• NewBees

Newbees at Work: Bakri, de Bruggenbouwer

Bijgewerkt: feb 16We zijn hier te gast. We moeten de cultuur respecteren, want in onze cultuur respecteer je alles als je te gast bent bij iemand thuis."

Geschreven door Ellen Barnes


In zijn 3,5 jaar in Nederland heeft de Syrische Bakri meer bereikt dan de meesten in tien jaar. Als een van de eerste Syriërs die in 2014 in Nederland aankwam, wilde Bakri vanaf het begin graag iets terugdoen voor de Nederlandse samenleving - en sindsdien heeft hij een enorme impact gehad op het leven van zowel de lokale bevolking als andere nieuwkomers.


De inwoner van Aleppo arriveerde zonder gebrek aan ervaring - in Syrië studeerde hij sociologie aan de Universiteit en na zes jaar bij een telecombedrijf te hebben gewerkt, werkte hij nog zes jaar als maatschappelijk werker voor de internationale organisatie SOS Children’s Villages International.


Zodra hij zijn status ontving, wilde hij onmiddellijk beginnen met teruggeven aan het Nederlandse volk. Hij begon als vrijwilliger bij het Centraal Bureau voor de Opvang van Asielzoekers (COA) en VluchtelingenWerk Nederland (VWN) als vertaler en tijdens zijn lessen Nederlands aan de Vrije Universiteit (VU) ontmoette hij een mede-Syriër met een soortgelijke wens om terug geven.

"Ik sprak hier met mijn vrienden en zei: 'Laten we hier in Nederland iets doen om mensen te helpen.'" Met als doel een manier te creëren waarop andere nieuwe Syriërs bij elkaar kunnen komen om iets terug te geven, en voila, Syrian Volunteers Netherlands (SYVNL) was geboren.

Als mede-oprichter en vrijwilliger stortte Bakri zich de komende drie jaar op de groeiende organisatie en creëerde vrijwilligersprogramma's in zowel Amsterdam als Utrecht.

Bakri (rechts) met de andere SYVNL vrijwilligers


Werk vinden wat loont

Na drie jaar vrijwilligerswerk bij SYVNL, ging Bakri op zoek naar een betaalde functie die pastte bij zijn vaardigheden en ervaringen. Het was ronduit uitdagend:


"Ik had 150 cv's naar organisaties gestuurd, maar ik heb niets gevonden", zei hij. "Hier is alles anders. Ik heb 12 jaar ervaring in Syrië en de afgelopen twee jaar heb ik als manager gewerkt met 50 medewerkers onder mij. Maar toen ik hier kwam, was het zo moeilijk."

"Ik wil niet alleen een baan alleen om het hebben van een ​​baan", vervolgde hij. "Ik begon met een andere baan als barman - het was zo anders dan mijn studie en achtergrond." Maar toen hij de vacature van NewBees voor een vrijwilligerscoördinator in Zaandam zag, had hij hoop: "Ik vond deze vacature bij NewBees en solliciteerde, en na twee weken belden ze om mij voor een interview." Als coördinator van NewBees helpt Bakri bij het maken van waardevolle matches tussen andere nieuwkomers en Nederlandse organisaties die hun vaardigheden en expertise zoeken. Of hij nu de database bijhoudt, interviews houdt met organisaties of communiceert met vluchtelingen, hij is bezig met werk waar hij van houdt.


“Toen ik bij NewBees begon, veranderde alles. In deze functie kan ik doen wat ik leuk vind. Ik kan mensen helpen. Na drie jaar had ik voor het eerst het gevoel dat ik gelukkig was in Nederland.”

"De mensen bij NewBees zijn zo vriendelijk", vervolgde hij. “Ik heb het gevoel dat ik met mijn vrienden werk - we werken als een team. Het is erg leuk. Het is een gezond team." "Ik wil bij NewBees blijven. Het voelt niet als werk. Soms is het vijf uur en denk ik: ‘Oké, ik kan blijven’, omdat ik het leuk vind wat ik doe: mensen helpen. Ik voel me vrij na drie jaar."Het voordeel van nationaliteit

Voor Bakri is het een eer om mede-nieuwkomers te helpen een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Hij is er trots op andere vluchtelingen kunnen helpen de mogelijkheden te zien, en zijn Arabische achtergrond is een belangrijke troef in de communicatie. "Aangezien we uit dezelfde cultuur komen, is het gemakkelijker om te communiceren omdat we elkaar begrijpen", zei hij.


