit Shatha zelden stil: of ze nu traditioneel Arabisch eten kookt voor een lokale kunstorganisatie, fungeert als Facebook-beheerder en Arabische vertaler voor twee nieuwkomersorganisaties, haar verhaal live op het podium deelt, gratis Arabische lessen geeft en andere nieuwkomers helpt met Nederlands, of het organiseren en verzamelen van items voor nieuwe aankomsten, 'rustig aan doen' is er niet bij.


"Ik geef graag les aan niet-Arabische mensen", zei ze. "Ik vind het een uitdaging. Het is veel moeilijker dan Nederlands", lacht ze.


Ze houdt ook van de diverse groep die naar de Arabische diners komt. "We eten en praten aan één tafel. Als we onze cultuur laten zien en over onze cultuur praten, komen we dichterbij bij elkaar.”

Shatha houdt ervan om anderen te kunnen helpen: in de Saoedi-Arabische cultuur, legde ze uit, kunnen vrouwen zelden vrijwilligerswerk doen.


"In Saoedi-Arabië moet de man alles doen en de vrouw zit gewoon thuis", zei ze. Maar toen haar man stierf, moest ze haar eigen werk vinden en alles zelf doen.

"Ik moest alles alleen doen in Saoedi-Arabië; maar hier is het anders. Veel vrouwen hier komen naar me toe en zeggen: 'Je kunt het, je kunt het. Je bent sterk!' Ze geven steun. En dit is wat we nodig hebben."


Nederlands leren op de 'echte' manier

Shatha ziet het leren van Nederlands als de sleutel tot echte integratie: "Als je niet kunt praten, kun je niets doen."


Net zoals ze Engels in Saoedi-Arabië van haar studenten heeft geleerd, wil ze Nederlands leren door interacties met de lokale bevolking, niet door boeken.

"Ik probeer Nederlands op straat te leren", zei ze. "Ik hou niet van boeken of studeren uit boeken - in het boek is het erg moeilijk. Het is erg ingewikkeld. Veel mensen maken het inburgeringsexamen Nederlands af en spreken nog steeds geen goed Nederlands."

"Als nieuwkomers alleen Arabisch spreken, kunnen ze niets doen. Ze moeten hard studeren - ik moet dit zeggen - taal is erg belangrijk. We moeten eerst de taal leren, dan kunnen we communiceren met Nederlanders. Als we Engels kunnen, helpt het ook veel. De taal is erg belangrijk. Als je niet kunt praten, kun je niets doen."

“Als je een beetje Nederlands kunt praten, dan kun je vrijwilligerswerk gaan doen. Dit is erg belangrijk om de taal nog beter onder de knie te krijgen. We moeten met Nederlanders praten."


Haar doel? De Nederlandse taal beheersen en fulltime betaald werk vinden als Arabisch-Nederlandse vertaler.

"Ik praat graag met mensen en maak contact met mensen; Ik hou van het meer sociale werk. Dit is mijn doel."Wat het betekent om te kunnen helpen


Maar voor nu, terwijl ze haar studie afmaakt, wil ze blijven helpen. "Het is goed voor mij en goed voor anderen - dus waarom niet? Hier geven ze veel. Ik wil gewoon iets teruggeven."

Ze begrijpt de waarde van haar hulp omdat ze weet hoe het voelt om zelf hulp nodig te hebben.

"Mensen komen hier en ze hebben ondersteuning nodig, ze hebben dingen nodig", zei ze. "En het zijn ook mijn vrienden - want toen ik naar Zaandam kwam, was ik alleen, helemaal alleen, en had ik een leeg huis."

"Als ik zie dat alle mensen ons hier helpen, spreken ze geen Arabisch zoals wij, het is een andere taal, een andere cultuur, het is totaal anders - en ze willen ons gewoon helpen. Dus waarom kan ik ook niet helpen? Ik vind het momenteel moeilijk om betaald werk te vinden, dus ik denk dat vrijwilligerswerk erg nuttig is. Voor mij en voor anderen."


