• NewBees

NewBees at Work: Ninah, de activist

Bijgewerkt: feb 16


“Ik heb altijd een activist willen zijn. Ik wil de stem zijn van degenen die de kans niet krijgen om hun stem te laten horen - vooral voor vrouwen en kinderen.”

Geschreven door Ellen Barnes


Toen Ninah in 2014 vanuit haar thuisland Oeganda naar Nederland verhuisde om een ​​nieuw leven op te bouwen, zag ze vrijwilligerswerk als meer dan alleen een kans om een ​​netwerk op te bouwen - het was een manier om authentieke Nederlandse relaties op te bouwen en haar doelen van belangenbehartiging te blijven nastreven. "Ik kwam hier om te studeren en een uitzicht op een betere baan'', zei ze. Na het behalen van haar doctoraat in mensenrechten en ontwikkeling bleef ze in Nederland om haar droom op een baan in mensenrechten na te jagen.


Toen ze over NewBees hoorde, zag ze een kans om haar nieuwe leven op te starten.

“Toen ik in het asielzoekerscentrum zat, keek ik naar mezelf in de spiegel en zei: 'Ik ben een gekwalificeerde vrouw.' Dus het was geweldig om NewBees te horen zeggen: 'We zoeken mensen met verschillende vaardigheden, dus als je wilt, kun je bij ons beginnen.'"

Ninah doet al bijna een jaar vrijwilligerswerk voor NewBees door haar ervaring te delen met tientallen andere nieuwkomers, hen te vertellen over de voordelen van vrijwilligerswerk en hen te helpen de nieuwe kansen die voor hen beschikbaar zijn te realiseren.


"Je kan niet zomaar blijven zitten en niets doen", zei ze. "Je moet doorgaan met het oefenen van je vaardigheden, het leggen van contacten met andere mensen en het opdoen van ervaringen met hoe dingen in dit deel van de wereld worden gedaan. En dat is het mooie van NewBees."

Ninah is geen onbekende in vrijwilligerswerk. Na het afronden van school in Oeganda heeft ze jarenlang waardevolle ervaring opgedaan in sociaal werk, waaronder projecten met UNICEF, een lokale HIV / AIDS-organisatie en de Uganda National Unit of Disabled Persons. "Ik deed het vrijwillig en door hard te werken kreeg ik uiteindelijk betaald werk", zei ze.


Naast het werk dat ze voor NewBees doet, bezoekt Ninah ook wekelijks een lokaal bejaardentehuis om koffie te drinken, schoon te maken en te kletsen. "Nederlands is nog steeds moeilijk voor mij. Maar ze willen me wel Nederlands leren, dus dan kan ik zitten en kletsen. Ik wil mijn communicatieve vaardigheden elke dag blijven verbeteren.”


Wat betreft haar ervaring met NewBees? "Ik heb zoveel geleerd", zei ze. “NewBees heeft me geholpen mijn vaardigheden te verbeteren. Ik ben pro-actief geweest; Ik heb geoefend. Het heeft me de kans gegeven om contact te maken met verschillende mensen uit verschillende hoeken. Ik heb mijn ervaring gedeeld en bij hun ervaring opgedaan. Zij hebben mij open deuren gegeven; Ik heb zoveel geleerd. "

Naast het aanreiken van nieuwe kansen en het uitbreiden van haar netwerk, heeft ze authentieke relaties onderhouden met Nederlanders die haar als familie hebben behandeld. "Het is zo fijn om geaccepteerd te worden", zei ze. "Ik heb zoveel vrienden ontmoet via NewBees en het blijft maar groeien. Mensen hier hebben een open hart; zij zijn bereid je informatie te geven en je te leiden. Als ik niet naar NewBees was gekomen, had ik niemand gekend. Nu wordt ik herkend."


Ninah raad het andere nieuwkomers aan om niet alleen vrijwilligerswerk te doen, maar om hun nieuwe leven volledig te omarmen.


"Het is een nieuw leven dat we beginnen. Alles is nieuw. Als je het oude deel van jezelf niet loslaat, heb je geen ruimte om nieuwe dingen te leren. Als je je openstelt, leer je veel. Dan kom je echt ergens."

"NewBees is niet zoals andere organisaties. Andere organisaties helpen vluchtelingen door voor vluchtelingen te werken. Maar NewBees werkt met vluchtelingen; ze werken met ons samen. Dat is het mooie van NewBees."


Lees meer over hoe je vandaag een directe impact kunt hebben op het leven van gemotiveerde nieuwkomers zoals Ninah.

_____


NewBees at work - Ninah, the Advocate

Written by Ellen Barnes


“I’ve always dreamed to be an activist. I want to be the voice of the voiceless — especially for women and children.”


When Ninah moved from her home country of Uganda to the Netherlands in 2014 to pursue a better life, she saw volunteering as more than just a chance to build a network — it was a way to form authentic Dutch relationships and continue pursuing her goals of advocacy. “I came here for studies and dreams that I’ll get a better job,” she said. After earning a graduate degree in human rights and development, she stayed in the Netherlands to continue pursuing her dream of human rights.

When she heard about NewBees, she saw it as a chance to start her new life. “I was in the asylum camp, looking at myself saying, ‘This is a qualified woman.’ So it was very great to hear NewBees say, ‘We are looking for people with different skills, so if you’re willing, you can start with us.’”

For almost a year, Ninah has been volunteering for NewBees by sharing her experience with dozens of other newcomers, telling them about the benefits of volunteering and helping them realize the new opportunities available to them.


“You cannot just sit,” she said. “You must continue practicing your skill, making connections with other people, and getting experience in how things are done in this part of the world. That’s the beauty of NewBees.”

Ninah is no stranger to volunteering. After finishing school in Uganda, she spent years gaining valuable experience in social work, including projects with UNICEF, a local HIV/AIDS organization, and the Uganda National Unit of Disabled Persons. “I did it voluntarily, and because of the hard work, eventually I was given paid work,” she said.

In addition to helping NewBees, Ninah also visits a local elderly home weekly for coffee, cleaning and chatting. “The language is still difficult for me. But they are willing to teach me Dutch, so then I can sit and chat. I keep improving my communications skills everyday.”

As for her experience with NewBees? “I’ve gained too much,” she said. “NewBees has helped me have my hands on my skills. I haven’t been sitting redundant; I’ve been practicing. It’s given me an opportunity to connect with different people in different capacities. I’ve shared my experience, and they’ve shared with me and given me open doors; I’ve learned so much.”

In addition to the doors opened and network gained, she’s fostered authentic relationships with Dutch people who’ve treated her like family. “It’s so nice to be accepted,” she said. “I’ve met so many friends through NewBees, and it just keeps growing. People herebhave open hearts; they are willing to give you information and direct you. If I’d not come to NewBees, I wouldn’t be known. Now I’m known.”

Ninah urges other newcomers to not only get involved through volunteering, but to fully embrace their new life.


“It’s a new life we are beginning. Everything is new. If you don’t shed off the old part of you, then you’ll have no room to learn new things. When you open up, you learn a lot. When you humble yourself, you really get somewhere.”

“NewBees is not like other organizations. Other organizations help refugees by working for refugees. But NewBees works with refugees; they are working with us. That is the beauty of NewBees.”

To support newcomers like Ninah, learn more about how you can make a direct impact on the lives of motivated newcomers in the Netherlands today.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19