"Ik vertel ze: ‘Ik ben hier al een paar jaar en je bent nieuw hier; Ik kan je helpen.' Als Nederlanders dingen uitleggen, ontstaan ​​er soms misverstanden - soms heb ik maar tien minuten nodig in het Arabisch om het vrijwilligerswerk uit te leggen. Het is makkelijker."

Hij kan ook uitleggen wat de voordelen zijn van vrijwilligerswerk in Nederland en hoe het heel anders is dan vrijwilligerswerk in Syrië.


"In onze cultuur hebben veel mensen geen idee van vrijwilligerswerk", zei hij. "Dus eerst begin ik met uitleggen:" Hier is het anders. "In Syrië helpen we graag alle mensen. Het is een soort vrijwilligerswerk op zich. Maar hier, probeer ik uit te leggen, hebben we de vrijwilligersbaan nodig. Het is erg belangrijk voor integratie en voor de taal." "Als je hier vrijwilligerswerk doet, dan doe je dat voor jezelf. Het is niet voor de overheid, niet voor het Nederlandse volk. Het is voor jou. Het is een manier om je te helpen je leven hier te vinden. Als je hier wilt blijven, moet je naar buiten gaan - om hun cultuur te leren. Om te gaan proberen een baan te vinden.""Als mensen thuis vele jaren professionele ervaring hebben, leg ik ze uit dat het erg moeilijk is om hier in het begin dezelfde functie te vervullen - je moet ergens beginnen. Er zijn een aantal mensen die in Syrië aan de universiteit hebben gestudeerd; ze hebben een diploma en meer dan tien jaar ervaring, maar hier is het zo anders. Maar het is beter dan in de oorlog in Syrië te blijven. Het is erg moeilijk, vooral omdat je alles verliest, je een nieuwe taal nodig hebt, enzovoort."

Bakri gedijt goed wetende dat hij een echt verschil maakt voor andere vluchtelingen die nieuw zijn in Nederland. Hij heeft al geholpen met het maken van een paar matches voor betaald werk, wat het meest bevredigend was. Tegelijkertijd is hij zich ook bewust van zijn eigen culturele verschillen in zijn nieuwe rol, en hij wil blijven leren en groeien: “Elke keer als ik een klein probleem heb, vraag ik anderen, omdat het hier anders is - dus elke keer vraag ik, vraag ik, vraag ik, omdat ik wil leren."Culturele bruggen bouwen


Bakri helpt nieuwkomers bij de culturele verschillen, maar hij hoopt dat Nederlanders ook de tijd nemen om hun cultuur te begrijpen. "Het is niet alleen dat wij moeten leren over de Nederlandse cultuur, maar het Nederlandse volk moet ook leren over onze cultuur", zei hij. “Als ik met de Nederlanders werk, laat ik ze kennismaken met mijn cultuur, en daardoor leren ze mij beter kennen. De meeste mensen weten niets van Syrië - alleen de oorlog. Er is zoveel meer." Om elkaar beter te begrijpen moedigt hij zowel Nederlanders als Arabieren aan om de tijd te nemen om elkaar uit te leggen waarom ze de dingen doen die ze doen.


"We hebben veel problemen met stereotypen. We moeten elkaar beter leren kennen. Dat is erg belangrijk en we kunnen het gemakkelijker maken." Via SYVNL organiseerde hij onlangs een 'cultuurdag' aan de VU. "We nodigden 20 nieuwkomers en 20 Nederlanders uit en vroegen: ‘Wat weet je over Syriërs?’ Een meisje zei tegen me: ‘Jij komt uit Syrië; jij bent van ISIS. ’Ik zei tegen haar: ‘Ik vluchtte weg voor ISIS.’”