“We moeten ervoor open staan”

Er is een ding dat Shatha graag wil dat Nederlanders weten over nieuwkomers.

"We zijn geen luie mensen; wij werken graag. Door de oorlog zijn we alles kwijtgeraakt. We kwamen niet zomaar uit het niets. We waren rijk, maar we zijn alles kwijtgeraakt, en nu moeten we opnieuw beginnen - met taal, werk, alles. Veel mensen hebben een goede opleiding gehad, maar werken nu als schoonmaakster. We moeten opnieuw beginnen. En ik denk dat we daarvoor open moeten staan, want hier kunnen we opnieuw beginnen. We moeten ergens beginnen."


Ze legde uit dat het in de Arabische cultuur niet gebruikelijk is om banen aan te nemen die lager zijn dan je opleidingsniveau, vaardigheden en ervaring - maar hier is dit vaak de manier om te beginnen en een weg te vinden naar een nieuw beroep.

"We moeten open zijn", zei ze. "Veel Arabische mensen denken: 'Als ik heb gestudeerd en een goede opleiding heb gehad, dan neem ik bepaalde banen niet aan.' Maar we kunnen verschillende dingen proberen. Ik kan op zoek gaan en gaan schoonmaken, geen probleem, ik doe het. Waarom niet? Hier, zelfs als je aan het schoonmaken bent, is het oké; het is een baan. In de Arabische cultuur is het anders - maar hier moeten we dit denken veranderen."

"Hier geven ze veel. En we moeten sterk zijn, we moeten dankbaar zijn en we moeten iets terugdoen. En NewBees is als een brug. Ze kunnen de mensen met elkaar verbinden, en dat is iets geweldigs."

Nieuwkomers als Shatha ondersteunen? Neem contact op om meer te leren over de mogelijkheden.


_____


Newbees at Work: Shatha, The Helping Hand

Written by Ellen Barnes


"We have to start from zero. And I think we have to be open for that, because here we can start from zero.”​

For as much as Shatha’s accomplished in her new community of Zaandam, it’s hard to believe she’s only lived there for a year.

“We newcomers have to do something. We cannot stay all the time at home doing nothing — I like to do something.”

Between volunteering at five different local organizations (yes, five), she’s become a familiar face to many. To Shatha, volunteering is a vital aspect of a life well-lived — and a way to acclimate to a new country, culture, language and way of life.

“I was here, sitting, with only three days of school — this is not enough to fully learn the new language,” she said. “We need to be with Nederlanders. I think this is the important thing. So I said, ‘Ok, I want to find a volunteer job.’”

With a Palestinian heritage, Shatha spent most of her life in Saudi Arabia and attended university in Syria. When she arrived in the Netherlands two years ago with her three children, she wasted no time seeking ways to help others.

“I was an Arabic teacher in Saudi Arabia,” she said. “I spent nine years with that. I was a teacher for non-Arabic people — people coming from America, the Philippines, India — and I learned English from them. I didn’t study it, so I learned it from the people.”

She wanted to utilize her language skills to help other newcomers who didn’t yet understand Dutch or English, and she wanted to immerse herself in her new culture; it was just a matter of figuring out how.


“One door opened, and then many doors opened”

When Shatha gave her CV to NewBees, she was matched with VluchtelingenWerk Nederland (VWN) as an Arabic-English translator for a new Arabic family. “I like it,” she said. “They came here, and they can’t speak Dutch or English; it’s hard for them.”

The role at VWN was just the first of many: “One door opened, and then many doors opened,” she said. “With NewBees, I found a lot of ways to volunteer.


NewBees is like a bridge; they connect people together.

When we’re new here, we don’t know a lot of people — NewBees knows a lot of people, and they see that we have something special to offer.”

“This is important here,” she said. “We need someone who supports us. As newcomers, we don’t know anything [about Dutch society].”


A volunteering virtuoso

Finding more opportunities was a snowball effect: “From NewBees, I found “Tell Your Story” — we share our stories, and we now have a workshop about how to stand in the theatre, how to speak, and so on. It’s going great. And then from the storyteller, we found the cooking.”

