• NewBees

Artikel: 5 tips voor gemeenten om werkgevers te helpen nieuwkomers in dienst te nemen

Bijgewerkt: 12 uur geleden
Veel werkgevers staan er open voor om vluchtelingen in dienst te nemen, maar hebben vaak veel vragen over het in dienst mogen nemen van statushouders. Ze hebben hiervoor ondersteuning en informatie nodig van gemeenten. Dat blijkt uit een verkenning van KIS onder een aantal werkgevers. Vijf aanbevelingen voor gemeenten om werkgevers te helpen. 1. GA IN GESPREK MET WERKGEVERS Luister naar hun vragen en behoeftes en ga gezamenlijk op zoek naar de mogelijkheden voor arbeidstoeleiding van statushouders, gegeven de context van de organisatie. In de verkenning van KIS geven werkgevers aan dat er weinig contact is tussen werkgevers en gemeenten over statushouders. In de gesprekken die er wél zijn ervaren werkgevers dat er weinig concrete acties daaruit voortkomen, en dat het te traag en bureaucratisch verloopt. 2. INFORMEER WERKGEVERS OVER STATUSHOUDERS Informeer werkgevers over het taalniveau en achtergrond van statushouders, en over de juridische mogelijkheden van vluchtelingen om te werken. Zorg dat de talenten, wensen, belemmeringen en mogelijkheden van statushouders in de gemeente goed in beeld zijn. 3. BIED WERKGEVERS DE MOGELIJKHEID OM STATUSHOUDERS TE LEREN KENNEN Spreid de financiële risico’s door regelingen zoals werken met behoud van uitkering of tijdelijke loonkostensubsidie beschikbaar te stellen. Werkgevers ervaren namelijk dat de financiële risico’s – bijvoorbeeld als iemand door ziekte uitvalt of als iemand een lagere arbeidsproductiviteit heeft – voor het aannemen van statushouders bij hen liggen, terwijl de baten – statushouders stromen uit de uitkering en integreren sneller – ook de gemeente ten goede komen. 4. BIED ONDERSTEUNING AAN STATUSHOUDERS Bereid vluchtelingen met een verblijfsstatus goed voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. Denk aan het aanbieden van sollicitatietrainingen en verwachtingsmanagement met betrekking tot inkomsten en een eventuele armoedeval. Maar ook door mogelijkheden te zoeken om de verplichte inburgering en werk te combineren. En bied hen ondersteuning bij praktische, administratieve en randvoorwaardelijke zaken, ook op het moment dat ze aan de slag zijn bij een werkgever. 5. WERK EERST SAMEN MET DE ‘VOORLOPERS’


Investeer in eerste instantie in samenwerking met voorlopers. Zoek de samenwerking met werkgevers die er vanuit maatschappelijke betrokkenheid voor openstaan om statushouders in dienst te nemen. Deze werkgevers kunnen de rol van ambassadeur vertolken en een reëel beeld schetsen van de inzet, context en randvoorwaarden die nodig zijn om statushouders aan te nemen. Welke werkgevers zijn onderzocht? KIS interviewde voor dit onderzoek negen werkgevers uit verschillende sectoren die betaalde banen of werkervaringsplekken aanbieden aan statushouders of dit van plan zijn te gaan doen. Daarnaast zijn drie experts van organisaties die zich bezighouden met de matching tussen werkgevers en statushouders gesproken. De werkgevers in dit onderzoek zijn geen afspiegeling van alle werkgevers: meer dan gemiddeld lijken zij geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit blijkt uit het feit dat zij ook andere groepen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben of willen aannemen. Download hier het volledige onderzoek, gepubliceerd door het Kennisplatform Integratie & Samenleving.


_____


Article: 5 tips for municipalities to help employers employ newcomers


Many employers are open to employing refugees, but often have many questions about being allowed to employ status holders. They need support and information from municipalities for this. This became evident from a survey of KIS among a number of employers. Five recommendations for municipalities to help employers.

1. TALK WITH EMPLOYERS Listen to their questions and needs and look together for possibilities for employment guidance of status holders, given the context of the organization. In the study by KIS, employers indicate that there is little contact between employers and municipalities about status holders. In the conversations that do take place, employers experience that few concrete actions result from this, and that it is too slow and bureaucratic. 2. INFORM EMPLOYERS ABOUT STATUS HOLDERS Inform employers about the language level and background of permit holders, and about the legal possibilities of refugees to work. Make sure that the talents, wishes, obstacles and possibilities of status holders in the municipality are clearly visible. 3. GIVE EMPLOYERS THE OPPORTUNITY TO GET TO KNOW STATUS HOLDERS Spread the financial risks by making schemes such as working with benefits or temporary wage cost subsidy available. This is because employers experience that the financial risks - for example if someone falls out due to illness or if someone has a lower labor productivity - for hiring status holders, while the benefits - status holders flow from benefits and integrate faster - also benefit the municipality. 4. SUPPORT STATUS HOLDERS Prepare refugees with residence status properly for the Dutch labor market. Think of offering job application training and expectations management with regard to income and a possible poverty trap. But also by looking for ways to combine compulsory integration and work. And offer them support with practical, administrative and preconditions, even when they are working for an employer. 5. WORK TOGETHER FIRST WITH THOSE WHO SET THE EXAMPLE


Initially invest in collaboration with predecessors. Look for collaboration with employers who are open to hiring status holders based on social commitment. These employers can play the role of ambassador and paint a realistic picture of the commitment, context and preconditions required to hire status holders. Which employers have been surveyed? For this study, KIS interviewed nine employers from different sectors who offer paid jobs or work experience places to status holders or who plan to do so. In addition, three experts from organizations concerned with matching between employers and beneficiaries were interviewed. The employers in this survey are not a reflection of all employers: they seem more than average interested in corporate social responsibility. This is evidenced by the fact that they also employ or wish to employ other groups of jobseekers at a distance from the labor market. Download the full research here (in Dutch), published by the 'Kennisplatform Integratie & Samenleving'.