• NewBees

MEET NewBees: Een hart voor nieuwkomers

Bijgewerkt: 10 aug 2020

Verhaal door: Annika

Een jaar geleden veranderde een toevallige ontmoeting met een vluchteling de levensloop van Annika volledig. Toen de Nederlandse door een park liep dat naast een noodopvangcentrum lag in Zaandam, maakte een Syrische man een vriendelijk praatje met haar. "Het was voor het eerst dat ik een vluchteling ontmoette", zei ze. "Ik was een beetje bang voordat ik hem ontmoette, omdat ik geen idee had wat voor soort mensen het waren."


Toen ze zich later nog eens zag in een nabijgelegen kerk waar vluchtelingen konden uitrusten, thee konden drinken en zelfs Nederlands konden leren, stond ze versteld van de warme omgeving en enthousiaste vrijwilligers. "Daarna was ik er bijna elke dag", zei ze.


Ze begon zelf Nederlandse les te geven aan vluchtelingen en toen ze een bericht zag van NewBees dat ze een fotograaf zochten, raadde ze een man uit haar taalgroep aan die professioneel fotograaf was in Syrië.


Een jaar later heeft ze nu meer dan 75 vluchtelingen in Zaanstad en Amsterdam gematcht met op-maat-gemaakte werkervaringsplekken. "Vanwege de overheidsregels moeten de meeste vluchtelingen vrijwilligerswerk doen en deelnemen aan de Nederlandse samenleving", zei ze. "Mijn favoriete onderdeel is de persoonlijke band met de mensen. Ze weten de weg niet om vrijwilligerswerk te doen. Ze weten niet wie ze moeten bellen of waar ze heen moeten."


Ze ontmoette onlangs een man die meer dan 25 jaar buschauffeur was in Syrië. Ondanks zijn gebrek aan Nederlands kon Annika hem koppelen aan een organisatie om een ​​bus van Zaandam naar een nabijgelegen dorp te rijden. "Anders is er geen busverbinding met dit dorp", zei ze. Nadat hij een maand heeft meegelopen met een Nederlandse chauffeur om de route te leren, kan hij binnenkort zelf de bus besturen.

"Hij zei tegen mij: 'Ik ben zo blij dat je deze baan aan mij hebt gegeven. Bedankt.'" "Dat is zo bijzonder en dat voelt goed", zei Annika. "Het enige was ik hoefde te doen, was een belletje maken. De man van de busorganisatie belde daarna op om te zeggen:


'We zijn zo blij met hem en het is zo bijzonder om hem deze kans te geven; hij is echt een goede chauffeur', dat is prachtig."

Door het contact met vluchtelingen heeft ze veel geleerd over de Syrische cultuur en gewoonten, zoals een meer ontspannen agenda en een eer / schaamte-mentaliteit.


"Ik dacht dat ik behoorlijk ruimdenkend was en de Arabische cultuur kende, maar soms betrap ik mezelf er nog steeds op dat ik denk: 'Wacht eens even, dit is niet waar. Je bent aan het stereotyperen.' Deze mensen zijn totaal anders dan ik dacht. Ik heb geleerd om ruimdenkend te blijven. Iedereen is anders. Je kunt niet zeggen: ‘Alle Syriërs zijn zo’ - dat wist ik, maar nu besef ik het nog meer."

Ze heeft ook de waarde geleerd van persoonlijke contacten: ze probeert elke vrijwilliger zo vroeg mogelijk bij hun potentiële organisatie te betrekken. "Dan zien ze een mens", zei ze. "Je ziet iemand voor je en ziet hoe goed ze het werk begrijpen."