Today, Shatha is rarely sitting still: whether she’s cooking traditional Arabic food for a local art organization, serving as a Facebook admin and Arabic translator for two newcomer organizations, sharing her story live on-stage, giving free Arabic lessons, helping other newcomers with Dutch, or organizing and collecting items for new arrivers, there's no slowing down.

“I like to teach the non-Arabic people,” she said of the Arabic lessons. “I found that it’s a challenge. It’s much more difficult than Dutch,” she added with a laugh.

She also loves the diverse group that comes to the Arabic dinners. “We eat and talk at one table. When we show our culture and talk about our culture, we become closer.”

Mostly, Shatha loves the empowerment of being able to help others: in Saudi Arabian culture, she explained, women are rarely able to volunteer.


“In Saudi Arabia, the man has to do everything, and the woman is just sitting,” she said. But when her husband passed away, she had to find her own work and do everything on her own.

”I had to do everything alone in Saudi Arabia; but here, it’s different. A lot of women here come to me and say, ‘You can do it, you can do it. You are strong!’ They give support. And this is what we need.”


Learning Dutch the “real” way

Shatha sees learning Dutch as the key to true acclimation: “If you cannot speak, then you cannot do anything.”

Similarly to how she learned English in Saudi Arabia from her students, she wants to learn Dutch through interactions with locals, not through books.

“I’m trying to learn the Dutch from the street,” she said. “I don’t like the books, or studying from the books — in the book, it’s very hard. It’s very complicated. A lot of people now finish the inburgering (Dutch integration exam), and they still cannot speak good Dutch.”

“If newcomers are speaking just Arabic, they cannot do anything. They have to study hard — I have to tell myself this — the language is very important. We have to finish the language first, then we can communicate with the Dutch people. If we know English, it’s also helping a lot. The language is very important. If you cannot speak, you cannot do anything.”

“If you can speak a little bit of Dutch, then you can start volunteering. This is very important for the language. We have to talk with Dutch people.”


Her goal? To finish mastering the Dutch language and find full-time paid work as an Arabic-Dutch translator.

“I like to speak with people and connect with people; I like the more social work. This is my goal.”


What it really means to help

But for now, while she finishes studying, she wants to continue helping. “It’s good for me and good for others — so why not? Here, they give a lot. I just want to give something back.”

She understands the value of her help because she knows how it feels to need help herself.

“People come here, and they need support, they need things,” she said. “And they are my friends, too — because when I came to Zaandam, I was alone, totally alone, and I had an empty house.”

“When I see all the people here helping us, they are not speaking Arabic like us, it’s a different language, a different culture, it’s totally different — and they just want to help us. So why can I not help too? It’s hard for me to find [paid] work right now, so I think the volunteer work is very useful. For me, and for others.”


“We have to be open”

One thing Shatha wants Dutch society to know about newcomers?

“We are not lazy people; we like to work. Because of the war, we lost everything. We didn’t just come from nowhere. We were rich, but we lost everything, and now we have to start from zero — with the language, work, everything. A lot of people have good education, but they’re working as a cleaner. We have to start from zero. And I think we have to be open for that, because here we can start from zero. We have to start from somewhere.”

She explained how it’s not common in Arabic culture to take jobs that are beneath your level of education, skills and experience — but here, this is often the way to begin and to find a path to a new profession.

“We have to be open,” she said. “Many Arabic people think, ‘If I studied, if I have good education, I cannot do a lot of certain jobs.’ But we can try different things. I can go to the street and clean the street, no problem, I’ll do it. Why not? Here, even if you’re cleaning, it’s ok; it’s a job. In Arabic culture, it’s different — but here, we have to change this thinking.”

“Here, they give a lot. And we have to be strong, we have to be thankful, and we have to give back. And NewBees is like a bridge. They can connect the people, and this is an amazing thing.”

To support newcomers like Shatha, reach out to learn more about the possibilities.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19