• NewBees

MEET NewBees: Verbinding maken

Bijgewerkt: 10 aug 2020

Verhaal door: Manon

Toen Manon zeven maanden op het Griekse eiland Lesbos werkte, leerde ze snel hoe sterk en veerkrachtig vluchtelingen zijn. Dus toen de gelegenheid zich voordeed om nieuwkomers in haar eigen land te helpen door de lancering van NewBees, zag Manon één ding: potentieel. "Ik zag mogelijkheden en ik wilde de helpen om de organisatie te laten groeien," zei ze.


Als projectmanager heeft Manon het voorrecht onschatbare verbindingen te leggen tussen nieuwkomers en Nederlandse organisaties.


"Het is een netwerk dat we proberen op te bouwen - door mensen met elkaar in verbinding te brengen, groeit je netwerk en sta je er niet meer alleen voor", zei ze.

Manon helpt zowel organisaties als nieuwkomers de voordelen van samenwerken door vrijwilligerswerk te begrijpen.


“Ik wou dat meer mensen wisten hoe gemakkelijk het is om in contact te komen met vluchtelingen. Als ze wisten wat NewBees deed, zouden ze zeggen 'Hé, ik wil helpen' of 'Hé, dit is cool, ik wil in contact komen met mensen'. We horen veel mensen die verbonden willen zijn, maar niet echt actie ondernemen. We hebben veel connecties."

Haar doel is niet alleen om nieuwkomers te matchen met vrijwilligerswerk, maar juist om iets te vinden wat past bij hun achtergrond, vaardigheden, passies en ervaring. "Ik probeer voor mensen het juiste te vinden. Een man kwam naar me toe en zei dat hij voetbal wilde spelen met vluchtelingen, dus ging ik daarnaar op zoek. Bij NewBees gaat het erom mensen te helpen verbinding te maken."

Een voorbeeld is het matchen van nieuwkomers met Nederlandse vrijwilligers, zodat ze kunnen samenwerken, Nederlands kunnen oefenen en betekenisvolle relaties kunnen aangaan. Met de hulp van Amsterdam Cares, een lokale non-profitorganisatie die vrijwilligerswerk bevordert, heeft Manon zeven nieuwkomers gekoppeld aan Nederlandse vrijwilligers, van wie velen ervoor kiezen om tijd samen buiten hun vrijwilligersuren door te brengen.

"Vluchtelingen willen geen medelijden", zei ze. "Het zijn mensen. Ze hebben wensen. Ze hebben gaven en talenten. We kunnen van hen leren. Het zijn gewoon normale mensen."

Haar ultieme doel? Nieuwkomers de mogelijkheid geven om vanuit vrijwilligerswerk door te stromen naar een stageplaats of betaalde functie.


"Het is een proces. Net als voor Nederlanders geldt dat als je wilt werken, je ergens moet beginnen en ervaring moet opdoen. Het geldt voor iedereen, niet alleen voor vluchtelingen of nieuwkomers. Je moet ergens beginnen. Je moet beginnen door gewoon te doen. Grijp de kans."


_____


MEET NewBees: Making Connections


While working for seven months on the Greek island of Lesbos, Manon witnessed firsthand how strong and resilient refugees are. So when the opportunity arose to help newcomers in her own country through the launch of NewBees, Manon saw one thing: potential. “I saw a need, and I wanted to help the organization grow,” she said.

As a project manager, Manon has the privilege of making invaluable connections between newcomers and Dutch organizations.


“It’s a network we try to build — connecting people together, so that your network will grow and you’re not on your own anymore,” she said.

Manon helps both organizations and newcomers understand the benefits of partnering together through volunteering. "I wish more people knew how easy it is to come into contact with refugees. If they knew what NewBees did, they would say ‘Hey, I want to help,’ or ‘Hey, this is cool, I want to be connected with people.’ We hear a lot of people who want to be connected, but maybe not really doing it. We have a lot of connections.”

Her goal is to not only match newcomers with a rewarding volunteer opportunity, but to find one that matches their background, skills, passions, and experience.

“I try to find the right thing for people. One guy came to me and said he wanted to play football with refugees, so I connected him. NewBees is all about helping people connect.”

One example is partnering newcomers with Dutch volunteers, allowing them to work together, practice Dutch and form meaningful relationships. Through the help of Amsterdam Cares, a local non-profit promoting volunteerism, Manon has matched seven newcomers with Dutch volunteers, many of whom choose to spend time together outside of their volunteering hours.

“Refugees don’t want pity,” she said. “They are humans. They have wishes. They have gifts and talents. We can learn from them. They are just normal people.”

Her ultimate goal? Giving newcomers the ability to obtain an internship or paid position down the road.

“It’s a process. As for Dutch people, if you want to work, you need to start somewhere and gain experience. It’s for everybody, not just refugees or newcomers. You have to start somewhere. You have to start by just doing. Take the opportunity.”

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19