• NewBees

NewBees at Work: Eyas, 'the Shutterbug'

Bijgewerkt: 13 uur geleden


"Wat een foto mooi maakt is het licht. Schemer en dageraad zijn de 'golden hours' voor fotografie"

Geschreven door Ellen Barnes


Eyas is er trots op dat hij altijd het perfecte plaatje weet te schieten. De 23-jarige Aleppo native ambieert om een professionele fotograaf te worden. Dus toen hij hoorde dat NewBees op zoek was naar iemand die goede foto's kon maken van vrijwilligers in actie, dook hij meteen op deze kans.


"Ik sloot me aan bij NewBees om een netwerk voor mezelf op te bouwen," zei hij. "Ik ben nieuw in Nederland, dus ik wil graag in contact komen met Nederlanders om mijn netwerk uit te breiden, vooral in fotografie. Ik moet veel mensen leren kennen. Dat was het voornaamste doel."


Eyas leerde NewBees kennen via zijn vader, die al als vrijwilliger was gematcht aan een fietsenwinkel in Zaandam.


"NewBees was op zoek naar een fotograaf, en ik wilde mijn vaardigheden in fotografie verder ontwikkelen," zei hij. "Dus dit was een mooi begin - een kans voor ons beiden om onze vaardigheden te ontwikkelen."


In de tien maanden dat hij bij ons als vrijwilliger werkte, is het Nederlands van Eyas ook aanzienlijk verbetered. "Mijn leraar zei me dat als ik contact had met Nederlanders, mijn Nederlands ook beter zou worden. Dat heeft me echt geholpen."


Maar de vaardigheden die hij leerde van NewBees gingen verder dan taal en fotografie. "Ik heb geleerd hoe ik met Nederlandse mensen kan praten," zei hij. "Hoe ik contact kan maken; hoe ik ze kan aankijken, hun hand moet schudden, en meer van dit soort dingen. Het is een goede sociale ervaring voor me geweest. Het heeft mij geleerd hoe ik sociaal kan zijn in een nieuwe cultuur. Ik heb nu het gevoel dat ik de Nederlandse mentaliteit ken."


Zodra hij klaar is met zijn Nederlandse lessen, zal Eyas zich inschrijven voor een Nederlandse fotografieopleiding.

"Thuis hadden we allemaal ons eigen verleden, werk en ervaring. We zijn alleen op zoek naar de juiste manier om dat hier voort te zetten - een gids die zegt, 'ga deze kant op en ga door met je leven.' We komen hier om te werken, om te groeien. En zelf om hier een nieuwe toekomst hier op te bouwen. Het is een nieuw leven."
"Voor NewBees wist ik niet waar ik heen moest. Door NewBees kon ik zeggen 'Oké, ik wil me op mijn fotografie richten.' Ik kocht een camera en dat is voor mij een nieuw begin."

Zijn advies naar andere nieuwkomers: "Nieuwkomers zouden zich moeten aansluiten bij NewBees om zichzelf en hun vaardigheden te ontwikkelen terwijl ze leren hoe ze moeten meekomen in de Nederlandse maatschappij. Ze hebben een kans om anderen te helpen. Dat is een nieuw begin voor nieuwkomers: het is de eerste stap in hun reis in Nederland."


Leer meer over hoe je nieuwkomers zoals Eyas kan ondersteunen om hun dromen en carrières na te streven in Nederland.


_____


NewBees at Work: Eyas, 'the Shutterbug'

Written by Ellen Barnes

“What makes a photo great is the lighting. Dusk and dawn, these are the golden hours for photography.”

Eyas prides himself in snapping the perfect photo. The 23-year-old Aleppo native aspires to be a professional photographer, so when he heard NewBees was looking for someone to create great images of other volunteers in action, he jumped at the opportunity.

“I joined NewBees to make a new network for myself,” he said. “I’m new here in the Netherlands, so I need to make contact with the Dutch people to expand my network, especially with photography. I need to know a lot of people. That was the main target.”

Eyas found out about NewBees through his father, who was already a NewBees volunteer at a bike shop in Zaandam.

“NewBees needed a photographer, and I needed to further develop my skills in photography,” he said. “So it was a new beginning — a chance for us to develop our skills together.”

In his ten months of volunteering, Eyas’ Dutch skills have also sharpened. “My teacher told me that if you have contact with Dutch people, your Dutch will be better. It’s really helped me.”

But the skills gained from NewBees have far surpassed language and photography. “I’ve learned how to talk to the Dutch people,” he said. “How to contact people; how to look them in the eye, shake their hand, things like that. It’s been a good social experience for me. It’s taught me how to be social in a new culture. I now know the mentality of the Dutch people.”


Once he’s finished his Dutch classes, Eyas will enroll in a Dutch photography school.

“At home, we each had our own pasts, work and experience. We just need the right way to continue it here — a guide that says, ‘go this way and continue your life.’ We come here to work, to expand. For me, to create my future here. It’s a new life.”

“Before NewBees, I didn’t know which way to go. With NewBees, I said, ‘Okay, I need to focus on my photography.’ I bought a camera here. This is a new beginning for me.”

His advice to other newcomers: “Newcomers should join NewBees to develop themselves and their skills while learning how to get along with Dutch society. They have a chance to actually help others. It’s a new beginning for newcomers: it’s the first step in your journey in the Netherlands.”

Learn more how you can support newcomers like Eyas pursue their passions and careers in the Netherlands.