Een ding dat ze wil dat Nederlanders wisten van nieuwkomers? Hoeveel ze hetzelfde zijn als wij. "We kennen Syrië alleen van het nieuws en de media, maar hebben geen idee hoe ze eigenlijk zijn", zei ze. "Veel mensen die hier zijn, hadden gestudeerd, een goede baan, een huis, kinderen, auto's en toen verdween alles. Daarom zijn ze hier. "


Veel vluchtelingen zeggen zelfs dat ze liever meteen zouden beginnen met werken, in plaats van steun te ontvangen van de gemeente. "Ze zeggen: 'Ik wil werken.' Dus leg ik uit dat ze voor een grote berg staan ​​en dat ze gewoon de eerste stap moeten zetten. Om de taal te leren. Om vrijwilligerswerk te doen. Je moet gewoon ergens beginnen."


"Ik denk dat elke organisatie hier ten minste één vacature moet openen voor een vluchteling', zei ze.


“Mijn advies aan organisaties is om jezelf open te stellen voor de mogelijkheid. Er zijn hier zoveel vluchtelingen met zoveel verschillende talenten en vaardigheden, en we kunnen er echt van leren. Ik leer elke dag van de mensen met wie ik werk.”

_____


A Heart for Newcomers: Annika's Story


One year ago, a chance encounter with a refugee completely changed the course of Annika’s life.

When the Dutch native was walking through a park next to an emergency asylum shelter in Zaandam, a Syrian man began a friendly conversation with her. “It was the first time that I met a refugee,” she said. “I was a bit scared before meeting him, because I had no idea what kind of people they were.”

When she later joined him at a nearby church that allowed refugees to come rest, have tea and even start learning Dutch, she was amazed by the warm environment and enthusiastic volunteers. “After that, I was there almost every day,” she said.

She began giving Dutch lessons to refugees herself, and when she saw a post about NewBees’ need for a photographer, she recommended a man from her language group who was a professional photographer in Syria.

A year later, she’s now helped match over 75 refugees in the Zaandam and Amsterdam areas with custom volunteer opportunities. “Because of government regulations for asylum seekers, most refugees need to volunteer and participate in Dutch society,” she said. “My favorite part is the personal connection with the people. They don’t know the way. They don’t know who to call or where to go.”

She recently met with a man who drove a bus in Syria for over 25 years. Despite his lack of Dutch, Annika was able to match him with an organization to drive a bus from Zaandam to a nearby village. “Otherwise, there is no bus connection to this village,” she said. After joining a Dutch chauffeur for a month to learn the route, he’ll soon be able to drive the bus by himself.

“He said to me, ‘I’m so happy that you gave this job to me. Thank you.’ That’s so special, and it makes me feel good,” Annika said. “All I had to do was call somebody and match them. The man from the bus organization called and said,


‘We are so happy with him, and it’s so special to give him this opportunity; he’s a really good driver’ — that’s beautiful.”

Through her contact with refugees, she’s learned a lot about the Syrian culture and customs, such as having a more relaxed schedule or having an honor/shame mentality.


“I thought I was pretty open-minded and knew Arabic culture, but sometimes I still catch myself thinking, ‘Wait a minute, this is not true. You’re stereotyping.’ These people are completely different than I thought. I learned to stay open-minded. Everybody is different. You can’t say, ‘All the Syrians are like this’ — I knew that, but now I know it even more.”

She’s also learned the value of face-to-face connections — she tries to bring each volunteer to meet their potential organization as early as possible. “Then they see a human being,” she said. “You see somebody in front of you and see how well they understand the work.”

One thing she wishes Dutch people knew about newcomers? How much they are the same as us. “We only know Syria from the news and media, but have no clue how they actually are,” she said. “A lot of people who are here studied, had good jobs, a house, children, cars, and then everything vanished. That’s why they are here.”

In fact, she says, many refugees say they wish they could already be working instead of accepting benefits from the gemeente. “They say, ‘I want to work.’ So I explain that they are standing before a big mountain, and they just have to take the first step. To learn the language. To volunteer. You just have to start somewhere.”

“I think that every organization here should open at least one vacancy for a refugee,” she said.


“My advice to organizations is to open yourself to the possibility. There are so many refugees here with so many different talents and skills, and we can really learn from them. I learn from the people I work with every day.”
NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19