Het enige dat hij zou willen Nederlanders zouden weten over Syrische vluchtelingen?


"Respecteer onze ervaring", zei hij. "Voor de oorlog hadden we hetzelfde leven als jij. We hadden een beter leven dan nu. Ik weet nog dat ze me mijn huis in Amstelveen gaven; het was zo groot als mijn kamer in Syrië. Het is fijn als we elkaar beter kennen."

Een nieuwe toekomst met nieuwe dromen


Volgend jaar kan Bakri, samen met circa 2.000 andere nieuwkomers, in Nederland zijn nationaliteit aanvragen. "Het wordt mijn land. Daarom is het belangrijk voor mij om Nederlands te spreken en de cultuur te kennen. Nu dat ik in Europa ben, richt ik me op mijn nieuwe land." Zijn droombaan? Om weer met kinderen te werken. “Misschien kan ik in de toekomst alleen voor kinderen een NewBees-project maken. Als ik een nationale status heb, hoop ik terug te gaan naar Syrië om de kinderen van mijn vorige baan te bezoeken. Ik heb nog veel ideeën.”


Zijn hoop voor andere vluchtelingen in Nederland? "Ik hoop dat alle mensen dit land respecteren, omdat de meeste mensen en de regering zo vriendelijk zijn. Ze proberen ons nog een kans te geven om een ​​nieuw leven te beginnen, dus ik hoop dat alle mensen dat respecteren en zeggen: 'Dank je wel voor deze kans.''' Nieuwkomers zoals Bakri steunen? Overweeg een bijdrage te leveren om het leven van gemotiveerde nieuwkomers in Nederland direct te beïnvloeden.

_____


Newbees at Work: Bakri, The Bridge Builder

Written by Ellen Barnes


“We are a guest here. We must respect the culture because, in our culture, if you are a guest in someone’s home, you respect everything."


In his three and a half years in the Netherlands, Syrian native Bakri has accomplished more than most do in a decade. As one of the earliest Syrians to arrive to the Netherlands in 2014, Bakri was eager to give back to Dutch society from the start — and he's made a monumental impact on the lives of both Dutch locals and other newcomers ever since.

The Aleppo native arrived with no shortage of experience — in Syria, he studied sociology in university, and after working for six years at a telecom corporation, he spent six more years as a social worker for the international organization SOS Children’s Villages International.

As soon as he received his status, he immediately wanted to begin giving back to the Dutch people. He started by volunteering with the Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA) and VluchtelingenWerk Nederland (VWN) as a translator, and while taking Dutch classes at the Vrije Universiteit (VU), he met a fellow Syrian with a similar desire to give back.

“I talked with my friends here and said, ‘Let’s do something here in the Netherlands to help people.’” With the goal of creating a way for other new Syrians to come together to give back, the Syrian Volunteers Netherlands (SYVNL) was born.

As a co-founder and volunteer, Bakri spent the next three years pouring himself into the growing organization, creating volunteer programs in both Amsterdam and Utrecht.


Finding rewarding work


After three years of volunteering with SYVNL, Bakri began the process of pursuing a paid position suited to his skills and experiences. It was nothing short of challenging:


“I’d applied and sent out 150 CVs to organizations, but I didn’t find anything,” he said. “Here, everything is different. I have 12 years of experience in Syria, and for the last two years I worked as a manager with 50 employees under me. But when I came here, it was so hard.”

“I don’t like to do a job just to have a job,” he continued. “I started with a different job as a bar man — it was so different from my studies and background.”

But when he saw NewBees’ vacancy for a volunteer coordinator in Zaandam, he was hopeful: “I found this vacancy at NewBees and applied, and after two weeks they called to interview me.”

As a coordinator for NewBees, Bakri helps make valuable matches between other newcomers and Dutch organizations seeking their skills and expertise. Whether he’s keeping up with the database, conducting interviews with organizations or communicating with refugees, he’s busy with work he loves.

“When I started work with NewBees, everything changed. I can do what I like in this position. I can help people. After three years, I felt like it was the first time I was happy in the Netherlands.”

The people in NewBees are so friendly,” he continued. “I feel like I work with my friends — we work as a team. It’s very nice. It’s a healthy team.”

“I want to stay with NewBees. I don’t feel that I am at work. Sometimes it’s 5:00 and I think, ‘Ok no problem, I can stay,’ because I like what I do — helping people. I feel free after three years.”


A native advantage


For Bakri, it’s an honor to help fellow newcomers who are on the difficult journey to making a new life in the Netherlands. He takes pride in helping other refugees see the possibilities available to them, and his Arabic background is a key asset to communication.

“When we come from the same culture, it’s easier to communicate because we understand each other,” he said.


“I explain to them, ‘I’ve been here for a few years, and you are new here; I’m here to help you.’ When Dutch people explain things, sometimes it creates misunderstandings — sometimes I need just ten minutes with Arab people to explain the voluntary job. It’s easier.”

He’s also able to explain the benefits of volunteering in the Netherlands and how it looks very different from volunteering in Syria.

“In our culture, a lot of people don’t have any idea about voluntary jobs,” he said. “So in the beginning, I start by explaining to them, ‘Here, it’s different.’ In Syria, we like to help all the people. It’s kind of a voluntary job in itself. But here, I try to explain, we need the voluntary job. It’s very important for integration and for the language.”

“When you do a voluntary job here, it’s for you. It’s not for the government, not for the Dutch people. It’s for you. It’s a way of helping you find your life here. If you want to stay here, you must go outside — to learn their culture. To go try to find a job.”


“When people have many years of professional experience back home, I explain to them that it’s very hard to find the same position here in the beginning — you must start somewhere. There are some people who studied at university in Syria; they have a diploma and more than ten years experience, but here, it’s so different. But it’s better than staying in Syria, in this war. It’s very hard, especially because you lose everything, you need a new language, and so on.”

Bakri thrives off knowing that he’s making a real difference for other refugees new to the Netherlands. He’s already helped make a few matches for paid work, which was the most rewarding.

At the same time, he’s also aware of his own cultural differences in his new role, and he wants to keep learning and growing: “Every time I have any small problem or something, I ask, because it’s different here — so every time I ask, I ask, I ask, because I need to learn.”


Building cultural bridges


Bakri helps newcomers navigate the cultural differences of the Netherlands, but he also hopes that the Dutch take the time to understand their culture as well.

“It’s not just that we need to learn about the Dutch culture, but the Dutch people need to know about our culture,” he said. “When I work with the Dutch people, I show them my culture, and they know me more. Most people don’t know anything about Syria — just the war. There’s so much more to know.”

To better understand each other, he encourages both Dutch and Arab people to take the time to explain to each other why they do the things they do.

“We have a lot of problems with stereotypes. We need to know each other more. It’s very important, and we can make it easier.”

Through the SYVNL, he recently hosted a “culture day” at the VU. “We invited 20 newcomers and 20 Dutch people and we asked, ‘What do you know about Syrians?’ One girl told me, ‘You are from Syria; you are from ISIS.’ I told her, ‘I ran away from ISIS.’”

The one thing he wishes Dutch people realized about Syrian refugees?


“Respect our experience,” he said. “Before the war, we had the same life as you. We had a life better than now. I remember when they gave me my house in Amstelveen; it was like the size of my room in Syria. It’s nice if we know each other more.”

A new future, new dreams


Next year, along with approximately 2,000 other newcomers, Bakri will be able to apply for his nationality in the Netherlands.

“It will be my country. So it’s important for me to speak Dutch and to know about the culture. Now I’m in Europe, and I focus on my new country now.”

His dream job? To work with children again. “Maybe in the future I can make a NewBees project just for children. When I have national status, I hope to go back to Syria to visit the children from my previous job. In the future I have a lot of ideas.”

His hope for other refugees in the Netherlands? “I hope all the people respect this country, because most people and the government are so friendly. They try to give us another chance to start a new life, so I hope all people respect that and say, ‘Thank God for this chance.’”

Want to support newcomers like Bakri? Consider making a contribution to directly impact the lives of motivated newcomers in the Netherlands.


NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19